Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription  English
1  peʔ³¹  blanket 
2  g͡bai³¹  ugly 
3  bɛn⁵³  lie (noun) 
4  tɔː¹¹  rabbit 
5  ti³¹  steel 
6  dɛn³³  electric 
7  tsau³¹  to run 
8  tsuɔ²¹⁴  snake 
9  məŋ²¹⁴  door 
10  tsʰai³¹  vegetable 
11  tʃoʔ⁵⁵  rock 
12  ŋ²¹⁴  yellow 
13  niau⁵⁵  cat 
14  ʃːaŋ¹¹  picture 
15  kaː ¹¹  to call 
16  kuɾn¹¹  to sleep 
17  goː⁵⁵  five 
18  heː²¹⁴  shrimp 
19  g͡baʔ³¹  meat 
20  g͡bəŋ³³  rice 
21  daʔ⁵⁵  six 
22  mĩ⁵⁵  noodles 
23  tseː³³  to sit 
24  kaː⁵⁵  feet 
25  ko:⁵⁵  to encircle 
26  guː²¹⁴  cow 
27  guɾn²¹⁴  silver 
28  giãː²¹⁴  to walk 
29  ueː²¹⁴  shoe 
30  kɔ¹¹  pants 
31  gau²¹⁴  monkey 
32  hai³¹  sea 
33  mĩ¹¹  cotton 
34  bo¹¹  cloth 
35  bu⁵³  mother 
36  maː³³  to scold 
37  tʃuː³³  tree 
38  dim⁵⁵  to drink 
39  tsuː⁵⁵  book 
40  sã⁵⁵  three, shirt 
41  tʃɔŋ²¹⁴  to rush 
42  suã⁵⁵  sand 
43  gim⁵⁵  gold 
44  tʌŋ⁵⁵  soup 
45  biʌŋ⁵⁵  ice 
46  gam⁵⁵  orange 
47  tʃĩ⁵⁵  blue 
48  tʃa⁵⁵  car 
49  beʔ⁵⁵  white 
50  bin³³, bɪn³³  face 
51  tiã⁵⁵  hear, listen 
52  tʃɪʔ⁵⁵  one 
53  dɪʔ  day, sun 
54  tʃĩ⁵⁵  star 
55  hueː⁵⁵  flower 
56  gui⁵³  ghost 
57  gʉeː³³  chicken 
58  diː⁵⁵  pig 
59  ʃin⁵⁵, ʃɪn⁵⁵  new 
60  bui²¹⁴  fat 
61  deəŋ²¹⁴  dragon 
62  iũ²¹⁴  sheep 
63  aŋ²¹⁴  red 
64  iu²¹⁴  oil 
65  huː²¹⁴  fish 
66  ɔŋ²¹⁴  Wang (last name) 
67  be⁵³  horse 
68  peː²¹⁴  skin 
69  tʃu⁵³  hand 
70  daŋ²¹⁴  brass, bronze, people 
71  ʃũː³³  to think 
72  tsua⁵³  paper 
73  giə̃¹¹  mirror 
74  g͡baʔ³³  eye 
75  piː³³  nose 
76  ki⁵³  teeth 
77  tʃəʔ³³  to sew 
78  oː⁵⁵  black 
79  ai¹¹  to love 
80  kuɔ¹¹  to see 
81  tʃaʔ⁵⁵  to eat 
82  tseː³³  to sit 
83  nəŋ  egg, two 
84  ʃiː¹¹  four 
85  tʃɪʔ⁵⁵  seven 
86  bueʔ³³  eight 
87  tsaʔ⁵⁵  ten 
88  tsui⁵³  water 
89  am¹¹  night 
90  Transcription given is incorrect  moon, month 
91  duɔ¹¹  tall 
92  sue¹¹  small 
93  sui⁵³  pretty 
94  san⁵³, sʌn⁵³  skinny 
95  dau³³  old 
96  tʰu⁵³  rat 
97  ho⁵³  tiger 
98  bɛn⁵³  lie (noun) 
99  tʰeː³³  fine 
100  Word missing  set 
101  goː⁵⁵  aunt 
102  biaʔ³¹  wall