Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  bi biː  next to 
2  by byː  city 
3  be beːə  pray 
4  bøː  farm 
5  bu bʉː  shack 
6  bo buː  live 
7  ba bɑː  prayed 
8  bæː  call that goes with thumbing one's nose 
9  bål bɔːl  open fire 
10  mil miːl  mile 
11  mild mɪl  mild 
12  byge byːgə  shower 
13  bygge bygə  build 
14  vet v̥eːt  knows 
15  vett v̥ɛt  intelligence 
16  før føːɾ  before 
17  førr føɾ  forty 
18  gul gʉːl  yellow 
19  gull gʉl  gold 
20  bok buːk  book 
21  bokk buk  bock beer 
22  tak tʰɑːk  roof 
23  takk tʰɑk  thanks 
24  været v̥æːɾə  the weather 
25  værre v̥æɾə  worse 
26  kåper kʰɔːpəɾ  ladies coat 
27  kopper kʰɔpəɾ  cups 
28  meg mæi  me 
29  vei v̥æi  road 
30  vaie vɑiə  wave 
31  kai kʰɑi  quay 
32  øy øy  island 
33  øye øyə  eye 
34  hauk hæuk  hauk 
35  haug hæv̥  heap 
36  boykott bɔykot  boycott 
37  konvoi kʰõn'v̥ɔy  convoy 
38  stol stúːl  chair 
39  stolen stúːlə  the chair 
40  stoler stùːləɾ  chairs 
41  stolene stùːlənə  the chairs 
42  været v̥ǽːɾə  the weather 
43  være v̥æ̀ːɾə  be 
44  hjemmet jýːmə  the home 
45  hjemme jỳːmə  at home 
46  badet báːdə  the bathroom 
47  bade bàːdə  bathe 
48  på pʰɔː  upon 
49  tå tʰɔː  toe 
50  kå kʰɔː  spread 
51  ape ɑːpə  ape 
52  atal ɑːtɑl  nasty 
53  ake ɑːkə  slide 
54  artig ɑːʈiː  amusing 
55  kapp kʰɑp  stub 
56  katt kʰɑt  cat 
57  kakk kʰɑk  stool 
58  kart kʰɑʈ  map 
59  butt bʉt  end (of a log) 
60  dutte dʉtə  address by 
61  gutt gʉt  boycott 
62  ebbe ɛbə  ebb 
63  edder edəɾ  venom 
64  egge egə  urge 
65  herde hɛɾdə  harden 
66  lobb lʌb  lob 
67  lodd lʌd  fate 
68  logg lʌg  log (distance) 
69  lord lɔɖ  English lord 
70  mat mɑːt  food 
71  natt nɑt  night 
72  amen ɑːmɪn  amen 
73  ane ɑːnə  ancestor 
74  ange ɑːŋə  fragrance 
75  Arne ɑɳə  Arne (name) 
76  kamm kɑm  comb 
77  kan kɑn  can 
78  kong kɔŋ  king 
79  korn kuːɳ  grain 
80  la lɑː  let 
81  file fiːlə  file 
82  firling fiːɭiŋ  quadruplet 
83  all ɑl  all 
84  jarl jɑɭ  earl 
85  ra ɾɑː  ridge 
86  ore ɔːɾə  lug 
87  er æɾ  are (present) 
88  finne fɪnə  find 
89  kjenne çɪnə  know 
90  henne hɪnə  her 
91  bikkje bɪçə  dog 
92  bihule bi'huːlə  sinus 
93  sinne sɪnə  anger 
94  skjenne ʃɪnə  to scold 
95  tosk tʰɔsk  idiot 
96  torsk tʰɔʃk  cod 
97  is iːs  ice 
98  isj iʃ  phooey, ugh 
99  hva v̥ɑː  what 
100  ja jɑː  yes 
101  uvane uːv̥ɑnə  bad habit 
102  ujevn uːjɛv̥n̩  uneven 
103  tyv tyːv  thief 
104  vis v̥iːs  wise 
105  viss v̥ɪs  certain 
106  man mɑːn  mane 
107  mann mɑn  mane 
108  vek v̥eːk  weak 
109  vekk v̥ɛk  away 
110  tap tɑːp  lose 
111  tapp tɑp  tap 
112  Mannen Som Skulle Stelle Heime Det var en gang en mann som var så gretten og vill, og aldri syntes han heim en kveld og var veldig sur. Kjære far vær ikke så vond, sa kona…. man̩ sɔm 'skʉlə stelə 'hɑimə de vaɾ n gɑŋ n 'mɑn sɔm vɑːɾ sɔː gɾɛtn̩ ɔ vɪl ɔ vɪl ɔ 'ɑldɾiː 'syːntəs hɑn ɑ kʰuːnɑ juːɾə nɔk I 'hʉːsə sɔ kɔm hɑn heːm n kʰv̥el ɔ vɑː veldiː sʉɾ çæːɾə fɑɾ væːɾ ikə sɑ von sɑː 'kʰuːnɑ….  The Man Who Would Do The Housekeeping Once upon a time there was a man who was so cross and wild, and never thought that his wife did enough in the house. Then he came home one evening and was very grouchy. Dear Pa, don't be so angry, said the wife...