Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Practical Orthography IPA English Spanish 
1  si si²  dirty  lodo 
2  se sæ²  he sings  el canta 
3  sá sa³  moon  luna 
4  so so²  you (pl) sing  ustedes cantan 
5  su su²  warm  tibio 
6  yo̱ jo¹  there  allí 
7  yʼo̱ jo̰¹  there  allí 
8  yóo̱ jo³¹  the wood, the tree  la madera, el arbol 
9  yo̱hó jo¹o³  there (emphatic)  allí (enfatico) 
10  ndje̱ ⁿdæ̤¹  horse  caballo 
11  ndje̱he̱ ⁿdæ̤¹a̤¹  his horse  su caballo 
12  ndandyjeé ⁿda¹ndʒæ̤²³  thief  ladron, lʼhombre que roba 
13  ndandyjeée̱ ⁿda¹ndʒa̤²³¹  the thief  el ladron 
14  ndandyjeéhi ⁿda¹ndʒe̤²³i¹  your (sg) thief  tu ladron  
15  ndzjen ⁿdzæ̤̃²  clear, visible  claro, visible 
16  ndzjehe̱n ⁿdzæ̤̃²æ̤̃¹  he can see  el puede ver 
17  mjena mæ̤²na²  I want  quiero 
18  mjehéna mæ̤²æ̤³na²  I want (emphatic)  quiero (enfatico) 
19  mjeé mæ̤²³  hefts, debits, owes  iza, cuelga, adeuda 
20  mjehi me̤²i̤²  you (sg) want  quieres 
21  bjaá wa̤²³ / βa̤²³  to lash, thresh  azotar 
22  bjehi we̤²³i̤²  lashes you (sg)  te azota 
23  yjo jo̤²  flesh  carne 
24  yjoho jo̤²o̤¹  his body  su cuerpo 
25  yjohi̱ je̤²e̤¹  your (sg) body  tu cuerpo 
26  sjai sʰʌi²  animal (foot), its foot  pata, su pata 
27  mʼosje mo̰²sʰæ²  evicts  desaloja, espulsa 
28  mʼosjehi mo̰²sʰe²i²  evicts you  te desaloja, te espulsa 
29  xjo̱ sʰo³  wall  pared 
30  xjóho̱ sʰo³o¹  his wall  su pared 
31  jʼuáitsjehe̱n hʷæ̰³tsʰæ̃²æ̃¹  remembers  recuerda 
32  jʼuaitsjehin hʷæ̰³tsʰẽ²ĩ²  you remember  recuerdas 
33  kjuajʼuaitsjen kʷ̥ʰa¹w̥ɛ̰³tsʰæ̃²  remebrance  recuerdo 
34  tsjen tsʰæ̃²  floats  se cuelga, se flota 
35  tsjehe̱n tsʰæ̃²æ̃¹    queda a deber 
36  stjé stʰæ³  garbage  basura 
37  stjée̱ stʰæ³¹  the garbage  la basura 
38  stjéhi̱ stʰe³i¹  your garbage  tu basura 
39  tje̱n tʰæ¹  for a while  por mientras 
40  tje̱hin tʰẽ¹ĩ²  you (sg) must  debes 
41  tje̱he̱n tʰæ̃¹æ¹  he must  debe 
42  ntjo̱ n̥tʰo¹  wind  viento 
43  ntjo̱ho̱ n̥tʰo¹o¹  his wind  su viento 
44  ndʼa̱i̱ ⁿdʌ̰i¹ / ⁿdḛ¹  now  ahora 
45  ndʼa̱i ⁿdʌ̰i¹² / ⁿdḛ¹²  some time ago  hace tiempo 
46  ndʼí ⁿdḭ³  fire  fuego 
47  ndʼíhi̱ ⁿdi³i¹  his fire  su fuego 
48  nʼe næ̰²  becomes  se hace 
49  nʼei̱ nḛ²¹  make itǃ  hazlo 
50  nʼeheni næ̰²æ̰²ni²  because you make it thus  porque lo hace así (not used by itself) 
51  nʼehe̱é næ̰²æ̰¹³  we make it for him  lo hacemos (a el) 
52  nʼeihi̱ nḛ²ḛ¹  you (sg) make for him  lo haces 
53  nʼe̱í næ̰¹³  let's make it  hagámoslo (imperative) 
