Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Speaker Dutch English 
1  N: Hello speaker eh…  Hello speaker en… 
2  W: Nee in het nederlands moet je praten.  No you have to talk Dutch. 
3  N: Hello speaker W, wat is je naam?  Hello speaker W what's your name? 
4  W: Mijn naam is W_______. Eh…Ik ben in Nederland geboren in eh…Heerenveen eh..dat is een plaatsje 200 kilometer ten noorden van Amsterdam. Waarschijnlijk weten alle Amerikanen wel waar Amsterdam ligt enne…Waar ben jij geboren spreker, spreker N  My name is W_______ eh…I am born in Heerenveen eh that's a small town 200 kilometers north of Amsterdam. Probably all the Americans know where Amsterdam is situated and where are you born speaker speaker N? 
5  N: Nou ten eerste mijn naam is niet spreker N. Mijn naam is N______. Ik ben geboren in Avenhorn dat is een heel klein dorpje dat ligt 30 km bij Amsterdam vandaan.  Well first of all, my name isn't speaker N. My name is N_____. I am born in Avenhorn that's a very small village situated 30 kilometers from Amsterdam. 
6  W: Eh…hoe ziet het dorpje d'r voor de rest uit? Is't alleen maar eh…is het echt een klein plaatsje met niets er omheen of zijn er allemaal boerderijen en koeien?  Eh…How does it look the village? Are there only eh…is it a downright small village with nothing around it or are there all farmhouses and cows? 
7  N: Het dorpje bestaat hoofdzakelijk uit eh…mensen die een boerderij hebben en mensen die een een middenstandszaak hebben dus handel drijven en het heeft een ongeveer 2000 (tweeduizend) inwoners  The village consists mainly of people eh…who have a farmhouse and people who have a a small shop thus they are doing business and it has about 2000 inhabitants. 
8  W: Mm mm, ja wat mijn mijn geboorteplaats dat ziet er eigenlijk wel een beetje hetzelfde uit, het was wel wat groter maar het werd ook omgeven door allerlei boerderijen en groene weiden en koeien.  mm mm yeah concerning my my native place it looks in fact a little bit like the same it was slightly larger but it was also surrounded by all kinds of farmhouses and grassland and cows. 
9  N: Jouw geboorteplaats is in het noorden van Holland?  Your native place is in the north of Holland? 
10  W: Ja, ja.  mm mm yeah concerning my my native place it looks in fact a little bit like the same it was slightly larger but it was also surrounded by all kinds of farmhouses and grassland and cows. 
11  N: O ja dus ik…mijn geboorteplaats ligt dus ten zuiden van jouw geboorteplaats.  Your native place is in the north of Holland? 
12  W: ja ja precies  Yes yes. 
13  N: O ja en je hebt daar je hele leven gewoond in Heerenveen?  O yeah so I…my native place is south of yours? 
14  W: Ja ik heb, nou ik heb er de eerste tien jaar van m'n leven in Heerenveen gewoond en daarna zijn m'n ouders verhuisd naar Amsterdaam  Yes yes exactly. 
15  N: Naar Amsterdam toen je tien jaar was dus  To Amsterdam so when you were ten years old 
16  W: Toen ik tien jaar was  When I was ten years. 
17  N: Ja  Yeah. 
18  W: Enne daar heb ik m'n hele verdere leven gewoond tot en met éénentachtig (81) januarie negentienéénentachtig (1981). Enne heb jij ook je hele leven in in Avenhorn gewoond?  And there I've lived the rest of my life till '81 January 1981. And did you also live all your life in Avenhorn? 
19  N: Nnnn, in principe wel ja. Ik, ik ben ook naar Amsterdam om te gaan studeren maar ik heb die tijd heb ik heel veel op en neer gereisd allen de laatste jaren van mijn studie ben ik in Amsterdam gaan wonen want het gaf gewoon te veel problemen om steeds heen en weer te reizen en het is niet leuk om je vrienden steeds achter te laten en het brengt allerlei sociale problemen met zich mee om steeeds naar je eigen geboortsplaats to gaan en uit eindelijk vond ik het veel leuker om in de stad Amsterdam te wonen want in mijn dorpje waren vrij weinig jonge mensen en d'r was gewoon d'r gebeurde gewoon niet zo erg veel.  mnnn In principle yes, I I have also gone to Amsterdam to study but that time I have, I have travelled a lot up and down only the last years of my study I went to live in Amsterdam because in fact, it was too much problems to travel up and down again and again and it isn't nice to leave your friends all the time behind you and it gives all kind of social problems to return again and again to your native place and finally I liked it much more, to live in the town Amsterdam because in my village there were not many young people left and there was...there didn't happen so much. 
