Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated  Orthography IPA English 
1  b bake  bɑːkʰɛ  to bake 
2  pakke  pʰɑkʰɛ  package 
3  d dato  dɑːtʰo  date 
4  tak  tʰɑːkʰ  roof 
5  g gate  gɑːtʰɛ  street 
6  kake  kʰɑːkʰɛ  cake 
7  v vann  vɑ̃n  water 
8  f fat  fɑːtʰ  tray 
9  s sak  sɑːkʰ  case 
10  ʃ sjakk  ʃɑkʰ  chess 
11  ç kjapp  çapʰ  fast 
12  h hat  hɑːtʰ  hate 
13  m mat  mɑːtʰ  food 
14  n natt  natʰ  night 
15  m ramm  rɑ̃m  hit 
16  n ran  rɑ̃ːn  robbery 
17  n rang  rɑ̃ŋ  rank 
18  r ratt  ratʰ  wheel 
19  l lat  lɑːtʰ  lazy 
20  bie  biːɛ  bee 
21  ɪ bitte  bɪtʰɛ  a little 
22  by  byː  city 
23  Y bytte  bYtʰɛ  to trade 
24  be  beːə  pray 
25  ɛ bekk  bɛkʰ  creek 
26  øː bø  bøː  farm 
27  ø bøtte  bœtʰɛ  bucket 
28  ʉː bu  bʉː  shack 
29  ʉ buss  bʉs  bus 
30  bo  buː  live 
31  o boble  bʊblɛ  bubble 
32  ɑː ba  bɑː  prayed 
33  ɑ bakke  bɑkʰɛ  hill 
34  æː bæ  bæː  a call 
35  æ bag  bæg  bag 
36  ɔː bå  boː  open fire 
37  ɔ bolle  bɔɬɛ  bowl 
38  high pitch accent seter  seːtər  mountain summer farm 
39  low-high pitch accent seter  seːtər  seats 
40  high pitch accent biter  biːtər  bite 
41  low-high pitch accent biter  biːtər  pieces