54  nʼei nḛ²  you (sg) make  haces 
55  bʼa βa̰²  carries, transports  lleva, transporta 
56  bʼahi βḛ²ḛ²  carries you (sg)  te lleva 
57  bʼe βæ̰³  hits  pega 
58  bʼehe̱ βæ̰²æ̰¹  hits him  le pega 
59  bʼehi βḛ²e²  hits you  te pega 
60  yʼa ja̰²  brings, transports  trae, transporta 
61  yʼahi jḛ²ḛ²  brings you  te trae, te transporta 
62  yʼe jæ̰²  excrement  escremento 
63  yʼehi̱ jḛ²ḛ²  your exrement  tu escremento 
64  tʼin tḭ̃²  goǃ  vete 
65  tʼini̱n tḭ̃²ḭ̃¹  you tell him; tell himǃ  le dices, dile 
66  nkʼa n̥ka̰²  high  alto 
67  nkʼo̱ó n̥ko̰¹³  hearth  fogon, bracero 
68  nkʼo̱óo̱ n̥ko̰¹³¹  the hearth  el fogon, el bracero 
69  nkʼo̱óho̱ n̥ko̰¹³o̰¹  his hearth  su fogon, su bracero 
70  kjʼi kʰḭ²  they are planted  están plantados 
71  a kjʼihí a²kʰḭ²ḭ³  chance  acaso 
72  chjʼo̱ó tʃʰo̰¹³  egg  huevo 
73  chjʼo̱óho̱ tʃʰo̰¹³o̰²  his egg  su huevo 
74  jʼua w̥a̰²  passes  pasa, transita 
75  jʼúáha̱ w̥a̰³a̰¹  he wakes up  él despierta 
76  jʼa ha̰²  he passed  pasó 
77  jʼáha̱ ha̰³a̰¹  he woke up  despertó 
78  jo ho²  two  dos 
79  johó ho²o³  twoǃ  dos (enfatico) 
80  joo̱ ho²¹  the two, both  los dos 
81  jo̱ʼo̱o ho¹ʔo¹²  is well  está bien 
82  kanʼun kã²ʔũ³  twenty five  veinti cinco 
83  dʼe ⁿdæ̰²  companion, man  compañero, hombre 
84  bʼa̱ wa̰¹ / βa̰¹  thus  así 
85  bʼé βæ̰³  hits  pega 
86  ndʼa̱i̱ ⁿdʷḭ¹ / dḛ¹  now  ahora 
87  chʼá tʃa̰³  loads  carga 
88  najmi chʼa na²m̥i²tʃa̰²  nobody  nadie 
89  sʼe sæ̰²  to exist  existirse 
90  tsʼe̱ tsæ̰¹  his, hers, theirs  suyo 
91  kikʼin ki²kḭ̃²  he was called  se llamó 
92  kikʼihi̱n ki²kḭ̃²ḭ̃¹  he told him  se le dijo 
93  kʼan kã̰²  widower  vindo 
94  chʼin tʃḭ̃²  illness  enfermedad 
95  xʼi̱n ʃḭ̃¹  husband  esposo 
96  tʼin tḭ̃²  goǃ  vete 
97  chʼonkun tʃõ̰²kũ²  bad, perverse  malo, perverso 
98  chʼohón tʃõ̰²õ̰³  badǃ  mal (enfatico) 
99  chʼo̱n tʃõ̰¹  lightning  relampago 
100  chʼo̱hón tʃõ̰¹õ̰³  lightningǃ  relampago (enfatico) 
101  chʼo̱hi̱n tʃḛ̃¹ḛ̃¹  your lightning  tu relampago 
102  si si²  dirty  lodo 
103  se sæ²  he sings  el canta 
104  sá sa³  moon  luna 
105  so so²  you (pl) sing  ustedes cantan 
106  su su²  warm  tibio 
107  ji hi²  you (sg)  usted 
108  je hæ²  finished  terminado 
109  já ha³  men  hombres 
110  jo ho²  two  dos 
111  chu̱tuju tʃu¹tu²hu²  dove  paloma 
112  sin sĩ²  tasty  sabor 
113  se̱n sæ̃¹  ghost  fantasma 
114  san sã²  acid, sour  agrio 
115  soo̱n sõ²¹  song  cancion 
