Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  dis diːs  mist 
2  diss dis  D Sharp 
3  fet feːt  a step 
4  fett fet  fat 
5  her hæːr  here 
6  herr hær  Mr. 
7  tak tɑːk  roof 
8  takk tɑk  thanks 
9  mål mɔːl  target 
10  mold mɔl  soil 
11  sol soːl  sun 
12  soll sol  racket 
13  fugl fʉːl  bird 
14  full fʉl  full 
15  nys nyːs  sneeze 
16  nyss nys  lately 
17  nøt nøːt  enjoyed 
18  nøtt nøt  nut 
19  før fœːr  before 
20  førr fœr  forty 
21  ry ryː  renown 
22  ru rʉː  rough 
23  ro roː  quiet 
24  med meːd  with 
25  ned n̪eːd  down 
26  jern jɑːn  iron 
27  ringe riŋːə  to ring 
28  pil pʰiːl  arrow 
29  bil biːl  car 
30  tid t̪ʰiːd  time 
31  dad d̪ɔːd  deed 
32  kort kɔʈ  short 
33  ser du seːɖu  do you see 
34  kar kʰɑr  fellow 
35  gard gɔːrd  farm 
36  far fɑːr  father 
37  var vɑːr  sensitive 
38  se seː  to see 
39  ski ʃiː  ski 
40  kiv çiːv  quarrel 
41  gi jiː  to give 
42  hår hɔːr  hair 
43  log l̪ɑːg  layer 
44  dal d̪ɑːl  valley 
45  ærlig æːɭi  honest 
46  rik riːk  rich 
47  æra æːrɑ  era 
48  Hoppene hɔpːənə  the jumps 
49  Hoppene hɔpːənə  the mares 
50  bærer bæːrər  carry/lies 
51  bærer bæːrər  porter 
52  bøter bøːtər  fines 
53  bøter bøːtər  repairs 
54  seter seːtər  mountain summer farm 
55  seter seːtər  seats 
56  banner bɑnːər  banner 
57  banner bɑnːər  curse 
58  biter biːtər  bite 
59  biter biːtər  piece 
60  heller helːər  rather 
61  heller helːər  inclines 
62  bonnen bønːn̩  the prayer 
63  bonnen bønːn̩  the bean 
64  kulten kʉltn̩  the cult 
65  kulten kʉltn̩  unpleasant 
66  utøy ʉ'tʰøy  vermin 
67  utøy ʉt̚øy  remote island 
68  No orthography given No transcription given  No English given 
69  No orthography given No transcription given  No English given 
70  No orthography given No transcription given  No English given 
71  No orthography given No transcription given  No English given 
72  No orthography given No transcription given  No English given 
73  No orthography given No transcription given  No English given 
74  No orthography given No transcription given  No English given 
75  No orthography given No transcription given  No English given 
76  No orthography given No transcription given  No English given 
77  No orthography given No transcription given  No English given 
78  No orthography given No transcription given  No English given 
79  No orthography given No transcription given  No English given 
80  No orthography given No transcription given  No English given 
81  No orthography given No transcription given  No English given 
82  Hva heter du? No transcription given  What is your name? 
83  Jeg heter Monica. No transcription given  My name is Monica. 
84  No orthography given No transcription given  No English given