Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry    Sound Illustrated IPA  English  
1   mĩ⁵⁵   noodles  
2   nĩ⁵¹   to dye  
3   ŋ  ŋäʔ⁴¹   stupefied  
4   pĩ⁵⁵   side  
5   pʰ  pʰĩ⁵⁵   page  
6   bɪn³³   face  
7   te̞n⁵⁵   upside down  
8   tʰ  tʰe̞n⁵⁵   sky, heaven  
9   dwi²¹   to; against  
10   ke̞n⁵⁵   strong, sturdy  
11   kʰ  kʰän⁵⁵   to lead along, pull  
12   (äŋ²²) gu⁵⁵   red bean cake  
13   ɾ  ɾe̞n²²   to practice  
14   t͡s  t͡säp⁵⁵   ten  
15   t͡sʰ  t͡sʰän⁵⁵   meal  
16   tʃ  tʃɪŋ⁵⁵   thousand  
17   d͡ʒ  d͡ʒe̞n⁵⁵   to fry  
18   se̞n²²   tired  
19   ʃ  ʃĩ⁵⁵   to bear (a child)  
20   häŋ⁵⁵   to dry  
21   xĩ²²   ear  
22   am²¹   late  
23   an⁵⁵   peaceful  
24   ŋ  aŋ⁵⁵   husband  
25   ap̚²²   box  
26   at̚²²   to bend, break  
27   pak̚²²   to skin (an animal)  
28   ʔ  aʔ²²   duck  
29   i⁵⁵   he  
30   ĩ  mĩ⁵⁵   noodles  
31   ɪ  bɪt̚²²   pen, brush  
32   t͡sʰe²³   to look for  
33   ẽ  t͡sʰẽ⁵⁵   blue  
34   e̞ʔ⁵¹   a kind of vegetable  
35   pʰäʔ²¹   to hit  
36   ã  mã³³   to scold  
37   ɔ  mɔ⁵⁵   to touch  
38   ɔ̃  mɔ̃²²   cold (catarrh)  
39   u⁵⁵   to have, exist  
40   ja  ja²³   to lift  
41   jã  t͡ʃjä⁵¹   to request  
42   ju  ju⁵⁵   worry, care  
43   jũ  kjũ⁵⁵   ginger  
44   aj  aj²¹   love  
45   ãj  ãj²³   to bear, to carry  
46   au  au⁵⁵   to bend  
47   ãu  mãu⁵⁵   indented, depressed  
48   wi  wi²²   to draw  
49   wĩ  wĩ⁵⁵   to close  
50   wa  wä⁵¹   I, myself  
51   wã  wã²³   to change  
52   jau  jau⁵⁵   to be hungry  
53   jãu  ŋjaːu⁵⁵   ticklish  
54   jɔu  jɔu⁵⁵   waist  
55   waj  waj⁵⁵   crooked  
56   (First tone)  kau³³   hook  
57   (Second tone)  kau²⁴   monkey  
58   (Third tone)  kau⁵¹   nine  
59   (Fifth tone)  kau²¹   to reach, arrive  
60   (Seventh tone)  kau²³   thick  
61   (Fourth tone)  kʷut̚⁵⁵   to slip, skate  
62   (Eighth tone)  kʷut̚¹¹   bone  
63   (Neutral tone)  (ɾi) ɾe⁴   And (you)?  
64   (Consonantal Syllables)  m̩²²   no, not  
65   (Consonantal Syllables)  ŋ̩²⁴   yellow  
66   (Consonantal Syllables)  ̩nŋ̩²³   two (of something)  
67   (Consonantal Syllables)  tʰŋ̩⁵⁵   soup  
68   (Consonantal Syllables)  tʰaŋ⁵⁵   must, will, want  
69   (Geminates)  ɾɪt⁵⁵   day  
70   (Geminates)  pʷun⁵¹   source  
71   (Geminates)  ɾɪppʷun²²/⁵⁵   Japan  
72   (Geminates)  t͡sap⁵⁵   ten  
73   (Geminates)  tĩu⁵⁵   page  
74   (Geminates)  t͡sattĩu²²/⁵⁵   ten pages  
75   (Geminates)  t͡sap⁵⁵   ten  
76   (Geminates)  kaŋ⁵⁵   day  
77   (Geminates)  t͡sakkaŋ²²/⁵⁵   ten days  
78   (Geminates)  in⁵⁵   his  
79   (Assimilation)  bɔ⁵¹   wife  
80   (Assimilation)  imbɔ²²/⁵¹   his wife