Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  papp pʰɑ̝p  cardboard 
2  pappa pʰɑpɑ  daddy 
3  spa spɑ:  to spade 
4  bak bɑːk  behind 
5  tabbe tʰɑbə  blunder 
6  stab stɑːb  military staff 
7  ta tʰɑː  take 
8  atten ɑt̚n̩  eighteen 
9  natt nɑt  night 
10  da dɑː  then 
11  bade bɑːdə  bathe 
12  bad bɑːd  bath 
13  kan kʰɑːn  can 
14  pakke pʰɑkə  pack, parcel 
15  lakk lɑk  sealing wax 
16  ga gɑː  gave 
17  sage sɑːgə  verb - saw 
18  lag lɑːg  layer 
19  fag fɑːg  subject 
20  kaffe kʰɑfə  coffee 
21  paff pʰɑf  bangǃ 
22  va vɑː  wade 
23  avanse ɑ'vɑːŋsə  profit 
24  avanse ɑːv  bye 
25  sak sɑːk  matter 
26  kasse kʰɑsə  box 
27  mas mɑːs  trouble, bother 
28  skinn ʃɪ̃n  skin 
29  atskillig at̚'ʃɪli  several 
30  asj ɪʃ  yuckǃ 
31  kjøpe çøːpə  to buy 
32  bikkje biçə  dog 
33  sjapp ʃɑp  drinking shop 
34  kjapp çɑp  quick, glib 
35  sjel ʃeːl  soul 
36  kjel çeːl  boiler 
37  skinn ʃɪn  skin 
38  kinn çɪn  cheek 
39  skjønn ʃøn  opinion 
40  kjønn çøn  gender 
41  skære ʃæʁə  to cut 
42  tjære çæʁə  tar 
43  rar ʁ̝ɑːʁ̥ ̝  strange 
44  erte æʁ̥ ̝tə  tease 
45  verst væːʁ̥st  worst 
46  rørlig ʁ̝œːɬi  spry 
47  erte æːχ  are 
48  fjord fjuːχ  fjord 
49  mat mɑːt  food 
50  mamma mama  mommy 
51  dam dɑːm  pond 
52  natt nat  night 
53  hane hɑːnə  cock 
54  kan kʰɑ̃ːn  can 
55  penger peŋəʁ̞  money 
56  ting tʰɪŋ  thing 
57  kan bli kʰɑn bli  can become 
58  kan merke kʰɑn mæʁ̥ ̝  can notice 
59  sandkasse sɑn'kʰɑsə  sandbox 
60  landgang lɑngaŋ  gangway 
61  kammer kʰɑmə  chamber 
62  kamfer kʰaɱfə  camphor 
63  fem stoler fem 'stuːləʁ  5 chairs 
64  fem vers fem væʁ̥s  5 verses 
65  lat lɑːt  lazy 
66  eple ɛplə  apple 
67  al ɑːl  breeding 
68  ja ja  yes 
69  fjell fjɛl  mountain 
70  høy høy  high 
71  Johan ju̞'hɑn  Johann 
72  mil miːl  mile 
73  mild mɪl  mild 
74  vet veət  knows 
75  vett vɛt  intelligence 
76  her hɛːχ  here 
77  herr hɛχː  Mr. 
78  nyt nyːt  enjoy 
79  nytt nYt  new 
80  søt søːt  sweet 
81  søtt sœt  sweet (neuter) 
82  bluse blʉːsə  blouse 
83  blusse blʉsːə  flare up 
84  tak tʰɑːk  roof 
85  takk tʰɑk  thank you 
86  flåte flɔːtə  raft 
87  flotte flɔtə  elegant 
88  bok buːk  book 
89  bukk bɞk  billy goat 
90  hauk høʉk  hawk 
91  meg mɛi  me 
92  øy øy  island 
93  kai kʰai  quay 
94  konvoi kʰɔn'vɔy  convoy 
95  stolen stúːlən  the chair 
96  stolene stùːlnə  the chairs 
97  vannet vánə  the water 
98  vanne vànə  to water 
99  hjemmet jýmə  the home 
100  hjemme jýmə  at home 
101  badet báːdət  the bathroom 
102  bade bàːdə  bathe 
103  Dette har vært morsomt men jeg er glad det er over. dɛtə hɑː væʁt mu̝su̝mt mɛnje æʁ glɑːd de ɑː 'ɔvæʁ.  This has been fun but I am glad it is over. 
104  slutten slut̚n̩  end-the