Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated Khana English 
1  p èkɔ̀ɛp  cockroach 
2  p popòòà  division 
3  b lab  pick (food) 
4  b aba  they 
5  t kpátɔ  sole of shoe 
6  d èdɔ̀bù  startling 
7  k kàkà  correct, truth 
8  ɡ loɡ  to wash 
9  ɡ íɡã́  mouth 
10  kp ítékpá  pen 
11  ɡb sáɡbɛ̀  (an insect) 
12  f fɛ̀rɛ̀fɛ̀  a leaf used as a symbol of peace 
13  s ísã́á  sand 
14  z àzílóó  it hurts 
15  r bírá dée  in the evening 
16  w èwònù  generosity 
17  y ɔ̀ɔ̀yaa  thank you 
18  m kɔ̀mà  noise 
19  m bɔm  viper (snake) 
20  n bànà  pit 
21  ɲ yɔ̃́ɔ́yɔ̃ɔ  long 
22  ŋ kàŋ  perfectly straight 
23  ŋ   to sit down 
24    yáá  a custom 
25    dàà  to touch 
26    yéé  contagious 
27    deè  road 
28    yɛ́ɛ  to float 
29    dòò  do 
30    yíí  a promise 
31    dɔ̀ɔ̀  fall (of rain) 
32    yoò  pumpkin 
33    dùù  dull 
34    yɔ́ɔ́  song 
35    pɛɛ  jumped 
36    yúu  nail 
37    pee  lost 
38    biaɛ  judgment 
39    búí  sleeping mat 
40    bìe  drop 
41    dàɛ  daddy 
42    búɛ́  animal track 
43    kuɛ  wine palm 
44      bush 
45    bùì  cook 
46    buɛ  be soft 
47    biè  doctor 
48    ebɛm  rotten 
49    dùmɛ  back 
50    mɛ́sɔ̃́  when 
51    wìnì  monkey 
52    payã  leaf 
53    donìà  heavy 
54    wãɛbari  to dry fish 
55    míá  light 
56    paã  wing 
57    buɛ̃  village 
58    ziã  yam 
59    zia  hit 
60    ɔ  to carve (wood) 
61    ɔ̃  drinkǃ 
62    ámúnú  which? 
63    ãɡànà  tear apart 
64    bààŋà  mourning, grief 
65    bànà  pit 
66    bàrà  a village compound 
67    bàná  gleaning 
68    bínà  porcupine 
69    biɔ̀ŋɔ  indigo 
70    bɔ̀ma  share 
71    bɔ́ḿ  market day 
72    bùã̀  count with 
73    bũà  number 
74    Bṹá  (name of village) 
75    ɔ̀ŋànà  remove outer skin 
76    ɔ̃́  to drink 
77    uùnɛ  night 
78    yã́áwo  now 
79    wã́nálóó  good health 
80    ta  finish 
81    tɛ̀  father 
82    tò  a load 
83    to  to cry 
84    tɔ  house 
85    si  go, come out 
86    sɔ́  conversation 
87    su  take, get 
88    ka  honour 
89    kɛ́  peel 
90      under the table 
91    kí  market 
92    ko  a parcel, friend 
93    kɔ  a tree, say 
94    ku  to cut down 
95    kpa  to beat, music, play 
96    kpe  sweet, tasty 
97    kpɛ  to pay 
98    kpo  drive away 
99    kpɔ  cut up 
100    kpú  spot 
101    bã̀  forked stick 
102    bũ̀  fear 
103      door 
104    ɡbɛ̃̀  grind 
105    ɡbɔ̃̀  soothe 
106    tã  shoot 
107    tɛ̃  sharpen 
108    tɔ̃  pour wine 
109    tũ  to twist 
110      a kind of cap 
111    kã̀  crust 
112    kɛ̃  place, class 
113    kɔ̃  scale, fodder 
114    kpã̀  corner of kitchen for pots 
115      body 
116    kpɛ̃  make too close 
117    sã̀  broom 
118    sɛ̃́  roe 
119    sĩ̀  sneeze! 
120    sĩ́  face 
121    sɔ̃́  time 
122    bà  to eat 
123    bè  to fence 
124    bí  faeces 
125    bo  cure 
126    bu  belly, inside, heart 
127    bá  hand 
128    be  compound, home 
129    bé  fight 
130    da  lick 
131    de  eat 
132    dɛ́  an infectious disease 
133    do  camwood 
134    dɔ  blow (wind) 
135    du  market 
136    zà  go ahead 
137    zi  pig 
138    zɔ  swamp, wet 
139    ɡbà  coil 
140    ɡã̀  concubine 
141    ɡbɛ̀  an animal 
142    ɡɛ̃̀  machete 
143    ɡbò  friend 
144    ɡò  ladder, eagle 
145    ɡbɔ̀  vomit 
146    ɡɔ́  fence 
147    la  snail movement 
148    le  be (there) 
149    ye  him, his, her 
150    li  root 
151    lo  narrate, relate 
152    lɔ  failure 
153    lu  come 
154    mà  to lie down 
155    nàm  an animal 
156    mɛ̀  that 
157    nɛ̀  give 
158    mù  rummage 
159    ni  elephant 
160    nɔ  learn 
161    nu  thing, something