Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription  English
1  hɑr  mad 
2  xɑr  thorn 
3  kɑr  work 
4  gɑr  railroad station 
5  qɑr  cave 
6  tʃɑr  for 
7  dʒɑr  chandelier 
8  ɑbʃɑr  waterfall 
9  ʒɑleh  dew 
10  sɑr  starling 
11  zɑr  weeping 
12  pɑru  oar 
13  bɑr  load 
14  tɑr  sitar 
15  dɑr  gallows 
16  fɑrsi  Persian 
17  vɑres  heir 
18  lɑrub  dredger 
19  rɑn  thigh 
20  mɑr  snake 
21  nɑr  pomegranate 
22  besyɑr  many 
23  sir  full 
24  serr  secret 
25  sær  top 
26  sɑr  starling 
27  sorb  lead 
28  sur  feast 
29  se͡ir  walking 
30  so͡uhɑn  candy 
31  ki  who 
32  kelɑnteri  police station 
33  kæl  male animal 
34  kɑl  unripe 
35  koll  all 
36  kul  back 
37  ke͡i  when 
38  ko͡uli  gypsy 
39  kʲæm  little 
40  gʲærm  warm 
41  æʃkʲ  tear 
42  fæq̟æt  only 
43  ɑq̟ɑ  mister 
44  fæhm̥  understanding 
45  rokn̥  foundation 
46  bɑŋk  bank 
47  dʒæŋg  war 
48  sætl̥  bucket 
49  hæml̥  shipment 
50  piɹ̥  old 
51  fæxɹ̥  glory 
52  koɾe  world 
53  ziɾæk  clever 
54  bæd  bad 
55  bæʔd  after 
56  æzɑz  mourning 
57  æʔzɑz  members 
58  ejɑz  permission 
59  eʔjɑz  miracle 
60  ʃole  lose 
61  ʃoʔle  flame 
62  hɑr  mad 
63  xɑr  thorn 
64  kɑr  work 
65  gɑr  railroad station 
66  qɑr  cave 
67  tʃɑr  for 
68  dʒɑr  chandelier 
69  ɑbʃɑr  waterfall 
70  ʒɑleh  dew 
71  sɑr  starling 
72  zɑr  weeping 
73  pɑru  oar 
74  bɑr  load 
75  tɑr  sitar 
76  dɑr  gallows 
77  fɑrsi  Persian 
78  vɑres  heir 
79  lɑrub  dredger 
80  rɑn  thigh 
81  mɑr  snake 
82  nɑr  pomegranate 
83  besyɑr  many 
84  sir  full 
85  serr  secret 
86  sær  top 
87  sɑr  starling 
88  sorb  lead 
89  sur  feast 
90  se͡ir  walking 
91  so͡uhɑn  candy 
92  ki  who 
93  kelɑnteri  police station 
94  kæl  male animal 
95  kɑl  unripe 
96  koll  all 
97  kul  back 
98  ke͡i  when 
99  ko͡uli  gypsy 
100  kʲæm  little 
101  gʲærm  warm 
102  æʃkʲ  tear 
103  fæq̟æt  only 
104  ɑq̟ɑ  mister 
105  fæhm̥  understanding 
106  rokn̥  foundation 
107  bɑŋk  bank 
108  dʒæŋg  war 
109  sætl̥  bucket 
110  hæml̥  shipment 
111  piɹ̥  old 
112  fæxɹ̥  glory 
113  koɾe  world 
114  ziɾæk  clever 
115  bæd  bad 
116  bæʔd  after 
117  æzɑz  mourning 
118  æʔzɑz  members 
119  ejɑz  permission 
120  eʔjɑz  miracle 
121  ʃole  lose 
122  ʃoʔle  flame