116  sun sũ²  level, on  plano 
117  jin hĩ²  eight  ocho 
118  fijen fi²hæ̃²  goes down  baja 
119  jan hã²  three  tres 
120  to̱on tõ¹²  money  dinero 
121  jun hũ²  six  seis 
122  ngji ᵑgi̤²  he went  se fue 
123  yje̱ jæ̤¹  boil (noun)  tumorcillo 
124  kingjaá ki²ŋɡa̤²³  he fastened  el pegó 
125  kingjo ki²ŋɡo̤²  you (pl) will fasten  ustedes pegaron 
126  ndji̱a̱ ⁿdja̤¹  animal horn  cuerno 
127  ndje̱ ⁿdæ̤¹  horse  caballo 
128  ndjaá ⁿda̤²³  hard  duro 
129  bjo βo̤²  hungry  hambre 
130  ndju ⁿdṳ²  long  largo 
131  nji̱ nĩ̤¹  ear of corn  mazorca 
132  mjehe̱ mæ̤̃²æ̤̃¹  he wants  el quere 
133  njaá nã̤²³  my tongue  mi lengua 
134  njo nõ̤²  your (pl) tongue  suis lengua 
135  ndzjen ⁿdzæ̤̃²  clarity  claridad 
136  ndyjunni̱ ⁿdʒṳ̃²nĩ¹  tomorrow  mañana 
137  sʼí sḭ³  holiday, party  fiesta 
138  tjʼe tʰæ̰²  sorcery  encantamiento 
139  chʼá tʃa̰³  load, burden  carga 
140  chʼonkun tʃõ̰²kũ²  you (sg) are bad  malo 
141  tsʼú tʃṵ³  blouse  huipil 
142  ndʼe̱ ⁿdæ̰¹  buttock  nalga 
143  xʼi̱n ʃḭ̃¹  man  hombre 
144  kuasʼen kʷa²sæ̰̃²  he entered  entró 
145  kʼan kã̰²  single, widowed  soltero, viudo 
146  chʼo̱n tʃõ̰¹  lightning  relámpago 
147  nʼún nṵ̃³  vine, rope  rieta 
148  tjʼion tʰjõ̰²  fifteen  quinze 
149  fikjʼá ɸi²kʰa̰³  is going to bring  va a traer 
150  chjʼa̱ tʃʰa̰¹  spoon  cuchara 
151  tje tʰæ²  itch  picazón 
152  tatja ta²tʰa²  sticky  pegajoso 
153  tsje tsʰæ²  spotted  pinto, sardo 
154  tsjá tsʰa³  gives  el da 
155  chji tʃʰi²  custard apple tree  anona 
156  chja̱te̱ tʃʰa¹tæ¹  wasp  avispa 
157  tífikje ti³fi²kʰæ²  is finished  se está acabando 
158  chu̱kjá tʃu¹kʰa³  skunk  zorrillo 
159  kjwe kʷ̥ʰæ²  file  rasposo 
160  kjwa̱ kʷ̥ha¹  will happen  va pasar 
161  te tæ²  ten  diez 
162  kamata ka²ma²ta²  it became thick  se puzo espeso 
163  tse tsæ²  much  mucho 
164  tsa tsa²  moral  moral, bolsa 
165  ichí i¹tʃi³  little  chiquito 
166  chá tʃa³  old  viejo 
167  kike ki²kæ²  I saw him  lo vi 
168  ka ka²  bald  pelon 
169  kui kʷi²  that  ese 
170  kuano kʷa²no̰²  they made  hicieron 
171  nté ntæ³  shoes  zapatos 
172  nta nta²  soft  blando 
173  ntsʼe ntsæ̰²  brother  hermano 
174  ntsanki ntsa²nki²  he requested  pidió 
175  nche̱é ntʃæ¹³  cooked maize  maiz cocido 
176  ntsja̱ ntsʰa¹  hair  cabello 
177  yʼema jæ̰²ma²  you (pl) walked there  anduvieron 
178  nkaha̱ nka²a¹  accustomed  acostumbrado 
179  tíbʼéntje̱ ti³βæ̰³ntʰæ¹  he is planting  está sembrando 
