Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription English 
1  ìpʰaʔ  cloud 
2  ūkāp  money 
3  bâ  persons 
4  əbwí  goat 
5  sɔ̀b̥  tasty soup 
6  ìsɔ̀p  slave 
7  uɣāb̥  to play 
8  uɣāp  palm tree 
9  ābû  lady 
10  ītʰà  friend 
11  ìbɛt  war 
12  dɛī  cry 
13  adóʔ  throat 
14  ūkúm  name 
15  akōn  beans 
16  indʒək  sheep 
17  idʒə́k  food 
18  gœ̄  fall 
19  ùŋgʷān  salt 
20  īŋgˠè  horse 
21  zūɣé  to be full 
22  zòʔ  rub 
23  màʔā  throw 
24  ìsūʔ  calabash 
25  únūʔ  compound 
26  ūtʃɛ́u  mouth 
27  ɨdʒɨŋ  axe 
28  ìtʃeu  landslide 
29  ìdʒéu  honey 
30  tʃāmá  nothing 
31  tʃáʔrā  salute 
32  īfúʔ  medicine 
33  ūfɔ̂n  chief 
34  zāʔá  come 
35  īsú  fish 
36  āsíŋ  place 
37  āzí  friend 
38  íɣɔ̄ŋ  spear 
39  áɣāŋ  root 
40  ɣārē  to turn around 
41  ūmě  soup 
42  āmú  tumbler 
43  ānə́m  blood 
44  únóm  husband 
45  ūné  water 
46  úkɔ́n  bed 
47  ìɲî  animal 
48  īɲɔ̌ŋ  hair 
49  ìɲó  body 
50  ūŋgɛ́t  oil 
51  ɲwó  child 
52  ūwáŋ  firewood 
53  ɣārē  to turn around 
54  rɨtʃā  send back 
55  wâ  person 
56  āyēi  woman 
57  eyún  market 
58  ūwét  fire 
59  īwú  death 
60  ēkīŋ  pot 
61  ānēm  blood 
62  ūwɛ́t  gun 
63  ānù̵  ant 
64  ōsó̷  pepper 
65  ībœ̄  dog 
66  uŋgɛ́t  oil 
67  àtɔ̌ŋ  ear 
68  ìsɔ̄p  slave 
69  īsōŋ  tooth 
70  ūsāŋ  broom 
71  ītɨŋ  five 
72  úkɔ́n  tail 
73  āwú  bone 
74  āndûʔ  gorilla 
75  ūmɛ́i  neck 
76  ātéu  head 
77  ìɲǐ  anus 
78  ìɲî  animal 
79  ībɛ́t  excrements 
80  ìbɛ́t  war 
81  ìbœ  liver 
82  ìbœ̄  dog 
83  ībœ̄  kolanut 
84  amə gɣāŋ kwt́-béŋə̀ sīzàʔá  I say welcome to everybody (here present)