20  W: Nee dat dacht ik…  No I thought so 
21  N: Dus daarom heb ik besloten om maar in Amsterdam een kamer te gaan zoeken.  That's why I decided to go and look for a room in Amsterdam. 
22  W: Ja, ja dat idee had ik ook al over kleine dorpjes. Daarom ben ik al reeds op tien jarige leeftijd al naar een grote stad verhuisd natuurlijk enne…  Yes I had also the same opinion about small villages. That's why I have already…when I was ten years alsready, I moved to the big town of course and… 
23  N: Ja ja je hebt dus ook gestudeerd in Amsterdam?  Yeah Yeah so you have also studied in Amsterdam? 
24  W: Ja ik heb ook in Amsterdam gestudeerd op eh op de Univeristeit van Amsterdam heb ik eerst eh Biologie gestudeerd enne daarna heb ik mijn eh…mijn P.H.D., zoals ze dat noemen hier in Amerika, gedaan op de andere Universiteit de Vrije Universiteit enne nou ja nou dat heeft ja dat heeft bij elkaar zo'n twaalf (12) jaar in beslag genomen.  Yes I have also studied in Amsterdam on eh…on eh…the University of Amsterdam. First I studied biology and after that I have done eh…my PhD, as they call it here in America, on the other university, the free university and well yeah, well that was, that was taken altogether about twelve years. 
25  N: En vond jij het wel een prettige ervaring om in Amsterdam te wonen?  And did you consider it as a nice experience to live in Amsterdam? 
26  W: Amsterdam?  Amsterdam? 
27  N: Wat vind je van Amsterdam  What do you think about Amsterdam? 
28  W: Amsterdam is een hele prettige stad om in te wonen het is niet groot je kan alles belopen je hebt niet echt een auto nodig enne en zeker met een fiets kom je overal enne ja 't is ja het is volkomen anders dan bijvoorbeeld Los Angeles.  Amsterdam is a very nice town to live it isn't big you can do everything by foot, you don't really need a car and for sure with a bicycle you can go everywhere yea it is…yea it is completely different than for example Los Angeles. 
29  N: Wat is wat is voor jou 't aantrekkelijke van Amsterdam van de stad Amsterdam  What is, what is the charm of Amsterdam for you, of the town Amsterdam? 
30  W: Nou 't aantrekkelijke is, tenminste één van de aantrekkelijke dingen is eh is is die kleinschaligheid van van eh…de stad en dat je overal precies weet waar overal alles gaande is enne ja je voelt je voelt je echt toch wel in een klein dorpje vergleken met L.A.  Well the charm is, at least one of the charming things is eh…is is that everything is on a short distance and by that you know exactly where everything is going on and yea, you have really the feeling that you are in a small village compared with L.A. 
31  N: En geburt er veel inne in de stad?  Do there happen many things in in the town? 
32  W: Ja d'r gebeurt heel veel.  Yes there happens a lot. 
33  N: Ja ja nou die ervaring heb ik dus ook hoor 't was 't was voor mij een ontzettende overgang in het begin om om me te hand haven in in de stad want het is natuurlijk een heel grootverschil op platteland leven of in een stad als Amsterdam.  Yeah yeah well, I have also that experience. In the beginning it was for me a big change to maintain myself in in the town because it is of course a big difference, living in the country or in a town as Amsterdam. 
34  W: mm mm ja.  mmm mmm yes. 
35  N: Maar wat ik uiteindelijk pre prefereerede was de de de grote hoeveelheid gebeurtenissen  But what I finally pre- preferred was the the big quantity of events 
36  W: Ja ja.  Yes yes 
37  N: Alles alles wat er ook gebeurde in in op op wereldschaal dat gebeurde als eer…dat gebeurde in de eerste plaats in Amsterdam ook je…  Everything everything what happens in in also in the world is happening first is happening first of all in Amsterdam also you… 
38  W: ja ja.  Yeah Yeah. 
39  N: Je voelt je niet geisoleerd van van alles wat er inderdaad ook in de wererld gebeurt  You don't feel isolated from everything what is going on, in fact in the world. 
