Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated   Phonemic Transcription IPA English 
1  i kyla  kila  hernia 
2  e vesti  vesti  national currency 
3  u muse  muse  a fly 
4  a balsis  balsɨs  voice 
5  o polka  polka  polka 
6  kyla  kiːla  rises 
7  ledas  leːdas  ice 
8  kãpas  kaːpəs  grave 
9  sunũs  sunuːs  son 
10  namõ  namoː  home 
11  i   kila   
12    kiːla   
13  e   vesti   
14    leːdas   
15  ɛ   ɛkate   
16  ɛː   ɛːeras   
17  u   muse   
18    sunuːs   
19  o   polka   
20    moːkitoes   
21  ai      
22  au      
23  ei      
24  ie      
25  ui      
26  uo      
27  ai kaimas  kaimas  village 
28  au kaulas  kaulas  bone 
29  ei peilis  peilis  knife 
30  ie dienã  die'na  day 
31  ui puikus  puik'us  excellent 
32  uo obuolys  ɔbuolis  apple 
33  p pūkas  pukas  fluff 
34  b bukas  bukas  blunt 
35  p lūpa  lupa  lip 
36  b lubos  lubos  ceiling 
37  d dede  dede  uncle 
38  t tete  tete  father 
39  d draudimas  draudimas  insurance 
40  t paukštis  paukʃtɨs  bird 
41  ts curus  tsukrus  sugar 
42  čempionas  tʃempionas  champion 
43  ts Venckus  ventskus  proper noun 
44  grutčkas  grutʃkas  vegetable 
45  k kaimas  kaimas  village 
46  g gilus  gɨlus  deep 
47  k vaikas  vaikas  boy 
48  g saugus  saugus  safe 
49  k tik  tik  only 
50  g daug  daug  many 
51  f filtras  filtras  filter 
52  v višta  viʃta  chicken 
53  f Adolfas  adolfas  proper noun 
54  v kava  ka'va  coffee 
55  s Sakas  sakas  proper noun 
56  ʃ šaltas  ʃaltas  cold 
57  s leisti  leisti  to follow 
58  ʃ antraštis  antraʃtɨs  address 
59  s Sakas  sakas  proper noun 
60  ʃ štis  ʃtiʃ  go away 
61  ʃ šimtas  ʃimtas  100 
62  ʒ žiema  ʒie'ma  winter 
63  ʒ gražus  graʒus  beautiful 
64  ʃ aš  aʃ 
65  ʒ už  uʒ  in favor of 
66  čemodenas  tʃemodɑenas  suitcase 
67  džauksmas  dʒauksmas  happiness 
68  grutškas  krutʃkas  vegetable 
69  biudžtas  bʲiudʒe'tas  budget 
70  p   poʒemis  underground 
71  p   pʲienas  milk 
72  t   taukai  grease 
73  t   tʲeise  hard 
74  k   kaulas  bone 
75  k   kʲietas  hard 
76  b   butas  dwelling 
77  b   bʲite  bee 
78  d   dantis  tooth 
79  d   dʲidelis  big 
80  g   golas  goal 
81  g   gʲile  acorn 
82  n   nosis  nose 
83  n   nʲieko  because 
84  m   maiʃas  sack 
85  m   mʲrtis  death 
86  l   kaulas  bone 
87  l   kɛlʲas  coarse 
88  v   vokʲietis  german 
89  v   vʲisada  always 
90  r   ratas  wheel 
91  r   rʲiestas  rare 
92  s   sausas  dry 
93  s   sʲiausti  have a good time 
94  z   zuikis  jackrabbit 
95  z   zʲigzagas  zigzag 
96  dz   dzukas  Lithuanian dialect 
97  dz   dzʲimbinti  walk with head bowed 
