Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated  Orthography  IPA  English 
1  ფერო  pʰɛɹo  color, tint, hue 
2  პერო  pʼɛɹo  foam 
3  b ბერი  bɛɹɪ  monk, elder 
4  თითი  tʰɪtʰɪ  finger, toe 
5  ტიფი  tʼɪpʰɪ  cormorant 
6  d დიდი  dɪdɪ  big, large, great 
7  ქამა  kʰama  dill 
8  კამა  kʼama  champignon 
9  ɡ გამო  ɡamo  because of, for 
10  ყანა  q͡ʼxana  corn(field) 
11  t͡sʰ ცერი  t͡sʰɛɹɪ  thumb 
12  t͡s წელი  t͡sɛlɪ  year 
13  d͡z ძელი  d͡zɛlɪ  tree, wood 
14  t͡ʃʰ ჩალა  t͡ʃʰala  straw 
15  t͡ʃ ჭალა  t͡ʃala  wooded shore 
16  d͡ʒ ჯარა  d͡ʒara  spinning wheel 
17  m მამა  mama  father 
18  n ნანა  nana  lullaby 
19  v ტკივილი  tʼkʼɪvɪlɪ  pain, ache 
20  v to f ვწერ  ft͡sɛɹ  I write 
21  s სარი  saɹɪ  pole 
22  z ზარი  zarɪ  bell 
23  ʃ შალი  ʃalɪ  shawl 
24  ʒ ჟალი  ʒalɪ  reddish-black 
25  ɣ ღამე  ɣamɛ  night 
26  x ხილი  xɪlɪ  fruit 
27  h ჰავა  hava  climate 
28  l ლილა  liɫa  indigo 
29  ɹ რამ  ɹam  thing 
30  ɹ to ɹ̥ მშრალი  mʃr̥alɪ  dry 
31  pʰkʰ ფქვილი  pʰkʰvɪlɪ  flour 
32  pʼqʼ პყრობილი  pʼqʼɹobɪlɪ  conquered 
33  ბგერა  bɡɛɹa  sound 
34  CV-V-V-CCV to CV-CCV გააახლა  ɡa-a-a-xla to ɡaːxla  he renewed it 
35  CCCCV-CV მრგვალი  mɹɡvá-lɪ  round 
36  ɪ სილა  sɪla  slap in the face 
37  ɛ სელი  sɛlɪ  folding-chair 
38  a სალი  salɪ  bare (rock) 
39  o სოლი  solɪ  wedge, spoke 
40  ʊ სული  sʊlɪ  spirit, soul 
41  initial stress საქართველო  sákʰaɹtʰvɛlo  Georgia 
42  penultimate stress საქართველო  sakʰáɹtʰvɛlo  Georgia 
43  penultimate stress ენათმეცნიე́რება  ɛnatʰmɛt͡sʰnɪɛ́ɹɛba  linguistics 
44  init. and penult. ე́ნათმეცნიე́რება  ɛ́natʰmɛt͡sʰnɪɛ́ɹɛba  linguistics 
45  initial stress გრძე́ლი  ɡɹd͡zɛ́lɪ  long 
46  init. and penult. მდგო́მარე́ობა  mdɡómaɹɛ́oba  situation 
47    წერილს წერ?  tsɛ̄ɹɪ̄ls tsɛ́ːɹ  Are you writing a letter? 
48    არა, არ ვწერ.  a̋ɹā áɹ ftsɛ̀ɹ  No, I am not writing.