40  W: Ja dat is zo  Yes that's right. 
41  N: Want dat vond in Amsterdam ook wel plaats in in kleinere vormen en daarbij von ik het eh…Ik vind het nog steeds een hééle speciale stad vooral de de bouw van de stad vind ik heel ergaardig met alle kanalen en de de hele gezellige kroegies die je…  Because that did happen also in Amsterdam in in smaller forms and besides I think eh I think it is still it is still a very special town especially the construction of the town I like very much you know with all the canals and the very cosy taverns which you... 
42  W: Eén van de aardige dingen is natuurlijk ook wel dat heel veel Amerikanen het een leuke stad vinden hè dat die zo ontsettend veel en.  One of the nice things is of course also that many many Americans like the town very much and who many many… 
43  N: Ja maar niet alleen niet alleen Amerikanen  Yes but not only not only Americans 
44  W: Nee.  No 
45  N: Wie je ook spreckt in het buitenland is het Europa, be je in Parijs praat je over Amsterdam een Parijzenaar zal ook zeggen Amsterdam is een geweldige stad. Het zijn miet alleen Amerikanen. Ik ben nog niemand tegengekomen die Amsterdam geen aardige stad vind. Ze zijn allemaal heel erg enthousiast.  Who you talk to in a foreign country is it Europe or if you are in Paris and you are talking about Amsterdam a Parisian will also say "Amsterdam is an excellent town". It is not only Americans, I have never met somebody who didn't like Amsterdam. They are all very enthusiastic. 
46  W: Ja dat is waar.  Yes that's true. 
47  N: en vinden het een geweldige stad me te zijn.  And I think it is a wonderful town to be 
48  W: Ja ja dan is het toch wel gek dat we weg zijn gegaan alletwee he uit Amsterdam hier naar Los Angeles.  Yes yes after all it is strange that we both went away from Amsterdam isn't it? And that we came to L.A. 
49  N: Het is nou, ik ik ik moet ook niet zeggen dat ik weggegaan ben omdat ik Amsterdam niet leuk meer vind. Ik vind het nu vind ik het leuk om een tijdje in een ander werelddeel te leven om andere dingen te zien om andere mensen te leren kennen om een ander leef...en om om andere leefgewoontes eh te om me heen te zien. Alles is gewoon nieuw en dat vind ik voor...leuk voor voor nou bijwijze von spreken voorde voor de eventuele twee (2) jaar dat we hier blijven maar  It is…well…I I I don't dare to say that I have gone because I didn't like Amsterdam anymore. This moment I like I like to live for some time in another continent to see different things to get to know different people to see different ways of living around me. Simply everything is new and I like it for for for let's say for the two years if any, we are staying here but... 
50  W: Trouwens om nog even even terug te komen op Amsterdam wat heb jij eigenlijk gedaan in Amsterdam?  By the way concerning Amsterdam what were you doing over there? 
51  N: Ik heb Frans ik heb Frans gestudeerd.  I have studied French 
52  W: a ha.  yeah 
53  N: Om dus voor de klas te gaan staan mmmm.  To teach mm mm… 
54  W: Ja ja. Dat heb je ook gedaan je hebt ook voor de klas gestaan?  Yea yea you had practice, you were teaching? 
55  N: Ja ja ik heb een half jaar heb ik voor de klas gestaan.  Yes yes I have taught for half a year 
56  W: ahah  ahah 
57  N: En heb kinderen frans eh wat Frans bijgebracht. Maar ja dat was dus maar voor een half jaar toen op een gegeven moment jij die baan hier keeg at the UCLA en ik metje mee wilde  and I taught the children a little bit of the French language. But it was only for half a year then suddenly you got this job and the UCLA and I wanted to go with you. 
58  W: Ja ja ja ja.  Yes yes yes 
59  N: Het is niet lang geweest maar ik hoop dat ik het skraks ab ik terugkom dat ik nog wat enige ervaring erbij kan krijgen.  It hasn't been for a long time but I hope that when I'll be back I can get some more experience. 
