Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated IPA Transcription English 
1  p pul  fire 
2  pʰul  grass 
3  p* (* = fortis consonant) p*ul  horn 
4  p ɔpɔ  to be carried on a person's back 
5  ɔpʰjɔ  Get on my backǃ 
6  p* kip*un̪  happy 
7  p pap  cooked rice 
8  ʃipʰt̪a  want to 
9  t̪ɯːl  plain 
10  t̪ʰ t̪ʰɯl  frame 
11  t̪* t̪*ɯl  garden 
12  pɔːt̪ɯːl  willow 
13  t̪ʰ it̪ʰɯl  two days 
14  t̪* alt̪*ɯl  frugal 
15  mat̪  firstborn 
16  t̪ʰ mat̪ʰt̪a  to smell 
17  t̪ʰ t̪ʰɔk t̪ʰɔk  blunt (normal) 
18  /t̪ʰ/ → /t̪x/ t̪xq˚ t̪xq˚  blunt (exaggerated) 
19  k kul  oyster 
20  kʰul kʰul  z-z-z 
21  k* k*ul  honey 
22  k kikɯm  donation 
23  tʃakʰɯ  zipper 
24  k* kak*ɯm  often 
25  k tʃikak  being late 
26  k* k*ak*t̪a  to cut 
27  kʰɔː  being big (normal) 
28  /kʰ/ → /kx/ kxɔː  being big (exaggerated) 
29  tʃaː  to sleep 
30  tʃʰ tʃʰa  car 
31  tʃ* tʃ*allɔ  to cut 
32  koŋtʃaŋ  factory 
33  tʃʰ kitʃʰa  train 
34  tʃ* saltʃ*ak  softly 
35  tʃatʃ  pine nut 
36  tʃʰ tʃʰatʃʰt̪a  to search for 
37  s sal  flesh 
38  s* s*al  uncooked rice 
39  s kisu  odd number 
40  s* kis*ɯt̪a  to put all the strength 
41  s sus  ash 
42  s* kas*t̪a  went 
43  ʃ ʃikan̪  time 
44  ʃ* ʃ*ias  seed 
45  ʃ kan̪ʃik  snack 
46  ʃ* atʃɔʃ*i  uncle 
47  h hutʃʰuː  pepper 
48  h sahwɛ  society 
49  m mal  horse 
50  n̪al  day 
51  m kit̚mal  banner 
52  kin̪n̪al  long day 
53  ŋ hjaŋki  fragrance 
54  m kam  persmission 
55  kan̪  liver 
56  ŋ kaŋ  river 
57  l lipon̪  ribbon 
58  l pola  purple 
59  l han̪kɯl  Korean alphabet 
60  j jajuhwɛ  picnic 
61  j laːmjɔn̪  Chinese noodles 
62  w wɛː  why 
63  w hwɛː  raw fish 
64  i il  day 
65  iːl  work 
66  e set̪a  to count 
67  seːt̪a  strong 
68  ɛ sɛm  fountain 
69  ɛː sɛːm  jealousy 
70  a pam  night 
71  paːm  chestnut 
72  ɔ ɔmma  mom 
73  ɔː ɔːlkul  face 
74  o t̪ol  first birthday 
75  t̪oːl  stone 
76  ɯ t̪ɯŋ  grade 
77  ɯː t̪ɯːŋ  back 
78  u kul  oyster 
79  kuːl  tunnel 
80  continuous speech itʃe n̪an̪ɯn̪ ikɔs haki ʃilɔ tʃuk kes*t̪a  Now, I'm sick'n'tired of doing this