Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Kapampangan English 
1  gapis ˈgɑpis  banana 
2  gapas ˈgɑpɑs  cut 
3  gapus ˈgɑpus  a chain 
4  kiskis kɩsˈkɩs  friction 
5  kaskas kɑsˈkɑs  scratch 
6  kuskus kʰusˈkʰus  confusion 
7  siksik sɩkˈsɩk  crowding 
8  saksak sɑkˈsɑk  stab 
9  suksuk sukˈsuk  thorns 
10  kiling kɩˈlɩŋ  mane of a horse 
11  kalang kɑˈlɑŋ  a stove 
12  kulung kuˈluŋ  trapped 
13  ante ɑnˈt̪ɛ  where? 
14  anti ɑnˈt̪i  like 
15  bengi ˈbɛŋi  night 
16  bingiq bɩˈŋɩʔk  seed 
17  bule ˈbulɛ  vegetable 
18  buli ˈbuli  polish 
19  eran ɛˈrɑn  stairs 
20  irap ˈiɾɑp  eyelash 
21  ket ˈkɛt̪  bite 
22  kit ˈkɩt̪  see 
23  misa ˈmisɑ  mass 
24  mesa ˈmesɑ  table 
25  laso ˈlɑsɔ̂  ribbon 
26  lasu lɑˈso  digest, melt 
27  menus ˈmɛnos  lacking 
28  menos meˈnɔ̂s  washed 
29  puta ˈputɑ  whore 
30  pota ˈpɔtɑ  later 
31  tamu ˈtɑmo  we (incl.) 
32  tamo ˈtɑmoo  ginger 
33  naku nɑˈkʰo  an exclamatory expression 
34  nako ˈnɑkʰɔ̂  an exclamatory expression 
35  paru ˈpɑɹ̣o  shrimp 
36  paro pɑˈɹ̣ɔ̂  shrimp 
37  buto ˈbutɔ̂  penis 
38  butuq boˈtoʼk  penis 
39  pabo ˈpɑbɔ  turkey 
40  babo ˈbɑbɔ  upstairs 
41  aba ɑˈbɑ  whatǃ? 
42  apa ˈɑpʰɑ  rice 
43  babai bɑˈbaɩ  woman 
44  babiq bɑˈbɩʔk  pig 
45  qablas ʔɑˈblɑs  dress (v.) 
46  qapqap gʼɑpˈgʼɑp  a kind of fish 
47  atab ɑˈtɑb  high tide 
48  atap ɑˈtɑpʰ  roof 
49  lub ˈluːb  inside 
50  mayap ˈmɑjɑpʰ  good 
51  dala dɑˈlɑ  carry 
52  talaq tɑˈlɑʔk  a bright star 
53  tangke tɑŋˈkɛ  stem 
54  dasa dɑˈsɛ  mat 
55  atad ˈɑtɑd  escort (v.) 
56  edad ɩˈdɑd  age 
57  matilus mɑˈtilus  sharp 
58  madilaw mɑdɩˈlɑo  yellow 
59  duldul dʊlˈdʊl  thunder 
60  tultul tʊlˈtʊl  light a smoke 
61  lapat lɑˈpʰɑtʰ  exact fit 
62  lapad ˈlɑpʰɑd  width 
63  lumut ˈlumotʰ  moss 
64  lumud ˈlumod  drown 
65  kimuq kɩˈmuqʼ  clumsy 
66  ginu giˈno  master 
67  aga ˈɑgɑ  friendly 
68  agad ɑˈgɑd  immediately 
69  agiq ˈɑgɩʔkʰ  spider web 
70  kaku ˈkʰɑkʰu  mine 
71  aku ɑˈku 
72  agkat ɑgˈkɑtʰ  signal (v.) 
73  suksuk sokˈsok  thorn 
74  abak ˈɑbɑkʰ  morning 
75  ambag ɑmˈbɑg  contribute 
76  tiktik tɩkˈtɩk  drain (v.) 
77  tigtig tɩgˈdɩg  play music 
78  tseke ˈčɛkɛ  check 
79  tsesa ˈčɛsɑ  kind of fruit 
80  dyanan ˈǰɑnɑn  lend 
81  dyis ˈǰis  ten 
82  atsan ɑˈčɑn  stomach 
83  atsata ɑˈčɑtʰɑ  large bedpan 
84  adyaran ɑǰɑˈrɑn  coconut 
85  maip ˈmɑjɩpʰ  good 
86  menus ˈmɛnos  lacking 
87  na ˈnɑ  his 
88  ne ˈnɛ  isn't it? 
89  nga ˈŋɑ  indeed 
90  ngeni ˈñɛnɩ  now 
91  naman nɑˈmɑn  in turn 
92  nanan ˈnɑnɑn  what happened? 
93  bangaq bɑŋˈɑʔqʼ  a hardwood 
94  amlat ɑmˈlɑtʰ  legend 
95  anyaya ɑɲˈjɑjɑ  invite 
96  damdam dɑmˈdɑm  sense (v.) 
97  nandin nɑnˈdɩn  a while ago 
98  nangnang nɑŋˈnɑŋ  barbecue 
99  pin ˈpʰɩn  definately 
100  sim ˈsɩm  sheet of iron 
101  singsign sɩŋˈsɩŋ  ring 
102  siping ˈsipɩŋ  near 
103  suha ˈsuhɑ  pomelo (a fruit) 
104  syano ˈšjɑnoo  a male name 
105  akasya ɑˈkɑšjɑ  acasia tree 
106  asawa ɑˈsɑwɑ  wife 
107  suksuk sokˈsok  thorn 
108  kaskas kɑsˈkʰɑs  scratch 
109  hambug hɑmˈbog  boast 
110  hapon hɑˈpon  Japan 
111  hardin hɑrˈdɩn  garden 
112  heneral hɛnɛˈrɑl  general 
113  bahala bɑˈhɑlɑ  responsibility 
114  banahaw bɑnɑˈhɑo  name of a mountain 
115  lihim ˈlihɩm  secret 
116  puhunan poˈhunɑn  capital 
117  kalahan kɑˈlɑhɑn  a reel 
118  pwersahan pwerˈsɑhɑn  force (v.) 
