Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription 
English 
1  ɾiːvaz  custom 
2  rĩn  debt 
3  dis  day 
4  ɾatɪ̃  night 
5  dev  god 
6  maːtʰẽ  head 
7  asa  I am 
8  mujã  mine 
9  pãn  leaf 
10  konkani  name of language 
11  pál  fruit 
12  portun  again 
13  kazu  cashew 
14  paʊs  rain 
15  nãʊ  name 
16  pais  kind of food 
17  boraĩ  good 
18  gɔd  sugar cane 
19  paltaː  flies 
20  pʰála  fruit 
21  bastaː  sits 
22  bʰɔini  sister 
23  dal  grinds 
24  dʰaĩ  curds 
25  tahiː  fries 
26  tʰaĩ  vegetable 
27  d̪an  charity 
28  d̪ʰod  fold 
29  t̪ʌn  grass 
30  t̪ʰʌnd  cold 
31  kal̥o  bud 
32  kʰavo  shoulder 
33  gərmi  hot  
34  gʰəɾi  a moment 
35  tʃedo  servant 
36  tʃedu  girl 
37  dʒin  life 
38  dʒʰodi  a pair 
39  tsʊnno  lime 
40  tʃʰindati  to tear  
41  dʒana  person 
42  zʰarta  is falling 
43  seːlo  tuft of hair 
44  s̥andʒek  evening 
45  saglo  whole 
46  ɪgers  church 
47  varsa  year 
48  varta  takes 
49  loːni  butter 
50  l̥æm  long  
51  ɾazo  anger 
52  ɦandi  to carry 
53  kani  squashed cocoanut 
54  naːk  nose 
55  nʰəi  river 
56  mɔrn  funeral 
57  mallo  great 
58  lakʰ  ten thousand dollars 
59  laːkkʰek  money 
60  lãgi  near 
61  laːggʰi  green 
62  vosumk  to read 
63  vɑssuːka  to go 
64  maːzar  a cat 
65  saːdʒana  a quiet person 
66  lat̪ũmk  to roll a pastry 
67  laːt̪t̪ʰuka  to roll a pastry 
68  gaːd̪ãʊ  an ass 
69  gaːd̪d̪ʰava  an ass 
70  satẽ  umbrella 
71  sattʰẽ  umbrella 
72  sodumk  to seek 
73  soːddʰuk  to let go 
74  kaːpod  cloth 
75  paːppʰodũ  to shake 
76  kʰobor  news 
77  d̪abbʰo  box 
78  muːdi  ring 
79  mʌddi  remains 
80  udʒo  fire 
81  saːdʒanu  cat 
82  bʰʊt̪  priest 
83  bʰat̪t̪u  priest 
84  sʌtor  seventy 
85  sʌttari  seventy 
86  kali  yesterday 
87  mʰaːllo  great 
88  dʰoko  push 
89  dʰokko  to push 
90  mogẽ  cucumber 
91  ɾogard̪-ta  to cry