Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated Kalabari Orthography Kalabari(IPA) English 
1  p opu  opu  to be big 
2  b obiri  obiɾi  dog 
3  ɓ óɓórí  óɓóɾí  goat 
4  m ámá  ámá  town 
5  f féní  féní  bird 
6  v vála  vála  sail 
7  t tíi̍  tíi  play 
8  d odo  odo  yellow 
9  ɗ ḍiɓi  ɗiɓi  to bury 
10  s sí  sí  twenty 
11  ɾ árụ́  áɾụ́  canoe 
12  l ólóló  ólóló  bottle 
13  n íní, íni  íní  four 
14  jén  dʒẽ́  another 
15  j yé  jé  thing 
16  k áká  áká  tooth 
17  ɡ igoni  iɡoni  hospitality 
18  kw ákwá  ákwa  drim 
19  ɡw gwáà, gwúà, gua  ɡwáà  to mix 
20  k͡p ak͡pa  ak͡pa  mat 
21  ɡ͡b ị́gbọ̍  ị́ɡ͡bo  cast-net 
22  w awọ  awọ  children 
23  h (rare) héi  héi  ohǃ 
24  i kíri̍  kíɾi  ground 
25  fịrị  fịɾị́  work; message 
26  e énéme  énéme  palm kernel 
27  bẹ́rẹ̍  ɓẹ́ɾẹ  case; trouble 
28  a bára̍  ɓáɾa  hand/arm 
29  kọ́rọ́  kọ́ɾọ́  raffia palm 
30  o móno̍  móno  to sleep 
31  ɓụrụ  ɓụɾụ  to be rotten 
32  u buru  ɓuɾu  yam 
33  nw nwe̠ni̠    [perfect tense marker] 
34  y yáw̄ú̠ma    to cause silence 
35    fọ́ọ̄n    dust 
36  sin  sĩ  to remove 
37  ị̃ sị́n  sị̃́  tree 
38  jén  dʒẽ́  another 
39  ẹ̃ sẹị́n  sẹ̃ị̃  to shave 
40  kán  kã́  to tear 
41  ọ̃ tọ́n  tọ̃́  to think; to measure 
42    ị́yányá    leaf 
43  ụ̃ fụ́n  fụ̃́  salt 
44  sú  sṹ  to sing 
45    sọ́nọ́    five 
46    sóníó    six 
47    sọ́nọ́ma    seven 
48    nyingi    mother 
49    nyị́nyá    leave 
50    ḿgbé    bone 
51    ḿgbe    oyster 
52    nínī    nose 
53    ọmbịyé    blood 
54    minji    water 
55    me̠ni̠    swallow 
56    níne    eight 
57    nji    fish 
58    ai̠n, ayịn    egg 
59    fịnị    fire 
60    nímí    know 
61    mangi̠    run 
62    éséní    nine 
63    ẹ́rẹ́bọ́    woman 
64    éréme    women 
65    b̠eri    ear 
66    b̠é̠lé̠    tongue 
67    na    hear 
68    ágbá    paint, grease, dirt 
69    ágbā    to anchor a boat 
70    ȧgbȧ    sacrifice, offering 
71    ȧgbȧnị    basket for farm produce 
72    áfána    wives of one husband 
73    nunu    screw-pine 
74    lé̠lé̠ma    to worry or embarass someone 
75    mam̄brịmá    to elude 
76    kómbō    to mock 
77    ko̠n    fish-fence (a trap) 
78    kó̠ndó̠    left 
79    ko̠ndo̠má    wrong 
80    ko̠ngo̠    neck 
81    kó̠njị́    a young plant in bloom 
82    konju    waist, loin 
83    kun, kọn    seize 
84    kuramá    resembling 
85    kúnū    to sour 
86    kú̠nu̠    smell good 
87    kwaní̠    [question form] 
88    kwárī̠    to hit slightly 
89    kwú̠a    to fold (like cloth) 
90    ko̠ó̱m̀    undersized 
91    aḅaín    mud, clay 
92    ábonía    a long fish 
93    akị    an ugly mark or remark 
94    í̠kákí̠    tortoise 
95    i̠ki̠ká    biscuit 
96    íkí    mangrove log 
97    é̠kí̠    to peel a membrane 
98    ó̠kí̠    to take 
99    ike    hunch (back) 
100    íkú    chin 
101    o̠ko̠    so 
102    ókí    to swim 
103    nwéníi    until 
104    wé̠rí̠ma    to keep for 
105    wé̠rí̠    keep, save 
106    nwèé    like this 
107    yo̠ngó̠    to sway 
108    yó̠ró̠m̄bí̠    tall and straight 
109    nu̠ná    resist, contest 
110    nyóí̠n̄    very quiet 
111    éné    day 
112    énē    rain 
113    énéme    oil palm 
114    éleínda    orange 
115    númé    song 
116    námá    animal 
117    ánáná    sheep 
118    kuromá    think 
119    gbáīn    closeǃ