98  ts   tsukraini  cafe 
99  ts   tsʲiklas  cycle 
100  ʃ   ʃauti  shoot 
101  ʃ   ʃʲiaudas  straw 
102  ʒ   ʒole  lawn 
103  ʒ   ʒʲilas  old person 
104  x   xarmonixa  harmonica 
105  x   xʲimnas  national anthem 
106  x   xoras  choir 
107  x   xʲi'rurgas  surgeon 
108  s Sakas  sakas  proper noun 
109  ʃ šaltas  ʃaltas  cold 
110  ʃ antrašas  antraʃas  address 
111  s susitarimas  susitarimas  agreement 
112  z zuikis  zuikis  jackrabbit 
113  ʒ žentas  ʒɛntas  son-in-law 
114  z guzas  guzas  swelling 
115  ʒ gužis  guʒis  bird-stomach 
116  ʒ už  uʒ  behind 
117  ʃ šaltas  ʃaltas  cold 
118  ʒ žentas  ʒɛntas  son-in-law 
119  ts cukrus  tsukrus  sugar 
120  čempionas  tʃempʲionas  champion 
121  ts Venckus  vɛntskus  proper noun 
122  ginčas  gintʃas  debate 
123  ts cukrus  tsukrus  sugar 
124  dz dzukas  dzukas  Lithuanian dialect 
125  ts Venckus  vɛntskus  proper noun 
126  dz Vendzulis  vendzulis  proper noun 
127  z -> ʒ nešdavau  neʒdavau  I used to carry 
128  ʒ -> ʃ vežti  veʃti  to transport 
129  s -> ʃ pesčias  peʃtʃias  on foot 
130  g -> k begti  bekti  to run 
131  g -> k daug  dauk  much 
132  ʒ -> ʃ už  uʃ 
133  tv tvenkinys  tveŋkʲinis  pond 
134  dz dzukas  dzukas  Lithuanian dialect 
135  kn kniga  kniga  a book 
136  kʃtʃ paukštšei  paukʃtʃei  birds 
137  dv dviratis  dvɨratɨs  bicycle 
138  dv dvilika  dvilika  twelve 
139  lv kalvis  ka'lvʲis  blacksmith 
140  ngt dzinktaleti  dzʲiŋktaletɨ  to jingle 
141  rʒg džeržginti  dʒerʒgɨntɨ  to fiddle 
142  rkʃt šurkštus  ʃurkʃtus  harsh 
143  kʃn šarmukšnis  ʃarmukʃnɨs  mountain tree 
144  kʃt pakrikštite  pakrʲikʃtite  baptize 
145  kʃl šukšlinas  ʃukʃlinas  rubbish heap 
146  kʃtʃ krikstsionis  krikʃtʃʲionis  Christian 
147  ŋkʃt žebenkštis  ʒebeŋkʃtis  weasel 
148  kʃm dvireikšmis  dvireikʃmɨs  having two meanings 
149    kepykla  kʲe'pikla  bakery 
150    kraujas  krauias  blood 
151    žemi  ʒɛmi  land 
152    citrina  tsitrina  lemon 
153    marškiniae  marʃkinei  shirts 
154    kaklaraištis  kaklaraiʃtɨs  tie 
155    džimbinti  dzʲiauksmas  happiness 
156    ažuolas  aʒualas  birch 
157    riešutai  rʲiesʃutai  nuts 
158    pištalietas  pʲiʃtalʲietas  pistol 
159    užualaidos  uʒualaidos  curtain 
160    rachitiškas  rahitiʃkas  rickety 
161    brukšnelis  brukʃnelis  short line 
162    storžieviškumas  storʒeviʃkumas  rudeness 
163    biudžetas  bʲiudʒetas  budget 
164    čerksle  tʃarkʃlɨ  bird 
165    Noré čiau eitá šokti.  noreitʃaueiti'ʃoktɨ  I would like to go dancing. 
166    Semeig ipaškutine alta bulve.  semeigipaskutineʃaltabulve  He stabbed the last cold potato.