Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Section Phoneme Illustrated Orthography English Gloss  Notes
1  1.2.2.1.2. seu  to roast  diacritic below /a̭/ and /o̭/ indicates pharyngeal friction 
2      sem  to pick up (with fingers)   
3      sarakhwe  to disperse   
4      sã  powder (body)   
5      keisi  much   
6      twasĩ  last   
7      ǀho-se  mirror   
8      sara   dust   
9      si  they   
10      soi  file (n.)   
11    za  to fill   
12      zeĩ  to agree   
13      ze   new   
14      zem  tortoise   
15      zo̭ma  bow (n.)   
16      za̭rugo  mamba   
17      zeru  cigarette   
18      zao  water pipe   
19      zaha  saw (n.)   
20      zere  peanut   
21    ʃ  weše  all   
22      šao  broad   
23      šwi  light in weight   
24      šã-ǀema  day of rest   
25      šeredom  hunting knife   
26      šete  again   
27      kxʼeiše  first   
28      šeuǁwa  tape recorder   
29      sãmanga  meally   
30      šoro  to surround   
31    ʒ  žomm  to roll   
32      ži  to tell a lie   
33      žo   black    
34      ža̭m  lean   
35      žao  blind   
36      Žuǀʼhwã  Bushman   
37      žoro  cocoon   
38      žoma  centipede   
39      žu   person   
40      ža̭m  Thunbergia species   
41    xoroxoro  pensile (fruit)   
42      nǃaxara  velum   
43      xei  to break    
44      xwana  to boil (water)   
45      xore  thong   
46      xuru  Adam's apple   
47      xei  bread   
48      xuni  kambro   
49      ǁʼeixa  rich person   
50      xomxom  to dry (hands with soil)   
51    h / ɦ  ho  to find   
52      hore  to hate   
53      kamaha  firstly   
54      huuhara  flamingo   
55      hem  to take a bite   
56      huʼuru  Cucmis species   
57      ǂokahaã  lilac breasted roller   
58      ǁabaha  palm (tree)   
59      ǁaoha  hawk species   
60      ho  to accept   
61  1.2.2.1.3. mama  grandmother   
62      tsem  to stalk   
63      meni  to answer   
64      nǃom   to ripen   
65      ǁxem  to follow   
66      gǃoma  music bow   
67      kxʼoma  to break    
68      ǁama  to come from   
69      kamakama  to glow   
70      dutama  to fail   
71    ʔm  ʼm  to eat   
72      ʼmsi  food   
73    mː  nǀhemm  to dance of women   
74      žomm  to surround   
75      gǁhomm  club   
76      nǂhemm  to push   
77      ǂʼhomm  to dip food in gravy   
78      ǁhemm  to give birth   
79      ǁʼhemm  to ambush   
80      ǃhemm  far   
81      nǂhemm  to be aexhausted   
82      ǀʼhomm  black hairpaste   
83    m.m  nemʼm  korhaan  period marks interruption feature 
84      nǁomʼm  to lick   
85      nǂemʼm  to cane   
86      ǃomʼm  to splice   
87      nǃomʼm  navel   
88      ǁemʼm  to pour out water   
89      ǂomʼm  spring hare (baby)   
90      gǁomʼm  to give much milk (cow)   
91      ǃemʼm  to peel off   
92      gomʼm  gum (of acacia)   
93    m̭.m̭  m̭ʼm  to suckle  diacritic under /m̭/ indicates pharygeal feature 
94      gǂo̭mʼm̭  to strangle   
95      ǁom̭ʼmǁo̭ma  to rinse mouth   
96      ǁxeridam̭ʼm  swallow (n.)    
97      nǂam̭ʼm  to step into mud or faeces   
98    mɦ  tsʼeamhi  small    
99      ǂʼaamhi  snakes   
100      kaomhiya  blue wildebeest   
101      ǀxʼorohm  few   
102      nǃunǃurimhi  fireflies   
103    na  give to me!   
104      ǁʼeni  to bolt down   
105      na̭na̭ni  loose   
106      khoninikha  pumpkin   
107      nǃa̭na  kraal   
108      ǂeni  to finish   
109      nenibe  mosquito   
110      ka̭aniǀei  pig   
111      na̭ni  needle   
112      ǁʼeni  seat of a car   
113    ŋ  nǂʼheng  dolfwood tree   
114      nǃʼheng  dodge, duck   
115      nǀʼeng  delicious   
116      nǂʼeng  ostrich nail   
117      ǂʼheng  to gossip   
118      nǃeng  eland    
119      nǁeng  take!   
