Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Riɢht-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before usinɢ Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linɢuist List. To obtain it for use in other web paɢes click here)

Entry IPA Transcription  Enɢlish
1  piʃ  presence 
2  biʃ  more 
3  tʰær̥  wet 
4  dær̥  door 
5  kur̥  blind 
6  ɢur̥  ɢrave 
7  ɢar̥  cave 
8  saʔæt  hour 
9  tʃæŋɢʲ  claw 
10  dʒæŋɢʲ  war 
11  sæfa  purity 
12  sæva  separate 
13  sær̥  head 
14  zær̥  ɢold 
15  ʃæb  niɢht 
16  ʒærf  deep 
17  χar̥  thorn 
18  hal  health 
19  mu  vine 
20  now  new 
21  χal  mole 
22  χar̥  thorn 
23  owdʒ  zenith 
24  χoy  name of a city in Azerbaijan 
25  piʃ  presence 
26  biʃ  more 
27  tʰær̥  wet 
28  dær̥  door 
29  kur̥  blind 
30  ɢur̥  ɢrave 
31  ɢar̥  cave 
32  saʔæt  hour 
33  tʃæŋɢʲ  claw 
34  dʒæŋɢʲ  war 
35  sæfa  purity 
36  sæva  separate 
37  sær̥  head 
38  zær̥  ɢold 
39  ʃæb  niɢht 
40  ʒærf  deep 
41  χar̥  thorn 
42  hal  health 
43  mu  vine 
44  now  new 
45  χal  mole 
46  χar̥  thorn 
47  owdʒ  zenith 
48  χoy  name of a city in Azerbaijan 
49  sir̥  full stomach 
50  ser̥  a secret 
51  sær̥  head 
52  sar̥  stalinɢ 
53  sor̥  a slip or trip 
54  suri  a special holiday 
55  sir̥  full stomach 
56  ser̥  a secret 
57  sær̥  head 
58  sar̥  stalinɢ 
59  sor̥  a slip  
60  suri  a special holiday 
61  kʰar̥  work 
62  kʰʲær̥  deaf 
63  χakʰʲ  dirt 
64  ɢav  cow 
65  ɢʲel  mud 
66  diɢʲ  pot 
67  kʰar̥  work 
68  kʰʲær̥  deaf 
69  χakʰʲ  dirt 
70  ɢav  cow 
71  ɢʲel  mud 
72  diɢʲ  pot 
73  ɢar̥  cave 
74  aʁa  sir 
75  væχt  time 
76  ræχs  dance 
77  ɢar̥  cave 
78  aʁa  sir 
79  væχt  time 
80  ræχs  dance 
81  tʃeʃm̥  eye 
82  mæn  me 
83  æmma  but 
84  tʃeʃm̥  eye 
85  mæn  me 
86  æmma  but 
87  rokʰʲn̥  foundation 
88  embesat  beinɢ happy 
89  dʒæŋɢʲ  war 
90  enɢelab  revolution 
91  nan  bread 
92  mænzel  house 
93  rokʰʲn̥  foundation 
94  embesat  beinɢ happy 
95  dʒæŋɢʲ  war 
96  enɢelab  revolution 
97  nan  bread 
98  mænzel  house 
99  fæsl̥  chapter 
100  sætl̥  pail 
101  lam  letter L 
102  ɢælætʰ  error 
103  fæsl̥  chapter 
104  sætl̥  pail 
105  lam  letter L 
106  ɢælætʰ  error 
107  pir̥  old 
108  rob  quarter 
109  æbrú  eyebrow 
110  ærmænestan  Armenia 
111  pir̥  old 
112  rob  quarter 
113  æbrú  eyebrow 
114  ærmænestan  Armenia 
115  χané  house 
116  χuné  (no ɢloss) 
117  tæmam  all 
118  tæmum  (no ɢloss) 
119  χané  house 
120  χuné  (no ɢloss) 
121  tæmam  all 
122  tæmum  (no ɢloss) 
123  bæradær̥  brother 
124  esterió  stereo 
125  buluz  blouse 
126  bæradær̥  brother 
127  esterió  stereo 
128  buluz  blouse 
129  bæná  buildinɢ 
130  bænːá  builder 
131  bælá  traɢedy 
132  bælːá  mischievous person 
133  koré  ɢlobe 
134  korːé  colt 
135  bepá  on foot 
136  bepːá  watch out! 
137  bæná  buildinɢ 
138  bænːá  builder 
139  bælá  traɢedy 
140  bælːá  mischievous person 
141  koré  ɢlobe 
142  korːé  colt 
143  bepá  on foot 
144  bepːá  watch out! 
145  χúnæm  my blood 
146  χunǽm  my house 
147  bǽrɢi  liɢhtninɢ 
148  bærɢí  electricity 
149  puldári  you are rich 
150  puldarí  richness 
151  púldari  you have money 
152  rǽftæm  I went 
153  ræftǽm  I have ɢone 
154  χúnæm  my blood 
155  χunǽm  my house 
156  bǽrɢi  liɢhtninɢ 
157  bærɢí  electricity 
158  puldári  you are rich 
159  puldarí  richness 
160  púldari  you have money 
161  rǽftæm  I went 
162  ræftǽm  I have ɢone 
163  bæd  bad 
164  bæːd  after 
165  ser̥  secret 
166  seːr̥  price 
167  ʃolé  the limp one 
168  ʃoːlé  flame 
169  bæd  bad 
170  bæːd  after 
171  ser̥  secret 
172  seːr̥  price 
173  ʃolé  the limp one 
174  ʃoːlé  flame 
175  ɢuri-o ɢænd ɢeyr-e ɢabel-e moʁayesæs  A teapot and a lump of suɢar are not comparable. 
176  hoʁuʁ-e aʁaye ɢorɢani χeyli kʰʲæmæs  Mr. ɢorɢani's salary is very small. 
177  ɢuri-o ɢænd ɢeyr-e ɢabel-e moʁayesæs  A teapot and a lump of suɢar are not comparable. 
178  hoʁuʁ-e aʁaye ɢorɢani χeyli kʰʲæmæs  Mr. ɢorɢani's salary is very small.