180  tíbentjá ti³βæ̰²ntʰa³  I am wrapping  estoy enrollando 
181  ntsje̱ n̥tsʰæ¹  kind of gourd  guaje 
182  ntsja̱ʼme̱ n̥tsʰa¹m̰æ¹  chest hair  vello de pecho 
183  ntánchje̱é n̥ta³ntʃæ¹³  corn drink  posole 
184  tínchja̱ ti³ntʃʰa¹  he is talking  está hablando 
185  nkjia n̥kʰjæ², nkʰja²  when  cuando 
186  nkju̱a̱ nkʷ̥ha¹  door  puerta 
187  mbaa̱ ᵐba²¹  godfather  compadre 
188  nde, nte ⁿdæ²  deceased  finado 
189  nda ⁿda²  good  bueno 
190  ngajñu̱ ᵑɡa²ɲ̥u²¹  at night  en la noche 
191  míi mi³²  which is  que es 
192  ma ma²  is able  se puede 
193  neka̱á næ̰²ka¹³  we touch him  lo tacamos 
194  na̱ na¹  woman  mujer 
195  ñá ɲã³  we  nos ostros (1st pl. incl.) 
196  ni̱jmé ni¹m̥æ̃³  corn  maíz 
197  jma m̥a²  black  negro 
198  jne n̥æ²  he falls  se cae 
199  kijna ki²n̥a²  light (in weight)  liviano 
200  tíjña ti³ɲ̥a²  is over there  allí está 
201  jñá ɲ̥a³  growth, bush  monte 
202  tíʼme ti³ɲ̥a²  he is sick  está enfermo 
203  ʼma m̰a²  hidden  escondido 
204  naʼní na²n̰i³  itch (noun)  pica pica 
205  ʼna̱ n̰a¹  shiny  brilloso 
206  tímaʼña̱ ti³ma²ɲ̰a¹  it is getting dark  está oscuresciendo 
207  ʼña̱ ɲ̰a¹  chill  escalofrio 
208  sje sʰæ²  heat  calor 
209  sja sʰa²  bitter  amargo 
210  xjo̱ ʃʰo̤¹  gravel  cascajo, grava 
211  fe fæ²  it is finished  se acaba 
212  jua̱ w̥a¹  John  Juan 
213  se sæ²  sings  canta 
214  sa sa²  more  más 
215  xa ʃa²  mountain lion  tigre 
216  be βæ²  he knows  sabe 
217  kamabaha̱ ka²ma²βa²a¹  he became sad  se entristeció 
218  jyu jy²  peace  paz 
219  ye̱ jæ¹  snake  culebra 
220  yá ja³  tree, wood  madera, árbol 
221  ya̱ ja¹  kind of ant  arriera 
222  je hæ²  finish  se acabó 
223  já ha³  men  hombres 
224  a ʔa²  why  porqué 
225  an ʔã²  yo 
226  stjé stʰæ³  garbage  basura 
227  kijnastja̱stja̱ ki²n̥a²stʰa¹stʰa¹  light (in weight)  liviano 
228  sté stæ³  bundle  envolotorio 
229  staya sta²ja²  deaf  sordo 
230  skjún skʰũ³  left handed  zurdo 
231  ská ska³  prostitution  prostitucion 
232  sku̱a̱ skʷa¹  heron  garza 
233  cháxkje̱ tʃa³ʃkʰæ¹  frog  rana 
234  xkja ʃkʰa²  crocodile  cocodrillo 
235  nijmáxké ni²m̥a³ʃkæ³  type of bean  malleso 
236  xká ʃka³  trousers  pantalón 
237  xkwjén ʃkʷ̥ʰæ̃³  green, not ripe  verde 
238  chu̱xkwa̱ tʃu¹ʃkʷa¹  little animals  animalitos pequeños 
239  ndje̱ ⁿdæ̤¹  horse  caballo 
240  ndjaá ⁿda̤²³  hard  duro 
241  ndzjen ⁿdzæ̤̃²  clear  claro 
242  kindzja ki²tsʰa²  he puts it on  se lo puso 
