Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Broad IPA Transcription of Korean Translation Narrow IPA Transcription English Translation 
1  baˈlamgwa ˈhɛnnimi zʌˈro hiˈmi ˈdʌ ˈzeːdago daˈthugo iˈsɯl tɛ, ˈhan naˈgɯnega taˈtɯthan ˈweːthulɯl ˈibko ˈgʌːlʌ waˈsɯmnida. gɯˈdɯlɯn nuˈgudɯnɟi naˈgɯnewi ˈøːthulɯl ˈmʌnɟʌ ˈbʌdkinɯm niga hiˈmi ˈdʌ ˈzeːdago haˈgiro ˈgjʌlcʌŋhɛsɯmnida. ˈbugphuŋɯn ˈhimkʌd buˈlʌsɯna ˈbuːlmjʌn ˈbuːlsurog naˈgɯnenɯn ˈweːthulɯl ˈdandanhi jʌˈmjʌsɯmnida. gɯ ˈtɛe ˈhɛnnimi tɯˈgʌun ˈhɛdbichwɯl gaˈmanhi nɛˈrjʌ ˈcweːni naˈgɯnenɯn ˈweːthulɯl ˈʌllɯn bvˈzvsɯmnida. iˈrihajʌ ˈbugphuŋɯn ˈhɛnnimi ˈduːlcuŋe hiˈmi ˈdʌ ˈzeːdago ˈinɟʌŋhaji aˈnɯl su ˈʌːbsʌsɯmnida.   b̥aˈɾamgwa ˈhɛnɲimi z̥ʌˈɾo çiˈmi ˈd̥ʌ ˈz̥eːdago d̥aˈtʰugo iˈsɯl tɛ, ˈhan naˈgɯnega taˈtɯtʰan ˈweːtʰuɾɯɭ ˈib̥ko ˈg̥əːɾʌ wa ˈsɯmɲida. g̥ɯˈdɯɾɯn nuˈgudɯnɟi naˈgɯnewi ˈøːtʰuɾɯɭ ˈmʌnɟʌ ˈb̥ʌd̥kinɯn ɲiga çiˈmi ˈd̥ʌ ˈz̥eːdago haˈgiro ˈg̥jʌɭcʌŋhɛsɯmɲida. ˈb̥ug̥pʰuŋɯn ˈçimkʌd̥ b̥uˈɾʌsɯna ˈb̥uːɭmjʌn ˈb̥uːɭsuɾog̥ naˈgɯnenɯn ˈweːtʰuɾɯɭ ˈd̥andanɦi jʌˈmjʌsɯmɲida. g̥ɯ ˈtɛe ˈhɛnɲimi tɯˈgʌun ˈhɛd̥picʰɯɭ g̥aˈmanɦi nɛˈɾjʌ ˈcweːɲi naˈgɯnenɯn ˈweːtʰuɾɯɭ ˈʌɭɭɯn b̥vˈzvsɯmɲida. iˈɾihajʌ ˈb̥ug̥pʰuŋɯn ˈhɛnɲimi ˈd̥uːɭcuŋe çiˈmi ˈd̥ʌ ˈz̥eːdago ˈinɟʌŋɦaji aˈnɯl su ˈəːb̥sʌsɯmɲida.   The North Wind and the Sun were disputing which was the stronger, when a traveller came along wrapped in a warm cloak. They agreed that the one who first succeeded in making the traveller take his cloak off should be considered stronger than the other. Then the North Wind blew as hard as he could, but the more he blew the more closely did the traveller fold his cloak around him; and at last the North Wind gave up the attempt. Then the Sun shone out warmly, and immediately the traveller took off his cloak. And so the North Wind was obliged to confess that the Sun was the stronger of the two.