Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound illustrated Khana English 
1  p paã  wing 
2  p põm  burst 
3  t taa  three 
4  t té  tree 
5  t tɔ  house 
6  k kà  mother 
7  k kékɔ̃ɔ̃  egg 
8  k kɔ̀ep  cockroach 
9  k koò  animal's horn 
10  k ku  cut 
11  k kii  go 
12  k kuaba  how much 
13  k͡p k͡pã́  shout 
14  k͡p k͡pé  metal 
15  k͡p k͡paaté  tree trunk 
16  k͡p k͡patɔ  sole of shoe 
17  k͡p itek͡pa  pen 
18  f fò  plant 
19  f fii  cut 
20  s sù  take 
21  s sii  go 
22  s isaa  sand 
23  s mɛsɔ  when 
24  s sɛ  perhaps 
25  s sĩɡ  rub 
26  b bá  hand 
27  b boo  rain 
28  b buɛ̃  village 
29  b ibie  grass 
30  b bɔp  to tie 
31  d dáá  sleep 
32  d dep  wet thing 
33  d bira dee  in the evening 
34  d dɛ̃ɛ̃ii  we 
35  ɡ ɡɛ̃  cutlass 
36  ɡ iɡã  mouth 
37  ɡ ɡò  eagle 
38  ɡ iɡu  mountain 
39  ɡ͡b ɡ͡bá  mud 
40  ɡ͡b ɡ͡bĩ̀  look for 
41  ɡ͡b ɡ͡bò  friend 
42  ɡ͡b ɡ͡baɡara  to peel 
43  z zia  hit 
44  z ziã  yam 
45  z aziloo  to hurt 
46  m mĩmĩ  red flower 
47  m mã́  milk 
48  m mĩ́ĩ́  blood 
49  m mɛɛ̃  neck 
50  m ibɛm  rotten 
51  m dam  husband 
52  m mɛ̃nɛ̃  rich 
53  m dume  back 
54  m mɛsɔ̃  when 
55  n nu  think 
56  n nɛ̃̀  give 
57  n nam  animal 
58  n nẽẽ  person 
59  n nwĩĩ  child 
60  n wini  monkey 
61  n beenam  fur 
62  n donia  heavy 
63  ɲ ɲĩɛ̃  heart 
64  ɲ ɲɔ̃nẽ  follow 
65  ɲ ɲɔ  up 
66  ɲ paɲã  leaf 
67  ɲ ɲɔ̃ɲɔ̃ɔ̃  long 
68  w wa  wife 
69  w wãbari  to dry fish 
70  l lop  ten 
71  l loo  antelope 
72  l lu  come 
73  l lab  pick (food) 
74  l lera  rub 
75  l loba-ama  this 
76  r biira  black 
77  r k͡puru  short 
78  r wãbari  to dry fish 
79    déé  bed 
80    aléké  clock 
81    akpojo  radio 
82    miá  light 
83    nuɛ́asi  mirror 
84    kaki  trousers 
85    beloo  shirt 
86    bee-bii-ba  finger 
87    ɡ͡bere  lizard 
88    bui  mat 
89    tɔkpá  shoe 
90    aziimiá  wire 
91    ɡ͡berébué  big town 
92    nyɔɔ dee  on the road 
93    kèlè  drum 
94    féé  calabash 
95    ɡɛ̀  cutlass 
96    ɛ́ɛ́  white 
97    ú  death 
98    kulù  tortoise 
99      red 
100    dɛ̃m  stone 
101    dɛ̃ɛ̃  eye 
102    kāākāā  dry 
103    bá  hand 
104    àlàbà  seven 
105    kàkà  correct 
106    k͡páté  bark of tree 
107    àà  go 
108    dáa  tooth 
109    k͡pɔ́ɡɔ́lɔ́  chain 
110    ɔɔ  stream, pool 
111    kɔɔ̀  said 
112    fɔ́ɔ́lɔ́  wind 
113    ɛ̀blóló  to taste 
114    kóò  friend