Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry English Gloss Nama Orthography Xhosa Orthography Semantic Category
1  plan, scheme ǀʼawe  ----  contrast of clicks in Xhosa words with clicks in Nama cognates 
2  plan, scheme ----  úkucêba  (from Clicks as Loans in Xhosa by J.A. Louw) 
3  be ill ǀʼaesen  ----   
4  fever ----  ícésina   
5  throat ǃʼarab  ----   
6  throat ----  úḿqala   
7  second wife ǃʼaris  ----   
8  wife supporting great house ----  îqâdi   
9  stoop ǃʼona  ----   
10  stoop under painful pressure ----  úkúqona   
11  time ǁʼaeb  ----   
12  time ----  ílixá   
13  old tree bark ǁʼūb  ----   
14  peel off bark ----  úkúxóbula   
15  prepare, make ready ǁʼā - ǁʼā  ----   
16  repair, mend ----  úkúxaxa   
17  leave off doing ǀʼû  ----   
18  unwise, imprudent ----  ámáncúncuncu   
19  cliff ǂhâb  ----   
20  height defended like a stronghold ----  ínqâba   
21  irrigation ǀʼâǀʼâs  ----   
22  irrigate ----  únkunkcenkcéshela   
23  wipe away ǀʼôa  ----   
24  wiping away ----  ukuthi ngcwa  /ng̤cwa̤/ 
25  split off ǀkhan  ----   
26  cleave, split ----  úkucânda   
27  bad ǂkhawa  ----   
28  heathen ----  íqabá   
29  beat to death ǃkhū  ----   
30  hit, strike against ----  úkúquba   
31  save ǃkhao  ----   
32  be sparing; save time ----  úkuqoqósha   
33  white river sand ǁkhaeb  ----   
34  Keiskamma River ----  íXesí   
35  pierce ǃkhā  ----   
36  pierce ----  úkúqhama   
37  cut meat in strips ǀhā  ----   
38  make incisions ----  úkúchaza   
39  threaten with finger ǂhuni  ----   
40  provoke, annoy ----  úkuchunúba   
41  till ǃhoa  ----   
42  abuse ----  úkúqhwálisa   
43  bode ǃhoa  ----   
44  lame, crippled person ----  ísíqhwalá   
45  mock ǃho   ----   
46  tease ----  úkúqhula   
47  chop ǁhā  ----   
48  chop ----  úkúxahaxha   
49  be of same age ǁhā  ----   
50  person of same age ----  úgxa   
51  convert ǃhowasen  ----  spoken by Jan Snyman 
52  convert ----  úkúgqóbhoka   
53  tie cow's legs ǃhâu  ----   
54  lend a cow for the use of its milk ----  úkúnqoma   
55  flee ǁhâ  ----   
56  be in a hurry ----  úkúngxama  [ukung̤xa̤ma̤] 
57  grave ǀhowas  ----   
58  bury (give a Christian funeral) ----  úkúngcwaba   
59  soft ǁhuwu  ----   
60  decomposed wood, tinder ----  íngxúbuwa   
61  sack ǀhaos  ----   
62  rough sacking blanket ----  íngcawa   
63  elbow ǃʼunib  ----   
64  elbow ----  ingqwiniba / ingqiniba   
65  he bent the knees and the elbow ----  úguqê ámádolo néndolólwané   
66  come together ǀhao  ----   
67  church, the building, Sunday, church service and meeting ----  ícáwa   
68  congregation ǀhao hâb  ----   
69  curse ǀgoe  ----   
70  curse ----  úkúgcweka   
71  girdle ǃgaes  ----   
72  girdle ----  ígqesha   
73  burst ǃgā  ----   
74  bursting ----  gqabhu   
75  pull ǂgae  ----   
76  pull at nipple ----  úkúgqila   
77  unable to speak from excitement ǁgare  ----   
78  go astray in walking and speaking ----  úkúgxáleka   
79  shoulder blade ǁgarab  ----   
80  shoulder blade ----  ígxalába   
81  fall on enemy ǁgā  ----   
82  stepping up smartly ----  gxaa   
83  close an eye ǂgami  ----   
84  closing eyes for a moment ----  cimí   
85  hire ǃgae   ----   
86  hire ----  úkuqésha   
87  tree trunk ǃgaos  ----   
88  thick piece of wood ----  ísiqôsho   
89  bull frog ǁgôab  ----   
90  bull frog ----  íxoxo   
91  grass ǀgâb  ----   
92  grass ----  íngcá   
93  love ǀnam  ----   
94  being intimate ----  ncam   
95  sticky ǂnao  ----   
96  being sticky ----  nca    
97  cut even ǂnai  ----   
