Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Speaker Igbo English 
1  N : Kedu?  How are you? 
2  J : Nne o̱ dinma so̱o̱…  I am fine, dear. 
3  N : Kedu ihe i na-eme?  What's new? 
4  J : Onwero̱. I lote kwalu ife anwa m gwalu̱ gi nyaa, na-ebe m na-alu o̱lu̱?  Nothing. Do you still remember what I told you yesterday where I work? 
5  N : Gini?  What? 
6  J : Maka o̱yim nwanyi, nke onye obodo a… nke na-ekwu na….  About my girlfriend; the American… the one that says 
7  N : Nke di ya rapulu.  The one whose husband left her. 
8  J : Nne nwannem, imana o̱putalu nyaa anwa kpo̱ mu. I fu otu osi agwa mu okwu "self," i ga-ama na iwe di ya n'obi.  Well, she called me yesterday. If you heard how she was talking to me, you will know that she was angry. 
9  N : Gini na-ewe ya?  Why was she angry? 
10  J : Amaro̱ mu. Mwe si ya nne kedu nke na-eme? O̱ si mu na o̱dinma. M si ya kedu maka o̱yi ya nwoke; o̱si na o̱yi ya nwoke… na-aru di o̱yi ya nwoke nma. Mwe si ya. O̱ fu go kwa ya… O̱ si ee na o̱ fulu ya mwe si ya na "anyway," na o̱ bialu n'ebe m na-alu o̱lu si mu... nye ya ego.  I don't know. Well, I asked her what was happening and she said that everthing is fine. I asked her about her boyfriend, she said that her boyfriend is feeling fine. Then, I asked her if she has seen him and she said yes. I, then, told her that he came to see me at work and asked me for money. 
11  N : I nyelu ya?  Did you give him? 
12  J : E-e. Mwe si ya na m'ama nye ya. Owe si mu na o̱yi ya nwoke gwalu ya na o̱ "just" bia, na o̱ na-agafe we si ka o̱bia kene mu, o we bia zia mu na ya n'abo̱ we kpasia nkata o we naba  No, I told him no. Well, she said that her boyfriend told her that he just stopped by, he was going by and decided to say hi, so he stopped by. 
13  N : M hum…  M hum… 
14  J : na O̱ gwaro̱ ya maka ego o̱ si mu nye ya.  He did not tell her that he asked me for money. 
15  N : A na m'anu  Really. 
16  J : M we si ya "why" kwa nu na o̱ gwaro̱ gi maka ego nwa? O̱ si na ya… na o welu ya na nke nwoke acho̱ro̱ ka o̱malu ife na-aga n'etiti mu na ya n'abo̱.  I asked her why he did not tell her about the money. Her anwer was that she thinks that the boy did not want her to know what was going on between him and me. 
17  N : O̱ asi.  That is a lie. 
18  J : Mwe si ya na kedu ka o̱yi gi nwoke ga esi lo "that" na o̱cho̱ro̱ (nne a na m asu m n'asunye kwa oyibo).  I asked her why her boyfriend would think that…(girl, I am mixing this up with English). 
19  N : A nulum k'ina-asu oyibo ebe anwa. I gana asu so̱so̱ igbo.  I heard you speaking English over there. Speak only Igbo. 
20  J : Nne, onwelu nke melu? O mebili ya?  Girl, is it bad? Did it spoil it? 
21  N : Mba Omebi godi kwa ya, emesia fa fic.  No, Even if it did, they'll erase it later. 
22  J : Nke nwanyi we na-agwa mu na… mhm mwe si ya na o̱yi ya nwoke bialu ebea nu nwa si mu na onwero̱ ego o̱buna oji na-aka; na mu nye yo ego o̱ ga-eji we na…  Oo… The girl told me that… Oh, I told her that her boyfriend came to see me at work and told me that he had no money on him. He wanted me to give him money for… 