120      nǂeng  python   
121      nǀeng  Grewia species   
122      ǂʼeng  to think   
123    ṋ  nǂeṋg  Acacia fleckii   
124  1.2.2.1.4. ɾ / r / ɹ / ɭ  kheru  razor blade   
125      korekore  to heat (food)   
126      šoro  tobacco    
127      nǃarekxʼem  to groan   
128      ǃhara  to split   
129      kheru  to descend   
130      ǃoro  big hole   
131      nǃeri  to drive (a car)   
132      nǂa̭ara  to leak (roof)   
133      sara  to adjourn   
134  1.2.2.1.5. wi  to help   
135      we  come!   
136      wa  story   
137      gǀwa̭e  to strain (tea)   
138      wi  Loranthus species   
139      weše  all   
140      waãhe  all   
141      kwa̭e  sandy area   
142      ka̭yã  to gossip   
143    ǀxʼaeya  to visit   
144      yereyere  to measure   
145      ǁʼhwiya  to drip (water)   
146      eiya  Mother    
147      koamhiya  blue wildebeest   
148      yoba  sugar cane   
149      yeye  mosquito   
150      ya?  pardon?   
151  1.2.2.2.1. ǂ  ǂwa  to copy   
152      ǂeni  to cost   
153      ǂara  friend   
154      ǂoma-ǃʼoǃʼoro  elephant shrew   
155      ǃwaǂe  ear   
156      ǂõ  ant-lion   
157      ǂo  blame, debt   
158      ǂeǂe  to listen   
159      ǂeu  giraffe   
160      ǂwa  giraffe   
161    ǂʔ  ǂʼeng  to think   
162      ǂʼei  to ladle water   
163      ǂʼeũ  enough   
164      ǂʼore  biceps   
165      ǂʼaǃo  head   
166      ǂʼwi  caracol   
167      ǂʼem  south   
168      ǂʼokxʼobo  afterbirth   
169      ǂʼama  sticky   
170      ǂʼaǂʼama  to gather   
171    gǂ  gǂwi  spring hare hook   
172      gǂom  to be silent   
173      gǂõgǂõše  brown ant species   
174      gǂe  white stork   
175      gǂa  old   
176      gǂuʼu  millet   
177      gǂa  to lie down   
178      gǂwa  soap   
179      gǂei  wrist   
180      gǂobo  to be clogged   
181    ǂx  ǂxeu  to rub, shine   
182      ǂxemi  to console   
183      ǂxwa  to advocate   
184      ǂxeũǂxenu  to slip   
185      ǂxeiǂxei  to awake   
186      ǂxã  distant   
187      ǂxae  daughter   
188      ǂxwaǂʼa  sugar cane   
189      ǂxanu  book   
190      ǂxei   afternoon   
191    ǂxʔ  ǂxʼeri  to urinate   
192      ǂxʼabo  to affix   
193      ǂxʼeni-gogo  leech   
194      ǂxʼabo  to glue   
195      ǂxʼao  north   
196      ǂxʼao  moist   
197      ǂxʼeni   to glue   
198    gǂɣ  gǂxeĩǁʼha  genital area   
199      nǂatsʼigǂxama  Puppalea lappacea   
200      nǃanagǂxu  Indigofera species   
201      gǂxare  to thresh   
202      gǂxom  to lose leaves in autumn   
203    gǂxʔ  gǂxʼoni  steenbuck   
204      gǂxʼom  to strangle   
205      gǂxʼoiše  caracol   
206      ǃʼeng-gǂxʼem  phthisis   
207      gǂxʼaro  duiker   
208      gǂxʼa-kxʼo  glay pot   
209      gǂxʼa  mud, clay   
210      gǂxʼoi   to break surface   
211    ǂh / ǂɦ  ǂhwe  to uproot   
212      ǂhana  to abrade   
213      ǂhana  bald   
214      ǂhei  many   
215      ǂhoǂho  to exchange   
216      ǂhaa  open plain   
217      ǂhae  spur (fowl)   
218      ǂhuu  to die   
219      ǂhei  malaria   
220      ǂhao  to lack, to fall short   
221    ǂʔh / ǂʔɦ  ǂʼhuu  side   
222      ǂʼheu  edible part of Grewia berry   
223      ǂʼheri  to peel a hard nut    
224      ǂʼheng  to gossip   
225      ǂʼhã  to gather veldkos   
226      ǂʼhom  pimple   
227      ǂʼhem  to close one eye   
228      ǂʼha   arm   
229      ǂʼhaaǂʼhama  to steal   