98  pare, cut away carefully ----  úkúnqetha   
99  kidney ǃnaib  ----   
100  kidney ----  ílinqé   
101  cut up an animal ǃnoe  ----   
102  cut, chop up ----  úkúnqwema   
103  accompany ǁnū  ----   
104  go side by side ----  úkúnxula   
105  drive animals slowly along with young ǀnon - ǀnon  ----   
106  run a little trot ----  úkúnkcunkca   
107  sit ǂnôa  ----   
108  sit together like children ----  úkúngcwala   
109  sit down ǂnû  ----   
110  sitting on one's haunches, hunker ----  ngcú   
111  hinder, plague someone ǁnora  ----   
112  quarrel, make a noise ----  úkungxôla   
113  stratum ----  ûcâmba   
114  strata ----  íingcâmba   
115  ask ----  úkucêla   
116  request ----  íngcêlo   
117  hit the mark ----  úkuchâna   
118  marksman ----  ínkcâni   
119  destroy ----  úkúchitha   
120  waste ----  ínkcitho   
121  entrap ----  úkugcayíselo   
122  process of entrapping ----  íngcayíselo   
123  be merry ----  úkugcóba   
124  joy ----  íngcóbo   
125  begin ----  úkuqâla   
126  commencement ----  íngqâlo   
127  break in, train ----  úkuqéqésha   
128  discipline ----  íngqeqésho   
129  bareness ----  úqhayí   
130  bald head ----  ínkqáyi   
131  a cripple ----  isíqhwalá   
132  person with affected mannerisms ----  ínkqwalá   
133  trample ----  úkúgqusha   
134  well trodden place ----  íngqushú   
135  end ----  úkúgqiba   
136  end ----  íngqibo   
137  say ----  úkúxela   
138  statement ----  íngxelo   
139  chop ----  úkúxábela   
140  axe ----  íngxábela   
141  peck at ----  úkúxhola   
142  chisel ----  ínkxolá   
143  suffer loss ----  úkúxhẃaleka   
144  accident ----  ínkxwáleko   
145  drive away ----  úkugxôtha   
146  one expert in driving away ----  íngxôthi   
147  be clear ----  úkúcaca   
148  crown of head ----  úchochóyi   
149  crowns ----  íincochóyi   
150  perch on ----  úkúchopha   
151  high point of pinnacle ----  íncophó   
152  top of mountain ǂʼaob  ----   
153  cut round ----  úkúxoza   
154  cutter ----  ínxozi   
155  point with finger ǂhuni  ----   
156  annoy ----  úkúchúnuba   
157  (click in isolation) ----  ncʼ   
158  (click in isolation) ----  nqʼ   
159  (click in isolation) ----  nxʼ   
160  (click in isolation) ----  nch   
161  (click in isolation) ----  ngq   
162  (click in isolation) ----  nxh   
163  something soft ----  íngcofo   
164  many ----  íngcawa   
165  request ----  íngcêlo   
166  be dirty ----  úkúngcola   
167  statement ----  íngxelo   
168  bag ----  íngxowa   
169  medley ----  íngxubé   
170  ugly good-for-nothing ----  íngxathú   
171  commencement ----  íngqâlo   
172  heavy breathing ----  ísingqala   
173  hire ----  íngqésho   
174  stamp ----  úkungqúsha   
175  something soft ----  íngcofo   
176  many ----  íngcawa   
177  crown of head ----  úchochóyi   
178  (no gloss) ----  ukung̤cwa̤l̤a̤   
179  fat man ----  íngxéba   
180  wound ----  ínxeba   
181  man ----  índ̤o̤da̤   
182  men ----  ámádo̤da̤   
183  sack ǀhaos  ----   
184  sack ----  íng̤ca̤wa̤   
185  sit ǂnôa  ----   
186  sit together ----  úkúngcwala   
187  grass ǀgâb  ----   
188  grass ----  íngcá   
189  hurry ǁhâ  ----   
190  be in a hurry ----  úkúngxama   
191  wipe away ǀʼôa  ----   
192  wiping away ----  ngcwa   
193  cliff ǂhâb  ----   
194  height defended as a stronghold ----  ínqâba   
195  being flat ----  tyaba / caba   
196  be wealthy ----  úkutyêba / úkúceba   
197  salt ----  ítyuwa   
198  salt ǂʼōb  ----  spoken by Jan Snyman 
199  brackish ǀʼū  ----  spoken by Jan Snyman 
200  matter ----  ind̤a̤ba