23  N : eli nni.  For food. 
24  J : Eli nni; Tupu akwuo̱ fa ugwo̱. Mwe si ya na m'enwero̱ ego "and" na mu ama asi… o̱yigi nwanyi amugosigo gi nu na iga…  Yes, for food. Until they get paid at work. I told him that I had no money. That I wouldn't say that…no, his girlfriend has taught him that he should come here…begging 
25  N : O̱ gana abia ayo̱ ego.  begging for money. 
26  J : na oge ijiro̱ ego na iga n'abia ebea ayo̱ ego. Na mu nwa a "like" ro̱ udi ife anwa. O̱so̱ro̱ mu. Unu abazina ebea enye mu nsogbu. Mu na ya we no̱ sia kwa o we naa. Yakam "try" we ko̱walu o̱yi ya nwanyi. O̱yi ya nwanyi si mu gi̱ni? Na.. Obulu na o̱buro̱ maka munwa na o̱ka echebe na onwe ife na-aga n'etiti mu na nke nwake.  Yes, begging for money. Personally, I do not like that sort of thing. It does not please me. You people s hould stop coming here to disturb me. He stayed a little with me and left. That was what I tried explaining to his girlfriend. She said "what?" If it hadn't been for me she would have thought that something is going on between her boyfriend and myself. 
27  N : Ana m'anu!  What a story! 
28  J : Mwe si ya: O̱yi gi nwoke jo̱lu njo̱. O̱jo̱ silu njo̱ ee… ifu kwalu ka-o̱di. O̱ di nno̱ k'ifene…  I told her that her boyfriend is ugly. He is so ugly…do you know what he looks like? He likes like… 
29  N : ka - alusi.  carved wood 
30  J : ̱O̱ dika enwe…. Mwe si ya, chukwunna ekwekwana ka mu na udi nmadu anwaa…  He looks like a monkey… I told her that God will not let such a person and myself… 
31  N : Kedu kwanu ife Okwulu mgbe igwalu ya?  What did she say when you told her that? 
32  J : O we si mu na ya mana onwero̱ ife na-aga n'etiti mu na nke nwoke.  She said that she knows that nothing is going on between us. 
33  N : Owero̱ iwe mgbe isi ya n'o̱yi ya nwoke jo̱lu njo̱?   Wasn't she upset when you told her that her boyfriend is ugly? 
34  J : O̱ na-amu amunu. O̱ si na o̱nu ma… ya wenu iwe! O̱ n'atulu m egwu. O̱kw'ima n'o̱ n'atu m'egwu? Ehe!... O̱ si m…e…na ya mana o̱ yi ya nwoke jo̱lu njo̱ mana o̱ "like" ya etuanw.  She was laughing. She said that my mouth… let her get upset! She is afraid of me. You know that she is afraid of me. Yes, she told me that she knows her boyfriend is ugly, but she likes him that way. 
35  N : Anam anuǃ Amaro̱ m ihe n'ezuzu nwanyi anwa.  What a thing to say! I do not know what the girl's problem is. 
36  J : O̱ si m biko m'ewe kwana iwe na o̱ "just"… na ya mana abu m o̱yi ya nwanyi "and" na mu ama nwe ike ime ya ife o̱buna g'ewute ya. Na mu gbaghalu ya. Mwe si ya na mu agbaghalugo gi. Agwazi kwana mu. Udi ifea ubo̱si o̱zo̱.  She asked me to please not be mad… that she knows that I am her friend and that I will not be able to do her anything that will upset her. That I should forgive her. I told her that I had forgiven her but she shouldn't (say?) that sort of thing again. 
37  N : Echi kita o̱ kpalu kwa bia o̱zo̱.  She'll be back tomorrow with another story. 
38  J : "So," o̱ si mu na ya nəacho̱ ibia k'o̱ bia no̱nyelum; na m'eli go nni? Na m cho̱lu k'ogotelu m "fried chicken on her way"?  Well, she said that she wanted to come and spend some time with me. She asked if I had eaten and if she should buy some fried chicken for me on her way. 
