Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry  Transcription  English  
1   ɕɤ⁴⁴  hot  
2   ɕɤ²² ɕɤ⁴⁴  hot  
3   ɕɤ⁴⁵³ ɕɤ²² ɕɤ⁴⁴  hot 
4   kɤŋ⁴⁴  well-lit  
5   kɤŋ²² kɤŋ⁴⁴  well-lit 
6   kɤŋ⁴⁵³ kɤŋ²² kɤŋ⁴⁴  well-lit 
7   ta⁴⁴  dry  
8   ta²² ta⁴⁴  dry 
9   ta⁴⁵³ ta²² ta⁴⁴  dry 
10   hwe⁴⁴  fuzzy, unclear, fussy  
11   hwe²² hwe⁴⁴  fuzzy, unclear, fussy  
12   hwe⁴⁵³ hwe²² hwe⁴⁴  fuzzy, unclear, fussy  
13   kim⁴⁴  shiny  
14   kim²² kim⁴⁴  shiny  
15   kim⁴⁵³ kim²² kim⁴⁴  shiny  
16   ɕin⁴⁴  new  
17   ɕin²² ɕin⁴⁴  new  
18   ɕin⁴⁵³ ɕin²² ɕin⁴⁴  new  
19   kʰui⁴⁴  open  
20   kʰui²² kʰui⁴⁴  open  
21   kʰui⁴⁵³ kʰui²² kʰui⁴⁴  open  
22   tĩ ⁴⁴  sweet  
23   tĩ ²² tĩ ⁴⁴  sweet  
24   tĩ ⁴⁵³ tĩ ²² tĩ ⁴⁴  sweet  
25   kʰiu¹³  curly  
26   kʰiu²² kʰiu¹³  curly  
27   kʰiu⁴⁵³ kʰiu¹¹ kʰiu¹³  curly  
28   mɤŋ¹³  hairy  
29   mɤŋ²² mɤŋ¹³  hairy  
30   mɤŋ⁴⁵³ mɤŋ²² mɤŋ¹³  hairy  
31   aŋ¹³  red  
32   aŋ²² aŋ¹³  red  
33   aŋ⁴⁵³ aŋ²² aŋ¹³  red  
34   tam¹³  wet  
35   tam²² tam¹³  wet  
36   tam⁴⁵³ tam²² tam¹³  wet  
37   kiam¹³  salty  
38   kiam²² kiam¹³  salty  
39   kiam⁴⁵³ kiam²² kiam¹³  salty  
40   pẽ¹³  flat, level  
41   pẽ²² pẽ¹³  flat, level  
42   pẽ⁴⁵³ pẽ ²² pẽ¹³  flat, level  
43   kʰiu ²²  chewy  
44   kʰiu¹¹ kʰiu ²²  chewy  
45   kʰiu⁴⁵³ kʰiu¹¹ kʰiu ²²  chewy  
46   hen²²  obvious  
47   hen¹¹ hen²²   obvious  
48   hen⁴⁵³ hen¹¹ hen²²  obvious  
49   ku²²  old  
50   ku¹¹ ku²²  old  
51   ku⁴⁵³ ku¹¹ ku²²  old  
52   bu²²  blurry, foggy  
53   bu¹¹ bu²²  blurry, foggy  
54   bu⁴⁵³ bu¹¹ bu²²  blurry, foggy  
55   kʰiam²²  thrifty, frugal  
56   kʰiam¹¹ kʰiam²²  thrifty, frugal  
57   kʰiam⁴⁵³ kʰiam¹¹ kʰiam²²  thrifty, frugal  
58   am²¹  dark  
59   am⁴² am²¹  dark  
60   am⁴⁵³ am⁴² am²¹  dark  
61   tĩõ ²¹  bloated  
62   tĩõ ⁴² tĩõ ²¹  bloated  
63   tĩõ ⁵³ tĩõ ⁴² tĩõ ²¹  bloated  
64   bat⁴  tight  
65   bat³² bat⁴  tight  
66   bat⁴⁵³ bat ³² bat⁴  tight  
67   t͡sap⁴  crowded, mixed, chaotic  
