Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Yi 
1  vi˥ 
2  vi˧ 
3  vi˧˩ 
4  vi̠˥ 
5  vi̠˧ 
6  vi̠˧˩ 
7  bu˥ 
8  bu˧ 
9  bu˧˩ 
10  bu̠˥ 
11  bu̠˧ 
12  bu̠˧˩ 
13  tɕe˥ 
14  tɕe˧˩ 
15  tɕe̠˥ 
16  tɕe̠˧˩ 
17  kɯ˥ 
18  lɯ˥ 
19  lɯ˧˩ 
20  kɯ̠˥ 
21  lɯ̠˥ 
22  lɯ̠˧˩ 
23  ɬɤ˥ 
24  kʹɤ˥ 
25  ɬɤ̠˥ 
26  kʹɤ̠˥ 
27  bo˥, bo˧ 
28  bo˧ 
29  bo˧˩ 
30  bo̠˥ 
31  bo̠˧ 
32  bo̠˧˩ 
33  pa˧ 
34  pa̠˧ 
35  pʹa˧ 
36  pʹa̠˧ 
37  ba˧ 
38  ba̠˧ 
39  mbʹa˧ 
40  mbʹa̠˧ 
41  ma˧ 
42  ma̠˧ 
43  fa˧ 
44  fa̠˧ 
45  va˧ 
46  va̠˧ 
47  ta˧ 
48  ta̠˧ 
49  tʹa̠˧ 
50  tʹa̠˧ 
51  da˧ 
52  da̠˧ 
53  ndʹa˧ 
54  ndʹa̠˧ 
55  na˧ 
56  na̠˧ 
57  ɬa˧ 
58  ɬa̠˧ 
59  la˧ 
60  la̠˧ 
61  ʈa˧ 
62  ʈa̠˧ 
63  ʈʹa˧ 
64  ʈʹa̠˧ 
65  ɖa˧ 
66  ɖa̠˧ 
67  ɳɖʹa˧ 
68  ɳɖʹa̠˧ 
69  ɳa˧ 
70  ɳa̠˧ 
71  tsa˧ 
72  tsa̠˧ 
73  tsʹa˧ 
74  tsʹa̠˧ 
75  dza˧ 
76  dza̠˧ 
77  ndzʹa˧ 
78  ndzʹa̠˧ 
79  sa˧ 
80  sa̠˧ 
81  za˧ 
82  za̠˧ 
83  tʂa˧ 
84  tʂa̠˧ 
85  dʐa˧ 
86  dʐa̠˧ 
87  ndʐʹa˧ 
88  ndʐʹa̠˧ 
89  ʂa˧ 
90  ʂa̠˧ 
91  ʐa˧ 
92  ʐa̠˧ 
93  tɕa˧ 
94  tɕa̠˧ 
95  tɕʹa˧ 
96  tɕʹa̠˧ 
97  dʑa˧ 
98  dʑa̠˧ 
99  ndʑa˧ 
100  ndʑʹa̠˧ 
101  ȵa˧ 
102  ȵa̠˧ 
103  ɕa˧ 
104  ɕa̠˧ 
105  ʑa˧ 
106  ʑa̠˧ 
107  ka˧ 
108  ka̠˧ 
109  kʹa˧ 
110  kʹa̠˧ 
111  ga˧ 
112  ga̠˧ 
113  ŋgʹa˧ 
114  ŋgʹa̠˧ 
115  ŋa˧ 
116  ŋa̠˧ 
117  xa˧ 
118  xa̠˧ 
119  ɣa˧ 
120  ɣa̠˧ 
121  ha˧ 
122  ha̠˧