Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Note IPA Transcription English 
1    ˈpʰʰada  sea 
2    ˈpʰam  night 
3    ˈtʃɪp̚  house  
4    ˈtʃap̚t˞a  catch 
5    ˈpʰʰi  blood 
6    ˈpʰʰa   green onion 
7    ˈpʰʰjɔda  to spread 
8    ˈsɯp̚dʒi  a marsh 
9  * = fortis consonant ˈp*ali  hurry 
10    ˈp*jam  cheek 
11    ˈkoŋbu  study 
12    ˈabʌdʒi  father 
13    ˈkʰalbi  ribs 
14    ˈnɛmbi  pots 
15    ˈtʰam  a fence 
16    ˈtʰal  moon 
17    ˈk̚ot̚  place 
18    ˈjut̚  game with four sticks 
19    ˈəp̚tʰa  to not have 
20    ˈtʰɯŋ  the back 
21    tʰotʰʰoɾi  an acorn 
22    ˈt*al  a daughter 
23    ˈt*ɯda  float 
24    ˈʃint*a  to put on shoes 
25    ˈkʰada  to go 
26    ˈtʃʰada  kick 
27    ˈuŋdɛ  magnificence 
28    ˈkʰamtʰa  to wash one's hair 
29    ˈkʰaŋ  river 
30    ˈkʰuŋ  palace 
31    ˈtʃəñək̚  evening 
32    ˈp̚wək̚e  in the kitchen 
33    ˈkʰɯn  big 
34    ˈkʰoŋ  bean 
35    ˈnɛŋkʰɯm  quickly 
36    ˈk*um  dream 
37    ˈk*ɯn  string 
38    ˈk*wɛ  fairly, very well 
39    ˈege  to, for 
40    ˈsegje  world 
41    ˈnalgɛ  a wing 
42    ˈiʔət̚a  connected 
43    ˈuʔɛ  friendship 
44    ˈs*an  mountain 
45    ˈs*un  pure 
46    ˈjes*un  sixty 
47    ˈɯis*a  physician 
48    ˈsal  rice 
49    ˈsi  seed 
50    ˈhwɔlʃin  very 
51    ˈ̟ʃin  shoes 
52    ˈʃyn  fifty 
53    ˈkaʃi  thorn 
54    ˈɯmʃɪk  food 
55    ˈtʃɪp̚  house  
56    ˈtʃebi  a lot 
57    ˈtʃʰan  cold 
58    ˈtʃʰada  kick 
59    kamˈtʃʰuda  hide 
60    ̟ˈtʃ*am  sleep 
61    ˈnattʃ*am  nap 
62    ̟ˈdʒy  rat 
63    ˈhondʒa  alone 
64    ˈabʌdʒi  father 
65    ˈmoɾɛ  sand 
66    ˈnam  another person 
67    ˈɯmʃɪk  food 
68    ˈna  I  
69    ˈs*on  hand 
70    əˈməni  mother 
71    tʃəñək̚  evening 
72    ˈñən  year 
73    ˈkʰaŋ  river 
74    ˈjɔŋɔ  English 
75    ˈuŋdɛ  magnificence 
76    ˈjaŋ  sheep 
77    ˈpʰjɔda  to spread 
78    ˈijɛ  this boy 
79    ˈwɛ  why 
80    ˈkʰwan  coffin 
81    nuˈwosʌ  while lying down 
82    ˈhɔn  ragged 
83    ˈɯnhɛŋ  bank  
84    ˈhyə  tongue 
85    ˈpʰul  fire 
86    ˈkʰalbi  ribs 
87    ˈiɾi  to this place 
88    ˈtʰaɾi  leg 
89    ˈiɾi  to this place 
90    ˈi  tooth 
91    ˈɪl  one 
92    ˈɪl  work 
93    ˈhɪm  force 
94    ˈɯmʃɪk  food 
95    ˈes*ɔ  from 
96    ˈsegje  world 
97    ˈindʒe  now 
98    ˈdʒet̚o  system 
99    ˈɛgi  baby 
100    ˈnɛt̚  four 
101    ˈky  ear 
102    ̟ˈʃyp̚t̚a  easy 
103    ˈnø  brain 
104    ˈø  single, only 
105    ˈtʰəp̚t*a  hot 
106    ˈjəl  ten 
107    ˈun  fortune 
108    ˈmul  water 
109    ˈkʰul  oyster 
110    ˈkʰul  tunnel 
111    ˈs*on  hand 
112    ˈoɾi  duck 
113    ˈtʰol  first birthday 
114    ˈtʰol  a stone 
115    ˈsɔ  west 
116    ˈnɔ  you  
117    ˈkʰɔɾi  an object 
118    ˈkʰɔɾi  a distance 
119    ˈal  egg 
120    ˈkʰada  to go 
121    ˈpʰam  night 
122    ˈpʰam  chestnut 
123    ˈkɯ  he 
124    ˈmaɯm  heart 
125    ˈabʌdʒi  father 
126    ˈp*jʌ  bone