243  ndyjeé ⁿdʒæ̤²³  thief  ladrón 
244  ndyja̱a ⁿdʒa̤²³  cornflour drink  atole 
245  ngjaá, jaán hã²³  over there  allá 
246  bjaá wa̤²³  he hits  él pega 
247  yje̱ jæ¹  boil (noun)  tumorcillo 
248  yja ja̤²  clothes  vestidos 
249  ngjuén ᵑɡʷa̤²  he will owe  adeudara 
250  ngjua ᵑgʷa̤²  I will put on  me pondré 
251  ʼba̱i̱hi̱ w̰e¹e¹  is given him  se le da 
252  ʼbi β̰i²  drink  bebe, toma 
253  tsúʼba tsu³w̰a²  he goes  anda 
254  tjíó tʰjo³  corn husk  totomostle 
255  tjio tʰjo²  trumpet  trompeta 
256  tji̱o̱ tʰjo¹  a kind of fish  mujara 
257  xá ʃa³  work   trabajo 
258  xa ʃa²  mountain lion  tigre 
259  xa̱ ʃa¹  mould  moho, aposca, huado 
260  tsʼínxá tsḭ̃³ʃa³  he works  él trabaja 
261  tsʼinxá tsḭ̃²ʃa³  I work  yo trabajo 
262  tsʼi̱ínxá tsḭ̃²³ʃa³  he will work  él trabajará 
263  tsinina̱ tsi²ni²na¹  my uncle  mi tio 
264  tsininá tsi²ni²na³  our (incl.) uncle  nuestro tio 
265  nʼe̱xéí næ̰¹ʃe³  you will work  trabajarás 
266  nʼexéí næ̰²ʃe³  you work  trabajas 
267  nʼexéi̱ næ̰²ʃe³¹  we (excl.) work  trabajamos 
268  nʼe̱xéi̱ næ¹ʃei³¹  we (excl.) will work  trabajaremos 
269  xian ʃjæ̃²  I say  digo 
270  xíán ʃjæ̃³  I will say  diré 
271  kuankíaán kʷã²kjã³²³  we (incl.) go  iremos 
272  nda ⁿda²  good  bueno 
273  nda̱ ⁿda¹ [ballistic ⁿd (?)]  man  hombre 
274  su su²  blue  azul 
275  su su² [ballistic s (?)]  warm  tivio 
276  nintu ni²ntu²  needle  ahuja 
277  nintu̱ ni²ntu² [ballistic 2nd n (?)]   slippery  resbaloso 
278  tse tsæ²  full  lleno 
279  tse tsæ² [ballistic ts (?)]  guava  guayaba 
280  jun hũ²  six  seis 
281  jun hũ² [ballistic h (?)]  you (pl.)  ustedes 
282  se̱n sæ̃¹  ghost  fantasma 
283  sén sæ̃³ [ballistic s (?)]  candle  vela 
284  sen sæ² [ballistic s (?)]  stinks  apesta 
285  aí ʌi³  weight  pesa 
286  tsakai tsa²ke²  oh that it wereǃ, fat chanceǃ  posiblemente, pero no 
287  tjʼaín tʰḛ̃³  lamentable  lamentable 
288  tjain tʰʌ̃i²  fat  grueso 
289  chu̱ba tʃu¹wa²  will be said  se hablara 
290  chu̱bahi̱ tʃu¹we²e¹  you (sg) will call  lo llamarás, llamale 
291  bankisjai βã²ki²sʰe²  finds  busca 
292  tsankisjaihi tsã²ki²sʰe²i²  he found you (sg)  te buscó 
293  cha̱se̱i̱ tʃa¹se¹  you (sg) will look  mirarás, mira 
294  ei e¹  here  aquí 
295  yei je²  you (sg) know  sabes 
296  ti̱nkféín tĩ¹kʷ̥ẽ³  let him go  suéltalo 
297  tíbasehi ti³βa²se²e²  he watches you (sg)  te mira, te observa 
298  én æ̃³  word  palabra 
299  éhi̱n æ̃³ĩ¹  your (sg) word  tu palabra 