39  N : Ana m anu, nne isujugo ifea oyibo.  What a thing! You've filled the tape with English, girl. 
40  J : Chelu nu....  Hold on… 
41  N : O̱ na aga-asi no̱ ihe ana akpo̱ ya.   Well, I guess that is the name of the food. 
42  J : Mwe si ya o̱dinma nu, na o̱ n'abianu na ya gotenu. Afuro̱ m ya. Nkiru bia, mu na Nkiru no̱sia, Nkiru anaba kwa.  I told her that it was okay that she should buy some on her way. I did not see her. Nkiru came and we visited and she left. 
43  N : Kedu oge Nkiru jizidu bia?  What time did Nkiru come? 
44  J : O̱ bialu ebe....  She came around… 
45  N : Ebe mgbede.  toward the evening. 
46  J : O̱ no̱lu kpabalu m maka Amaka.  She was talking about Anaka. 
47  N : Mm, nka bu okwu akaya.  Hmm, that's her own problem. 
48  J : Na... o̱ cho̱ro̱zi igwa Amaka Okwu. O̱ cho̱lu ka mama unu bia k'unu ncha no̱lu kpapuya. Di ya si kwa na ya ama nkwu ife o̱buna; mama unu biazie, unu ncha ano̱lu we kpaba ife melunu.  She does not want to talk to Anaka anymore. She wants your mother to come so that you all will talk. Her husband also said that he will say nothing; when your mother comes you will all sit down and talk about what happened. 
49  N : Oge mama bia lunu akpabanu.  When mum comes we will talk. 
50  J : Ifemelu n'etiti.... Mwe si ya na mama unu, "the way" mama unu di, mu nwa mana mama unu ama m bia no̱lu gbaba asiri nke anwa.  What happened… I told her that your mother, the way your mother is, I know that your mother will not come and start talking about gossips. 
51  N : Mama akaligo umu ihe anwa.  Mum is too big for that. 
52  J : "So" mwe si ya n'onwe ya; o̱bulu n'o̱bia, an ekpe ikpe, o̱ si n'o̱ma abia, onwero̱ onye ga akpuputa ya k'o̱bia no̱lu.  So I told her that if your mother comes, when the case is being settled, if she says that she doesn't want to be present, no one will force her to come and stay. 
53  N : Onye kwanu si na ana ekpe ikpe? Hia, kedu udi ikpe ana ekpezi du ifea?  Whoever said that there'll be a trying of a case? Wow, what sort of case is being settled? 
54  J : O̱ juba m ma Beta nwannem O̱digo kwa ime. M si ya mba o na o̱ k'adiro̱ ime.  Well, she asked me if my sister Beta is pregnant. I said no, not yet.  
55  N : O̱kwanu eziokwu. Oge o̱buna ka m n'elokwa ka m juo̱ gi.  That's true. I've always wanted to ask you about it. 
56  J : Nwanne m O̱ k'adiro̱ ime.  My sister, she is not yet pregnant. 
57  N : O̱ gana ewute kwa ya.  She must be feeling bad. 
58  J : O̱na ewute ya nu.  She does feel bad. 
59  N : Ojego kwa uno̱ o̱gwu?  Has she been to the hospital? 
60  J : Ajuro̱ di mu ya. Ubo̱sia muna ya n'abo̱ kwulu okwu, ajalum ya nno̱ o̱ simu na o̱ n'enenenu Chukwunna, na m tinye ya n'ekpelu. Edego kwa mu akwukwo̱ zigalu nwunye nwannem K'otinye ya n'ekpelu.... Adiro̱ m "sure" n'onwe ife o̱buna....adiro m "sure" n'okwesili iche uche maka ya. Nkea bu so̱ O̱nwa one ojekwulu di ya?... O̱nwa isi. Oge di nu.  I did not ask her. The other day I spoke to her, I asked her about it and she said that she is looking up to God, that I should pray for her. I wrote to my brother's wife so that she will pray for her. I am not sure that there is anything… I am not sure that she should think about it. This is just how many months she went to join her husband? Six months. There is time. 