60  W: Ja.  Yeah yea that's true. Eh…well I I of course I came here to L.A. eh…because I because I couldn't find a job in the Netherlands. That's still the big problem. That's one of the reasons why… 
61  N: Alhoewel het wel erg veel problemen zal geven  Although there will be a lot of problems 
62  W: Ja ja dat is waar ja. Ja. Eh Nou ik ik ben natuurlijk hier naartoe gekomen eh, omdat ik eh naar Los Angeles gekomen omdat ik eh geen baan kon vinden in Nederland hè. Dat is toch wel een groot problem. Dat is één van de redene waarom   Yeah yea that's true. Eh…well I I of course I came here to L.A. eh…because I because I couldn't find a job in the Netherlands. That's still the big problem. That's one of the reasons why… 
63  N: Ja ja ja dat is waar jij beut niet alleen naar L.A. gekomen omdat je géén baan vindt want d'r waren toch wel een paar aardige vooruitzichten ook 't was niet alleen omdat je geen baan vond.  Yes yes yes that's true but you didn't come only to L.A. because you couldn’t find a job because there were still quite a few prospects also and it wasn't only because you didn't find a job. 
64  W: Nee dat is misschien wel een beetje waar 't is ook well heel spannend natuurlijk om eens een keer ergenes anders te wonen  No that's perhaps a little bit true it is also very exciting of course to live once somewhere else. 
65  N: Ik geloof dat dat ook…ja dat heeft dat heeft toch ook wel een twintig procent (20%) meegeholpen  I think that also that…yes this has this has also affected your decision for twenty percent (20%) 
66  W: Ja.  Yes. 
67  N: om om het maar te doen  To do it finally you know. 
68  W: Ja ja dat is waar ja dat is waar  Yes yes that's true that's true yes. 
69  N: Om een beetje op avonkuur te gaan.  To go in search of adventures. 
70  W: Ja ja dat is zeker een feit.  Yes yes that's for sure a fact. 
71  N: Maar wat denk je zou jij je hele leven hier in L.A. willen blijven wonen  What do you think now, would you like to stay and live all your life in L.A.? 
72  W: Eh eh ik denk het niet het is net zoals de meeste Amerikanen tenminste ik heb ik ben nog geen één Amerikaan tegekomen die hier langer als een jaar of tien (10) gewoond hebben denk ik ook niet dat ik hier m'n hele leven zou kunnen doorbrengen hier in L.A.  eh…eh…I don't think so it is like the most of the Americans, at least I have I have not met a single American who lived longer here than 10 years. I don't think neither that I could spend all my life here in L.A. 
73  N: Maar denk je nu dat je nu zou kunnen zeggen dat je nooit je hele leven in Amerika zou kunnen vertoeven of durf je dat nog niet  But do you think now you would be able to say that you could never spend all your lifetime in America or don't you dare to say that right now. 
74  W: Nee dat zou ik dat zou ik ook niet willen denk ik. Dat zou ik niet willen het en denk toch wel dat en het soort mensen wat hier woont toch wel hele andere denk patronene hebben dan wat wij hebben in Nederland en misschien ook wel in Europa, dat is toch wel volkomen verschillend van hoe hoe mensen hier leven en wat en wat voor waarde ze hier hechten aan aan 't leven.  No that also, that also I shouldn't want I think. I shouldn't like it eh…I think surely that eh…the kind of people here have a different mentality than we have in the Netherlands and maybe also in Europe it is completely different, the people, how they are living here and the value they put on life 
75  N: mmmm…  mm…mmm… 
76  W: Vergeleken met Europeanen  Compared with Europeans. 
77  N: Dus je zou toch wel willen con…eh willen concluderen dat je dat je het liefst je de rest van je leven ook wel graag in Europa wil slijten  So finally could you, would you conclude that you also like to spend the rest of your life in Europe? 
78  W: ja ja dat is zeker.  Yes yes yes for sure. 
79  N: En dan is er geen voorkeur en welke landen dan ook in Europa of zon je wel eig…  And then over there isn't there any preference eh…which country of Europe or would you like to… 
80  W: Nouw ja op zich ben ik wel veel op vakantie geweest in Europa en wel al die landen gezien eh in West-Europa althans en eh nou op zich de voor keur zit ligt is natuurlijk toch in de Noord Europese landen maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de mogelijk heden om daar banen te vinden. Enne in landen als Spanje en Italië zijn voor mij geen geen is voor mij geen werk te vinden dus  Well in fact I have been many times on holidays in Europe and I have seen all those countries and that is to say in West Europe and in fact the preference is for the north European countries but that goes together with the possibilities of finding jobs over there and eh in countries like Spain and Italy there are for me no no jobs to find. 
81  N: Nou dat zijn trouwens voor mij wel de landen vaarvan ik zeg dat ik na deze periode wel een tijdje wit zitten in Italië of een Spanje vooral ook 't klimaat want dat bevalt; dat is één van de dingen wat me hier reuzachtig goed bevalt inderdaad, elke dag zon en elke dag blijde gezichten zien  Well they are just the countries for me where I should like to stay for a while after this period. Italy or Spain especially the climate because that pleases that is one of the things what pleases me so much here, every day sunshine and every day you see happy faces. 