230      ǂʼhengma  falcon   
231    gǂɦ  gǂhoo  spring hare   
232      gǂhaakhwe  secretary bird   
233      gǂhaa   to rely on   
234    gǂʔɦ  gǂʼhu  to dry hands with grass   
235      gǂʼhwa-nǂa̭a  jackal   
236      gǂʼhĩ-gǃeũ-gǃenu  rainbow   
237      gǂʼhaã  long ago   
238      gǂʼhwĩ  dog   
239      gǂʼhwa   dog   
240    ǃ  ǃwi  to rot   
241      ǃwa   to command   
242      ǃae  to carry on the shoulder   
243      ǃura  to carry on the head   
244      ǃuǂʼem  to carry on the head   
245      ǃwi  sister   
246      ǃUnǃaʼa  Grandfather   
247      ǃuǃu-ǃʼo-gǂeʼĩ  mamba   
248      ǃuʼu  ostrich   
249      ǃei  to die   
250    ǃʔ  ǃʼeng   to try   
251      ǃʼeu  to call   
252      ǃʼo  to cover   
253      ǃʼoma  deaf   
254      ǂheu-ǃʼo-ǃʼoro  kidney   
255      ǂoma-ǃʼoǃʼoro  elephant shrew   
256      ǃhuʼi-ǃʼu  cigarette   
257      ǃʼem  bead   
258      ǃʼu  bone   
259      ǃʼu  long-eared fox   
260    gǃ  gǃ  blue wildebeest   
261      gǃei  to sew   
262      gǃom   to keep something in the cheek   
263      gǃao  to gather veldkos for a few days   
264      gǃem  to hide something   
265      gǃei  puff adder   
266      gǃeʼi  cleanly washed   
267      gǃo  ostrich   
268      gǃoni  to adjust (an instrument)   
269      gǃo̭mʼm  poison   
270    ǃx  ǃxwana  to live at   
271      ǃxeu  to refuse   
272      ǃxem  to make porridge   
273      ǃxwekxʼem  to help   
274      ǃxom  to clothe   
275      ǃxei  to cut   
276      ǃxore  anus   
277      ǃxo  unlucky   
278      ǃxao  hippopotamus   
279      ǃxo  pipe (smoking)   
280    ǃxʔ  ǃxʼeri  to dry   
281      ǃxʼeu  to be dry   
282      ǃxʼem  to bolt down   
283      ǃxʼwa  bloodletting horn   
284      ǃxʼei  loin cloth (male)   
285      ǃxʼoi  dog   
286      ǃxʼa  heart   
287      kxʼa-ǃxʼamaǃxʼare  aardvark   
288      ǃxʼem  to pull mouth sideways   
289      ǃxʼore  to joke   
290    gǃɣ  gǃxa  to take out   
291      gǃxuni  to throw an assegai   
292      gǃxunu  to snore   
293      gǃxu  to breathe loudly   
294      gǃxom  multi-colored   
295      gǃwaa  Fockea species   
296      gǃxeũ  Lapeyrousia species   
297      gǃxwa  knee   
298      gǃxuni  to snore   
299    gǃɣʔ  gǃxʼoo  to be pregnant   
300      gǃxʼaa  coarse   
301      gǃxʼõ  aardvark   
302      gǃxʼeru  leopard   
303      gǀaʼa-gǃxʼebi  eyelashes   
304      gǃxʼa-ǃʼuwa  rib   
305      gǃxʼeuše  pied babbler   
306      gǃxʼare  tick   
307      gǃxʼõ  to stretch oneself   
308      gǃxʼo  to barge through   
309    ǃh / ǃɦ  ǃhei  to wait   
310      ǃhara  to crack   
311      ǃhu-ǃeʼu  beast   
312      ǃheri  duiker   
313      ǃhara  meat   
314      ǃhaoǃharo  whirlwind   
315      gǀwi-ǃha  kudu   
316      ǃhebi  wife   
317      ǃheni  palm tree   
318      ǃhwi  telephone   
319    ǃʔh / ǃʔɦ  ǃʼho  to deflate   
320      ǃʼhu  to search for veldkos   
321      ǃʼhae  fast   
322      ǃʼhã  son   
323      ǃʼheu  brown hyena   
324      ǃʼhei  hare   
325      ǀhwe-ǃʼheuǃʼheu  zebra   
326      ǃʼhei  steering wheel   
327      ǃʼhã  well (n.)   
328      ǃʼhwã  spoor   
329    gǃɦ  gǃhei  tadpole   
330      gǃheĩ  to shake out pipe   
331      gǃhei  chin   
332      gǃheĩ  tree   
333    gǃʔɦ  gǃʼhoo  to sit   
334      gǃʼheni  a tie   
335      gǃʼhwe  Grewia species   
336      gǃʼhooǃʼoni  Xemenia species