68   t͡sap³² t͡sap⁴  crowded, mixed, chaotic  
69   t͡sap⁴⁵³ t͡sap³² t͡sap⁴  crowded, mixed, chaotic  
70   paʔ⁵³  feeling full after meal  
71   paʔ⁵⁴ paʔ⁵³  feeling full after meal  
72   paʔ⁵⁵ paʔ⁵⁴ paʔ⁵³  feeling full after meal  
73   pĩ⁵³  flat  
74   pĩ⁵⁴ pĩ ⁵³  flat  
75   pĩ⁵⁵ pĩ ⁵⁴ pĩ ⁵³  flat  
76   ᵐbuan⁵³  filled  
77   ᵐbuan⁵⁴ ᵐbuan⁵³  filled  
78   ᵐbuan⁵⁵ ᵐbuan⁵⁴ ᵐbuan⁵³  filled  
79   peʔ³²  white  
80   peʔ¹¹ peʔ³²  white  
81   peʔ⁴⁵³ peʔ¹¹ peʔ³²  white  
82   ba¹¹  meaty, robust, hefty  
83   ba⁴³ ba¹¹  meaty, robust, hefty  
84   ba⁵⁵ ba⁴³ ba¹¹  meaty, robust, hefty  
85   tɕja³²  bratty  
86   tɕja⁵³ tɕja³²  bratty  
87   tɕja⁵⁴ tɕja⁵³ tɕja³²  bratty  
88   liap³²  winkled  
89   liap⁴⁴ liap³²  winkled  
90   liap⁵⁴ liap⁴⁴ liap³²  winkled  
91   pi⁵³  compare  
92   pĩ⁵³  flat  
93   ta⁵⁵  dry  
94   tã⁵⁵  to bear  
95   kiu⁵⁵  shrink  
96   kĩɔ̃⁵³  ginger  
97   pʰwa³¹  broken  
98   pʰw̃ã³¹  to judge  
99   tʰi³¹  to haircut  
100   tʰĩ ⁵⁵  sky  
101   tse⁵⁵  this  
102   tsẽ⁵⁵  to compete  
103   tɕʰia⁵³  bratty  
104   tɕʰĩã²¹  to hire  
105   sua⁵⁵  sand  
106   sũã⁵⁵  mountain  
107   çia⁵⁵  there  
108   çĩã⁵⁵  brother  
109   ᵐbi³³  flavor  
110   mĩ³³  noodle  
111   li⁴¹  you  
112   nĩ⁴¹  to dye  
113   nⁿge¹³  to dislike  
114   ŋẽ³¹  to pick up with chopsticks  
115   ᵐbua¹³  sharpen  
116   mũã¹³  eel  
117   lau³³  old  
118   nãũ³³  disturb  
119   ⁿdiaʔ⁴¹  to catch  
120   nĩã⁴¹  to earn  
121   in³³  they  
122   saŋ⁵⁵  loose  
123   kʰiam³³  thrifty  
124   ʰgĩãm¹³  strict  
125   lan⁴¹  us  
126   ᵐbãŋ²²  dream  
127   kam⁵⁵  bittersweet  
128   paŋ⁵⁵  board  
129   ĩ³³ ã⁴¹  dumplings  
130   ẽ³³ ã⁴¹  baby  
131   kam³³ mã⁵³  orange  
132   paŋ³³ ŋã⁵³  board  
133   kan³³ nã⁵³  bottle  
134   tsãĩ³³ a⁴¹  know  
135   lɔŋ⁴¹ pua⁴¹ kɔ⁴¹, jɔŋ²¹ pɔ²¹ pɔ⁴¹, pɔ²¹ pɔ⁴⁴ kɔ⁴¹, kɔ⁴¹ pɔ⁴⁴ pɔ²¹  Break a drum, use cloth to patch, cloth patches up drum, drum patches up cloth.