Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Ikwere English 
1 adà  dump beetle 
2 àchàrà  grass 
3 bnà  go in, enter 
4 àbnà  jaw 
5 chimchìm̀  bedbug 
6 dnà  fall 
7 edè  coco yam 
8 ɡwèru  take 
9 gba  write 
10 àɡbàɡbà  plate 
11 ɡwnụ  read 
12 aɡwộ  snake 
13 ehnìi  distrain 
14 ọ́hị̀  slave 
15 ilî  neck 
16 jikwâ  ask 
17 iji  yam 
18 akā  hand 
19 kpàa  plait, tie, weave 
20 àkpnà  road 
21 kwu  talk 
22 èkwubē, ekwuukwu  ladle 
23 mọnộ  palm oil 
24 amà  matchet 
25 nụ  hear 
26 nwenē  sibling 
27 ọnwâ  moon 
28 nyèɡâ  give 
29 anyâ  eye 
30 òfìò  eddy 
31 òɡodo, ọ̀rùrù  point 
32 ọ̀cho  molest 
33 ra  lick 
34 àrụ̀a  salt 
35 sam̀bì  key 
36 isnè  pepper 
37 tolū  nine 
38 ụ̀lulò  shout 
39 rụtu  chewing stick 
40 vùru  carryǃ 
41 ovù  chest 
42 wiri  food 
43 owû  goat 
44 whe  fly 
45 awhà  year 
46 yahnàa  return 
47 iyī  cold 
48 zàa  sweep 
49 àznû  back 
50 làa  goǃ, get outǃ 
51 àlị̀, èlị̀  ground, town 
52 pnè  climb 
53 sàpo  sponge 
54 àpnà  road 
55 mbà  town 
56 m̀kpo  chin 
57 ǹtì  cheek 
58 ǹri  ten 
59 ǹzi  husband 
60 nda  father 
61 nhnê  thing 
62 ǹɡàjị̀  spoon 
63 nnyerùknà  man 
64 ǹnwọ  child 
65 sụ  pound 
66 snụ  wash 
67 ìsinù, ìsunù  six 
68 nsnị̀  ear 
69 ǹkwụ, bukwụ  head of an oil palm 
70 òbnàrà  blood 
71 nnyerìnyà  woman 
72 rịnyā  heavy 
73 tòǹjì  lamp 
74 manyâ  wine, drink (general word) 
75 nnwèrè  wife 
76 rụnwụ̀rnụ̀  smoke 
77 ọnwâ  moon 
78 bekwnụ  fire 
79 ènwè  monkey 
80 nwo  drink 
81 ọ́ɡhà  yawn 
82 ọɡwnụ̄  twenty 
83 riɡwû  stone 
84 ehnìɡwè  axe 
85 rùɡwnû  louse 
86 ɡwnụ  read 
87 gwùu mīni  swim 
88 ɡwèru  take 
89 ọ̀kwụkwọ̄  book 
90 ekwụ  farm 
91 ọ̀kwnùkwnû  box 
92 rụkwà  drum 
93 èkwnâ  egg 
94 kwna ekwnā  to cry 
95 kwu  talk 
96 kwụ  hit 
97 risî  head 
98 snitèe  set (trap) 
99 mụsị̂  sharpen 
100 ìsnê  five 
101 ruɡwû  hill 
102 mụ̀u  learn 
103 minī  water 
104 mụ̀sị̂  lightǃ (lamp, fire) 
105 nnèrnè  banana 
106 rimē  inside 
107 imî  nose 
108 òsìmìnì  river 
109 eɡnụ̀nsnī  medicine 
110 yahnàa  comeǃ 
111 whnụ  seeǃ 
112 àznû  back 
113 kpnụzọ  dragǃ 
114 èrnu  work 
115 ahịa  market 
116 Ọdū  (a name) 
117 Oɡwùnkā  (a name) 
118 Oɡwù  (shortened form of Ogwunka) 
119 enî  elephant 
120 odō  mortar 
121 esà  hoe 
122 ezè  chief 
123 ọ̀sụ  bat 
124 izē  tooth 
125 ilî  neck 
126 olū  rain; top