Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  bá bá  for him 
2  sáad sâːd  word; language 
3  sá̜ sã́  old age 
4  naadáá naːdãː  corn 
5  ke kje  foot; shoe  
6  bee beː  with 
7  doohe̜s doːçɛ̃z  it will itch 
8  dé̜é̜ dẽ̂ː  from 
9  ni nə  you 
10  biih biː  in 
11  ji̜ dʒə̃  day 
12  bi̜i̜h bĩː  deer 
13  tó twó  water 
14  só̜ doːda  no 
15  dooda sõʼ  star 
16  dló̜ó̜ glõ̂ː  prairie dog 
17  ʼabání ʔabánə́  buckskin 
18  diɬ dɪɬ  blood 
19  txin tçən  ice 
20  tʼiis tʼiːs  cottonwood 
21  gah ga  rabbit 
22  khoʼ kʷõʼ  fire 
23  khweʼé kwíː  here 
24  kʼad kʼəd  now 
25  ʼabeʼ ʔabeʔ  milk 
26  bizaad bɪzaːd  his language 
27  ʼázhi ʔáʒiʔ  name 
28  sis ʼsɪs  belt 
29  shash ʃaʃ  bear 
30  bighwooʼ bəwoːʼ  his teeth 
31  ʼaghwéé ʼawêː  baby 
32  xai w̥eɪ  winter 
33  xwee w̥eː  with him 
34  sahdii sədɪ  solitary 
35  dlo dlo  laughter 
36  tɬah tɬʼa  ointment 
37  ditɬééʼ detɬêːʼ  it is wet 
38  dziɬ d͡zəɬ  mountain 
39  tsin tsʰɪn  tree 
40  tsʼin tsʰʼɪn  bone 
41  ji̜ dʒɪ̃  day 
42  chin tʃɪn  dirt 
43  chʼah tʃʼʼa  hat 
44  bilaʼ belaʼ  his hand 
45  ɬid ɬɪt  smoke 
46  ma̜ʼi̜i̜ mãʼĩ̂ː  coyote 
47  binaaʼ binâːʼ  his eyes 
48  yishdlo jɪʃdlo  I am laughing 
49  (no orthography) (no transcription)  it froze