61  N : Oge ka di nu. Onwe ndi na-ano̱zunu... .onwe ndi na-ano̱te ezigbo aka tupu ha adi ime.  There is time. Some people wait up to… some people wait for a long time before conceiving. 
62  J : O̱ welu ya tinyebe nno̱ n'uche...  If she starts thinking about it… 
63  N : Mmm, Olobe maka ya nke anwa owutebe ya. Mu nwa aka amaro̱godi. O̱ ka gan'edi godi edi. Ife O̱buna o̱fulu owelu ya otu anwa. Oge ka di.  Mm, if she thinks about it, she starts feeling bad. I do not know, she only has to bear the wait. She has to accept whatever she sees as it is. There is still time. 
64  J : O̱a o̱ ife m gwalu ya.  That is what I told her. 
65  N : Kalia m'onwelu ndi n'enye ya nsogbu. O̱ bulu na ndi be di ya ada enyeya nsogbu kedu kwanu ife n'enye ya nsogbu?  Unless some people are giving her problems. If her husband's family is not bugging her, why is she worried? 
66  J : Imana nwanne mu nwanyi nke delum akwakwo̱ n'uno̱ n'ekwu kwa maka ya.  You know that my other sister who wrote to me was talking about the same thing. 
67  N : E-e, ha akpaba goli maka ya?  Already they are talking about it? 
68  J : Nwannem o̱di egwu. Msi ya... .edegolu m ya akwukwo̱ si ya o̱ n'ekwuzi etua....  Isn't that something. I told her… I wrote to her and told her that what will happen if she herself talks this way 
69  N : O̱diro̱ nmanu. Kedu ihe ndi o̱zo̱ g'ekwuzi kwanu?  It is not good. What will other people say? 
70  J : Aa, nwa nmadu ojekwulu di ya o̱k'eluro̱ di...o̱ o̱nwa isi bu nkea. Ufo̱du na-ano̱̱ kwanu ofi aro̱, aro̱ ise nko̱o̱?  Poor kid, she joined her husband it is not up to- it is six months now. Some people wait one year, what of five years?  
71  N : Mama kwanu. Mama no̱lu amamu mo̱ aro̱ n'abo̱ tupu o̱ muo̱ Nkiru.  What about mum. Mum waited, I think, for about two years before she had Nkiru. 
72  J : Nenuǃ  Look at that! 
73  N : O̱no̱techalu aka.  She waited long. 
74  J : Owe muzia, we muzia "batallion."  And when she started, she had a batallion. 
75  N : O̱nya nu; o̱nu ndi nmadu. Ndi nmadu ga-ekwupu gi n'uno̱ mana nkea gbasalu ha. Ehe-ikpa maka ihe melu n'ututua, "So" ihe m g'emezi maka ihena Ifeo̱̱na nwa, O̱ mmesia m ga-akpo̱ Archie. M naluonu m kpo̱ Archie.  That's it, people's mouth. People by talking can force you out of your home but that is their own problem. Yes- to talk about what happened this morning, so what I will do about Ifeoma's thing is that I will call Archie. When I get home I will call Archie. 
76  J : Archie be unu anwa, nwunye O̱fi o̱ nutalu n'emebi ya isi. Ilo n'o̱ga enwe ike ino̱ n'uno̱ bido kpaba maka okwu ifera.  That your Archie, his new wife is turning his head. Do you think that he can stay home to talk about that? 
77  N : O̱ g'enwebenu ike ebe o̱buna Ifeo̱ma bukwuna Onye be ha. O̱ g'ejisike, maka mu nwa enwero̱ ego m ga eji kwuo̱nu.  He has to since Ifeoma is also related to him. He has to try because I do not have money to pay for it. 
