Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription  English
1  zir  under 
2  zer  complain 
3  zær  gold 
4  zɑr  cry 
5  zohr  noon 
6  zur  force 
7  riz  small 
8  ræz  wine 
9  rɑz  secret 
10  roz  rose 
11  ruz  day 
12  bid  willow 
13  bedi  you give (subjunctive) 
14  bæd  bad 
15  bɑd  wind 
16  bod  he was 
17  gir  hold 
18  gerjé  crying 
19  gær  an animal disease 
20  gɑr  train station 
21  gorz  an armour 
22  gur  tomb 
23  bim  ray 
24  bemɑ́n  stay 
25  bæm  bass (music) 
26  bɑm  terrace 
27  bum  economic boom 
28  mir  lord 
29  mehr  love 
30  mærd  man 
31  mɑr  snake 
32  mur  ant 
33  dir  slow 
34  dejr  monastery 
35  dær  door 
36  dɑr  scaffold 
37  dor  jewel 
38  dur  remote 
39  hɛlɑ́l  curve 
40  hælɑ́l  good wish 
41  zin  saddle 
42  zæn  woman 
43  gel  mud 
44  gol  flower 
45  kiʃtǽn  sow 
46  kuʃtɑ́n  sly 
47  virɑ́n  destroy 
48  vɛjrɑ́n  lost 
49  pʰuy  seeking 
50  pʰey  foundation  
51  pʰɑy  foot 
52  pʰiʃ  presence 
53  biʃ  more 
54  sɛpʰǽr  shield 
55  sɛbǽr  triangle 
56  tʰær  wet 
57  dær  door 
58  mætʰín  firm 
59  mædín  city 
60  kʰur  blind 
61  gur  grave 
62  kʰot  coat 
63  gowd  deep 
64  kʰɑr  deaf 
65  gɑr  bold 
66  kʲerm  worm 
67  gʲærm  warm 
68  rokʲ  frank 
69  sægʲ  dog 
70  mæ̀mlekʲǽtʰ  country 
71  mesgʲǽr  coppersmith 
72  dʒæŋgʲ  war 
73  bɑŋkʲ  bank 
74  eʁmɑ́z  toleration 
75  estʰʁbɑ́l  welcome 
76  næʁb  tunnel 
77  ræʁm  spite 
78  sɑʔǽtʰ  hour 
79  ʁatʰʔi  final 
80  dʒorʔǽtʰ  courage 
81  væsíʔ  vast 
82  sæfɑ́  purity 
83  sævʷɑ́  separate 
84  firúz  successful 
85  virús  virus 
86  sær  head 
87  zær  gold 
88  gæs  bitter 
89  gæz  candy 
90  firúz  successful 
91  virús  virus 
92  ʃur  enthusiasm 
93  ʒur  embroidery 
94  ʃɑl  shawl 
95  zɑle  (no gloss) 
96  guʒ  hunch 
97  gus  ear 
98  ʃɑl  shawl 
99  zɑle  dew 
100  gus  ear 
101  χɑr  thorn 
102  ʁɑr  cave 
103  χæm  bent 
104  ʁæm  sadness 
105  sɑh  king 
106  hɑr  mad 
107  sæhíh  true 
108  behtʰǽr  better 
109  sætʰhí  superficial 
110  solh  peace 
111  dʒæhl  ignorance 
112  tʃɛhɛ́l  forty 
113  dʒɑhɛ́l  ignorant 
114  pʰæntʃǽrɛ  has a hole 
115  pʰǽndʒærɛ  window 
116  mow  vine 
117  now  new 
118  nɑn  bread 
119  nɑm  name 
120  mɑm  mother 
121  χormɑ́  date (fruit) 
122  zornɑ́  horn 
123  dʒæŋgʲi  war 
124  bɑŋkʲ  bank 
125  æŋgúr  grape 
126  eŋkɑ́r  denial 
127  bɑl  wing 
128  bɑr  load 
129  pʰul  money 
130  pʰur  son 
131  lɑm  L (alphabet) 
132  rɑm  obedient 
133  yɑ  or 
134  ɑ́yɑ  interrogative particle 
135  tʃɑy  tea 
136  χuy  habit 
137  χoy  Khoy (a city) 
138  owdʒ  zenith 
139  mowz  banana 
140  owlɑ́d  children 
141  now  new 
142  pʰistow  leader 
143  dærre  valley 
144  dær-e  it is a door 
145  korré  colt 
146  koré  world 
147  bæd  bad 
148  bæːd  later 
149  sær  evil 
150  sæːr  town 
151  rob  catchup 
152  roːb  fear 
153  bær  on 
154  bæːr  sea 
155  setǽm  oppression 
156  setæ̀mgǽr  oppressor 
157  bɑzdɑʃt  arrest 
158  bɑ̀zdɑʃtgɑ́h  concentration camp 
159  rɑ́h  road 
160  rɑ̀hnǽm  guide 
161  sút  whistle 
162  sùt zædǽn  to whistle 
163  pæsǽnd  approval 
164  pæsæ̀ndidé  admirable 
165  pæsæ̀ndidetǽr  more admirable 
166  pæsæ̀ndidetærín  most admirable 
167  mænzèl-æm χúb bùd  my house was good 
168  mænzèl-æm χùb búd  but is no longer 
169  mænzél-æm χùb bùd  but nothing else 
170  mí duni  you know 
171  zi ɑ́d-e  it's too much 
172  bó row  go! 
173  kí bud  who was it? 
174  ko jɑ́ budi  where were you? 
175  ɑyɑ rǽf tid  did you go? 
176  zi ɑ́d-e  is it too much? 
177  ʃe nídi  did you hear? 
178  roχ  cheek 
179  mæːrʁzɑ́ːr  meadow 
180  sætʰhí  true 
181  tseltselé  swallow 
182  sæ̀ːhmgʲin  terrible 
183  tʃæːtʰrbóz  parachutist 
184  setæ̀mgǽr  oppressor 
185  χoʃhɑl  happy 
186  nɑvʷ-e-mæ̀n  my boat 
187  roːbʔ  quarter 
188  estʰʁbɑ́l  welcome 
189  kutʃèkʲí  small 
190  bozoːrgʲtǽːr  bigger 
191  dʒæːŋdʒúː  warlike 
192  hítʃkæs  nobody 
193  gʲitʰíː  world 
194  bèyɲe-χód-etʰ  among yourselves 
195  tʰorʃrú  peevish 
196  hítʃiʒ-e-bæ̀di  nothing bad 
197  χæridǽːm  I have bought 
198  eːtʰebɑrí  confidence 
199  roz  rose 
200  ruz  day 
201  bod  he was 
202  bɑd  wind 
203  zohr  noon 
204  zur  force 
205  bæm  bass (music) 
206  bɑm  terrace 
207  pʰuy  seeking 
208  pʰey  foundation 
209  pʰɑy  foot 
210  dɑr  scaffold 
211  dur  remote 
212  hɛlɑ́l  curve 
213  hælɑ́l  good wish