119  tindahan tɩnˈdɑhɑn  store 
120  birhen bɩrˈhɛn  virgin 
121  kahinhinan kɑhɩnˈhinɑn  honesty 
122  abah ɑˈbɑ  an exlaimation 
123  katih kɑˈtʰɩ  water level 
124  lalam ˈlɑlɑm  beneath 
125  lugal luˈgɑl  place 
126  alaq ɑˈlɑʔ  none 
127  rilis ˈrilɩs  rails, tracks 
128  kuldas kʰulˈdɑs  get off of 
129  kuliglig kʰulɩgˈlɩg  cicada 
130  almusal ɑlmuˈsɑl  breakfast 
131  kulkul kolˈkol  dig 
132  radyo ˈrɑdjɔ̂  radio 
133  regalo rɛˈgɑlɔ̂  gift 
134  reklamo rɛˈklɑmɔ̂  complaint 
135  riport rɩˈpɔrt  a report 
136  rosas ˈɹɔsɑs  pink 
137  marine mɑˈrinɛ  shamed 
138  maririya mɑˈrɩrɩjɑ  jealous 
139  kobrador kɔbrɑˈdɔr  collector 
140  yelo ˈjɛlo  ice 
141  yero ˈjɛrɔ̇  steel 
142  amyam ɑmˈjɑm  winter 
143  liyas ˈlijɑs  lice 
144  mayuyut mɑˈjujʌt  tumbling 
145  Duray duˈrɑɩ  a girl's name 
146  petsay ˈpɛčɑɩ  Chinese lettuce 
147  walu wɑˈlu  eight 
148  wanan ˈwɑnɑn  right side 
149  bwak ˈbwɑk  hair (head) 
150  liwas ˈliwɑs  exchange places 
151  paksiw pɑkˈsju  a dish of food 
152  syopaw ˈšjoopɑo  Chinese hamburger 
153  taw ˈtɑo  person 
154  ápiq ˈɑpɩʔkʰ  line 
155  apíq ɑˈpɩʔkʼ  fire 
156  báko ˈbɑkɔ̂  mangrove 
157  bakó bɑˈkɔ̂  red heron (bird) 
158  kámaruq ˈkɑmɑroʔkʰ  a cricket 
159  kamarúq kɑmɑˈroʔkʰ  fist 
160  mámaq ˈmɑmɑʔ  mister 
161  mamáq mɑˈmɑʔkʰ  chew pepper 
162  páliq ˈpɑlɩʔkʰ  heat 
163  palíq pɑˈlɩʔkʰ  urine 
164  púlis ˈpulɩs  wipe 
165  pulís poˈlɩs  police 
166  salábat sɑˈlɑbɑtʰ  interrupt 
167  salabát sɑlɑˈbɑtʰ  a rice wine 
168  dalo---dalawan ˈdɑlɔ̇ dɑˈlɑwɑn  visit 
169  datang---datangan ˈdɑtɑŋ dɑˈtɑŋɑn  arrive 
170  laso---lasawan ˈlɑsɔ̇ lɑˈsɑwɑn  digest, melt 
171  imuq---imawan ɩˈmoʔk ɩmɑˈwɑn  wash 
172  lusuq---luksuan lukˈsoʔk ˈluksuwɑn  jump 
173  lako---lakawan lɑˈkɔ ˈlɑkwɑn  leave 
174  dakup---dakpan dɑˈkupʰ ˈdɑkpɑn  catch 
175  abu---abwan ɑˈbu ɑbˈwɑn  ash 
176  tukiq---tukyan toˈkɩʔ tuˈkjɑn  accompany 
177  balbas bɑlˈbɑs  beard 
178  mamalbas mɑmɑlˈbɑs  to shave 
179  payat pʰɑˈjɑtʰ  thin 
180  mamayat mɑˈmɑjɑtʰ  to grow thin 
181  damdam dɑmˈdɑm  to sense 
182  panamdam pɑnɑmˈdɑm  feelings 
183  tiwalaq tɩwɑˈlɑʔ  belief 
184  maniwalaq mɑnɩˈwɑlɑʔ  to believe 
185  gambulan gɑmbuˈlɑn  plant 
186  mangambul mɑŋɑmˈbul  to cultivate, plant 
187  kutang koˈtɑŋ  question 
188  mangutang mɑŋuˈtɑŋ  to ask 
189  daraq ˈdɑrɑʔqʼ  beat (v.) 
190  kukuq koˈkɔ̂ʔ  fingernail 
191  qapqap qʼɑpˈqʼɑp  a kind of fish 
192  sipqun ˈsɩpʼon  mucus 
193  magqobra mɑqʼˈɔbuɑ  work 
194  magqalmusal ̈ˌmɑqʼɑlmoˈsɑl  to eat breakfast 
195  meqatake ˈmɛqʼɑtɑkɛ  was attacked 
196  Nanung buri mo? nɑˈnoŋ boˈɹɩ ˈmɔ?  What do you want? 
197  Nanung gawan mo potang bengi? nɑˈnoŋ ˈgɑwɑn mɔ pɔˈtɑŋ bɛˈŋɩ?  What are you doing tonight? 
198  Ating magadang kanta sa radyo. ɑˈtɩŋ mɑgɑnˈdɑŋ ˈkɑntʰɑ ˈsɑ rɑˈdjoo.  There's a good song on the radio.