Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated Transcription English 
1  p põ  bread 
2  b bũ  good 
3  t poti̥  container for water 
4  d podi̥  able 
5  t toç  Anthony (nickname) 
6  d doç  John (nickname) 
7  k fɾaŋku̥  honest 
8  g fɾaŋgu̥  rooster 
9  k kɔm  dresser 
10  g gɔm  starch 
11  tʃõ  ground 
12  dʒõ  John 
13  ʃ ʃatu̥  bothersome 
14  ʒ ʒatu̥  dense, silly 
15  s kasɪ̥  hunt 
16  z kazː  house 
17  χɔtʃ  cliff 
18  ʃ χɔʃ  purple 
19  s χɔsː  vine 
20  z χɔzː  Rose 
21  l pulu  jump 
22  ʎ puʎu̥  polio 
23  n manə̥  sister 
24  ɲ maɲə̥  tomorrow 
25  m kampanː  bell 
26  n kompaɲə  accompany 
27  m maw  bad 
28  n naw  no 
29  ŋk ŋkaʃə  pack 
30  k kasʃː  box 
31  ŋk ŋkɔχɛtu̥  wrong 
32  k kɔχɛtu̥  right 
33  ŋg ŋganə  deceive 
34  g ganə̥  craving 
35  nt əntɛnde  understand 
36  t tɛnde  extend hand 
37  nt ntɛntə  plan 
38  t tɛntə  try 
39  nd ndɾɛtə  straighten 
40  d dɾɛte̥  right 
41  mp mpɛɲə̥  strive 
42  p pɛɲə̥  rock 
43  mb mbãɲə̥  rub 
44  b bãɲə̥  fat 
45  mb mbɾasə  get in trouble 
46  b bɾasə  embrace 
47  a patu̥  tie 
48  ɛ pɛtu̥  chest 
49  i pitu̥  whistle 
50  u, u̥ putu̥  queer 
51  a saku̥  bag 
52  ɛ sɛku̥  dry 
53  o soku̥  fist 
54  lãɲə  scratch 
55  ɛ lɛɲə̥  firewood 
56  lĩɲə̥  thread 
57  a atʃə  find 
58  ãⁿtʃ  wide