82  W: ja ja  Yes yes. 
83  N: en niet dat miezerige dat regenachtige klimaat en elke dag weer wachten wat zal wat zal het weer morgen weer brengen  And not that miserable rainy climate and every day waiting again for the coming weather. 
84  W: Ja dat moeten die Amerikanen ook maar eens begrijpen hier dat het niet overal altijd mooi weer is in Nederland regent 't ongeveer eh zeg zestig procent (60%) van de tijd.  Yes the Americans here have to know that it isn't everywhere always nice weather. In the Netherlands it is raining about eh…let's say 60% of the time. 
85  N: mm  mm mm. 
86  W: Of is het althans niet zo mooi weer.  And only the month of July and August it is a little bit nice weatehr. 
87  N: mm mm.  Yes. 
88  W: Enne want wat ik nu van berichten hoor uit Nederland is het echt heel slecht weer.  And what I hear on the moment from the Netherlands, the weather is really bad. 
89  N: Nou ja  Well yes. 
90  W: En één van de reden die, is dat dat voor ons helemaal geen probleem is hier  And one of the reasons which…it isn't a problem for us here. 
91  N: Ja ja dat wel ja maar ondanks alles W_____ wat mij betreft, ik vind L.A. ik vind het prima leventje hier maar d'r zijn toch echt wel dingen die ik mis en waarvan ik ook geloof dat dat ik ze niet in in Amerika zal vinden.  Yes yes that's true yes but in spite of everything W_____, what's concerning me I like L.A. it is a good life here but there are really things which I am missing and I know I can't find them never in America. 
92  W: mm mm.  mm mm. 
93  N: Ja ik wet het niet als ik nou toch eens nadenk van waar zou je nou 't liefst naar toe willen ik zou nog steeds graag een tijd van m'n leven in Amsterdam willen slijten want ja ik ben nog niet uitgekeken  Yea I don't know, if I really think about the question "where I should like to go best" I should still like to spend some time of my life in Amsterdam because I have still not enough of living in Amsterdam. 
94  W: ja weet ik  Yes I know. 
95  N: Ik vond het nog steeds eh een grandioze stad toen ik wegging maar misschien kijk ik er wel anders tegenaan als we terug zijn hoor  I liked it still so much the moment I went away but perhaps my opinion has been changed when we are back. 
96  W: ja  Yeah. 
97  N: Dat dat kan zijn.  That that's possible. 
98  W: Het duurt best lang hè tien minuten  It takes a long time 10 minutes don't you think? 
99  N: Wat?  What? 
100  W: Het duurt bst lang zo'n tien (10) minuten  It takes quite a long time 10 minutes. 
101  N: Ja nou tien minuten zijn nou al om hoor  Yes well 10 minutes have been passed already. 
102  W: Ja?  Yes? 
103  N: Ja ze zijn nu al om  Yes they have passed. 
104  W: Hoezo hoe weet je dat dan?  How how do you know that? 
105  N: Nou omdat ik dat op m'n horloge zie  Well because I see it on my watch. 
106  W: Ja ik begrijp ook niet waar die vent waar die flipjanis blijft  Yea I don't understand why that man why that guy stays away. 
107  N: Nou ja goed laten we toch gewoon verder praten.  Well come on let's continue talking. 
108  W: Ja ja dat maakt ook niet zoveel uit.  Okay okay it doesn't make any difference. 
109  N: hè  What? 
110  W: Dat maakt niet zoveel uit.  It doesn't make any difference. 
111  N: Maar goed waar gaan we dus straks naartoe op vakantie?  Well where are we going soon on holidays? 
112  W: Wij gaan naar Mexico  We are going to Mexico. 
113  N: Naar Mexico. Ik hoop dat het allemaal doorgaat  I really hope that everything will become reality. 
114  W: Ja.  Yes. 
115  N: Hè, en dat B_____ en M_____ komen  And that B_____ and M_____ will come. 
116  W: Ja.  Yes. 
117  N: Oké laten we nu maar eventjes ophangen ja.  Okay let's hang up for a while yea. 
118  W: Ja?  Okay. 
119  N: oké Dag schatje  Bye darling. 
120  W: Doeeeg.  Bye bye.