Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Dutch Orthography IPA English 
1  bit bɪt  bit 
2  put pʉt  waterwell 
3  bom bom  bomb 
4  bed bɛt  bed 
5  bod bɔt  offer 
6  bad bɑt  bath 
7  biet bit  but 
8  duwen ˈdy vən  pushing 
9  boete ˈbu tə  penalty 
10  baat bat  profit 
11  de də  the 
12  bijt bɛɪt  bite 
13  buit bʌʉt  booty 
14  bout bɑɷt  bolt 
15  beet beɪt  bait 
16  beuk beɷt  boat 
17  boot bɔɷt  boat 
18  fraai fɾai  pretty 
19  mooi moi  handsome 
20  foei fui  for shameǃ 
21  meeuw meo  sea gull 
22  nieuw niʉ  new 
23  uw ɪʉ  your 
24  bak bɑk  tray 
25  pat pɑt  stalemate 
26  kabel ˈka bɫ̩  cable 
27  apen ˈa pən  apes 
28  kap kɑp  cap 
29  dal dɑl  valley 
30  tal tɑl  number 
31  buidel ˈbʌʉ dɫ̩  bag 
32  buitel ˈbʌʉ tɫ̩  tumble 
33  moot mɔɷt  fillet 
34  kan kɑn  (I) can 
35  takel ˈta kɫ̩  pulley-block 
36  dek dɛk  deck 
37  Zo is het zoʔ ˈɪs het  This is it 
38  Drie is te veel ˈdɾiʔ ɪs tə ʋeɫ  Three is too much 
39  tjonge ˈʧʲɔ ŋə  oboyǃ 
40  petje ˈpɛ ʧə  small cap 
41  badje ˈbɑ ʧə  child's bath 
42  tikje ˈtɪ kʲə  small tick of a clock 
43  bakje ˈbɑ kʲə  small tray 
44  wol vɔl  wool 
45  vel ʋɛl  skin 
46  fel fɛl  fierce 
47  gruwel ˈɣɾʉ ʋɫ̩  horror 
48  snavel ˈsna vəɫ  beak 
49  rafel ˈɾa fəɫ  ravel 
50  dof dɔf  dull 
51  zot zɔt  crazy 
52  sop sɔp  suds 
53  Bazel ˈba zɫ̩  Basil 
54  wasem ˈva səm  steam 
55  dos dɔs  attire 
56  gerant ʒe ˈʁɑ̃n  head waiter 
57  sjerp ʃʲəɹp  sash 
58  musje ˈmə ʃə  small hat 
59  etage e ˈtaʒə  floor 
60  Waar was je? vaɾ ˈvɑ ʃʲə  Where were you? 
61  groot ɣɾot  big 
62  kogel ˈko ɣɫ̩  bullet 
63  kachel ˈkɑ xɫ̩  stove 
64  noch nɔx  not 
65  tehuis tə ˈɦʌʉs  home 
66  nahem ˈnɑ ɦɛm  behind him 
67  hal hɑl  hall 
68  hol hol  hole 
69  mal mɑl  silly 
70  hamer ˈha məɾ  hammer 
71  kam kɑm  comb 
72  nok nɔk  yard-arm 
73  lonen ˈlo nən  wages 
74  ton tɔn  ton 
75  franje ˈfɾɑ ɲə  French 
76  campagne ʃɑm ˈpɑ ɲə  champagne 
77  hanger ˈhɑŋ əɾ  hanger 
78  drank dɾɑŋk  drinks 
79  tong tɔŋ  tongue 
80  ras ɾɑs  race 
81  parel ˈpa ɾəɫ  pearl 
82  ar ɑr  sleigh 
83  car kɑr  car 
84  leg lɛx  lay 
85  koeler ˈku ləɹ  cooler 
86  el ɛl  ell 
87  uw ɪʉ  you (formal) 
88  duw dɪʉ  push 
89  joel juɫ  shout 
90  poeier ˈpu jəɹ  powder 
91  zeeën ˈzeɪ jn̩  seas 
92  Dat zie ik. dɑt ˈzi jɪk  I see it. 
93  Schuive Scheveningse Schollekop ˈsxhʌʉ və ˈsxhe vn̩ iŋ səs ˈxhɔ lə kɔp  an insultː crooked head of a fish from Schevening 
94  Schele Schapen Scheerders ˈsxhɛ lə ˈsxhɑ pn̩ ˈsxheɪɾ dəɹz  crosseyed sheep shearers 
95  Hottentottensoldatententententoonstelling ˈhɔ tən ˈtɔ tən sɔl ˈdɑ tn̩ ˈtɛn tɪn tɛn ˈtom stɛ liŋ  Hottentot soldiers' tent exhibition 
96  Die kat die krabt de krullen van de trap boven af in het mandje. də ˈkɑ di ˈkɾɑp də ˈkrʉlə fɑn də ˈtɾɑp fɑn ˈbo ʋn̩ ɑ fɪ nɛt ˈmɑn ʧə  The cat scratches the wood shavings from the top of the staircase in the basket. 
97  stemloze    
98  stemhebbende    
99  stamboom    
100  stampen    
101  denderen    
102  dental    
103  stilzitten    
104  stilstaan    
105  kelder    
106  kelt    
107  kelner    
108  derde    
109  dertig    
110  kordaat    
111  korten