300  yáxile̱ ja³ʃi²lɛ¹  seat  silla 
301  yáxile̱hi̱ ja³ʃi²le¹e¹  your (sg) seat  tu silla 
302  tje̱hin tʰẽ¹ẽ²  you (sg) must  debes 
303  nʼeibi̱ nḛ̃²ḛ̃¹  you (sg) do for him  le haces 
304  kʼinko̱i̱ kḭ̃²ke¹  you (sg) carried him  lo llevaste 
305  chu̱bako̱i̱ tʃu¹wa²ke¹  speak to him (imp. sg), you will speak  hablale, hablerás 
306  to̱on tõ¹²  money  dinero 
307  to̱ohi̱n tʷĩ¹²ĩ¹  your money  tu dinero 
308  fikʼon ɸi²kõ̰²  is going to whip  va a azotar 
309  fikʼohin ɸi²kḛ̃²ḛ̃²  is going to whip you (sg)  va a azotarte 
310  jʼúáko̱hi w̥a̰³ke¹e²  wakes with you  despierta contigo 
311  tsuku tsu¹ku¹  his foot  su pie 
312  tsu̱kui tsu¹kʷi²  your (sg) foot  tu pie 
313  tunku̱n tũ²kũ¹  his eye  su ojo 
314  tunkuin tũ²kũ¹  your (sg) eye  tu ojo 
315  kʼúí kʷḭ³  he will drink  beberá 
316  kʼúín kʷḭ̃³  you (sg) will go  irás 
317  cha̱se̱suin tʃa¹sæ¹sʷĩ²  you (sg)/ he looks on  mira sobre o mirars sobre 
318  nasu na²su²  ashes  ceniza 
319  nasuhi̱ na²sʌ²i¹  your (sg) ashes  tu ceniza 
320  yuu̱ ju²¹  he is willing  el acceda 
321  yuhi jʌ²i²  you (sg) are willing  accedes, acceptas, quieres 
322  kui kʷi²  that one  ese 
323  kuihí kʷi²i³  that one (emphatic)  ese (enfantico) 
324  ntia n̥tʲa²  salted  salado 
325  ntiai n̥tʲe²  is salted  estas salado 
326  ndji̱a̱ n̥dʲa̤²  horn  cuerno 
327  tífia ti³ɸja²  I go  me voy 
328  tsʼian tsjã̰²  I do  hago 
329  kitsʼian ki²tsjã̰²  I did  hice 
330  tsjʼíán tsʰjã̰³  mold, rust  oxidación 
331  líkíé li³kjæ³  buzzard  zopilote 
332  líkíéhi li³kje³e³  your (sg) buzzard  tu zopilote 
333  tsʼínkienya tsḭ̃³kjæ̃²ja²  borrows  presta (as in prestar un libro) 
334  tsʼínkʼien tsḭ̃³kjæ̃²  sacrifices, kills  sacrifica, mata 
335  kikʼiei ki²kjḛ²  you (sg) rushed  pegaste o lanzaste 
336  tsʼi̱ínkʼiehin tsḭ̃¹³kjḛ̃²  he will kill you (sg)  te matará, te asesinerá 
337  na̱tíú na¹tjy³  coconut  coco 
338  jmiu̱ m̥jy¹  women (male speech)  las mujeres (hablante m.) 
339  tsji̱u̱n tsʰjũ¹  cigarette  cigarro 
340  tutsʼiu̱n tu²tsjṵ̃²  bush, base  mata, base 
341  tji̱o̱ tʰʲo¹  he will dampen  mojarra 
342  tji̱o̱hi̱ tʰʲo¹i¹  you will dampen  tu mojarra 
343  ndji̱o̱ ⁿdjo̤¹  stone  piedra 
344  ndji̱o̱hi̱ ⁿdjo̤¹i¹  your stone  tu piedra 
345  tjʼion tʰjõ̰²  fifteen  quince 
346  kinʼekʼion ki²næ̰²kjõ²  you (pl) will kill  ustedes mataron 
347  mæ̤ mjeé  he hefts  lo cuelga 
348  na̤ njaá  our tongue  nuestra lengua 
349  ɲa̤ ñja  nine  nueve