78  J : Fa abialu ka-inye fa ego?  Did they come to get money from you? 
79  N : Mba, O̱buro̱ ka m nye fa ego. Ife ha bialu igwa m bu ka m jeje kwuo̱ nwoke nwa ugwo̱. O̱bugodilu o̱kalaya kam kwuo̱ ya k'owe ghalu ile ifena nwa.  No, not for me to give them money. What they came to tell me is that I should go and pay the man. Even if it is just half of it, so that he will not sell it.  
80  J : Fa amakwa n'inwero̱ ezigbo o̱lu, na ina-eje akwukwo̱ n'ike ejesiro̱ okwukwo̱?  Do they know that you do not have a good job? That you go to school, that you are still in school. 
81  N : O̱ nyanu. Uche fa buna onwelu ebe mdobelu ego mnu-etikata, m ga-esi tikata ego kita bunye nmad. Munwa ako̱wagolu nu ya na onwero̱ ego m nwelu kita. Nyaa, ha makwalu ebe ha go-esi weta ego... o̱ mgbe m nalulugodilu n'uchichi ka mkpo̱-zia Archie, nmalu, o̱bulu na Archie enwero̱ ihe okwulu dolu mu anya, mkpo̱ Edozie, o̱ na Edozie, nke anwa bi....  That's it. They think that I have money hidden somewhere and I just break a piece from it each time. I have explained to him that I do not have money right now.. Until I get home tonight, I will call Archie to know, if he doesn't tell me anything tangible, I will call Edozie, only that Edozie, he is...  
82  J : Edozie b'unu anwa o̱ nmadu? Edozie aburo̱ kwanu nmadu. Amaro̱ mu, ife o̱buna unu ga-eme eme unu etinye Edozie. Nkiru si n'Edozie... maka ife anwa melu n'etiti nya na Ugochukwu, na Edozie oge o̱buna Edozie ana akpo̱ ya. Edozie si ya na ya mana maka ifea n'emenu, obi ama ndi ya nma. Ma aru o̱di kwa ya nma? Kedu k'ife si we diluya? Msi ya, Edozie nwanne gi aburo̱ nmadu, agwa zi namu okwu Edozie.  That relative of yours, Edozie, is he a person? He is not a person. I do not know why, everything you all do, you have to include Edozie. Nkiru said that Edozie… because of what happened between Ugochukwu and herself. Edozie calls her all the time. Edozie told her that he knows that she is unhapppy because of what happened. How is she feeling? Is everything fine? I told her that Edozie is not a person, that she should stop telling me about him. 
83  N : Mu nwa mu na ya bi n'akuku ebeni, ugbolu one k'o̱kpo̱golum?  I live right next to him over there, how many times has he ever called me? 
84  J : O̱ si na Edozie n'akpo̱ ya nno̱ oge o̱buna.  She said that Edozie calls her all the time.  
85  N : E-e-e. Nke ya ka nma. Mbo̱si Edozie kpo̱lu mu o̱ ijumu ihe na-eme; na otego o̱ n'akpo̱ Nkiru onwero̱ ike inwete ya. Mwe si ya e-e, na mu nwa ainaro̱. Ihe nma bu na ha si na ihena ha ada-alu o̱lu. O̱gwuchag so̱so̱ mbo̱si anwa, eri oge anwa, o̱kpo̱nuro̱dim. Mu nwa ada akpo̱kwana ha. Onye o̱di no̱du be ya.  Her's is much better. The day Edozie called me it was to ask me what was wrong. He had been calling Nkiru and could not get through. I told him, oh, I do not know. All I know is that they said it wasn't working. That was the only day, since then he has never called me. I do not call them either. Let everyone mind his/her own house (business). 
86  J : Edozie na nwunye ya, ife n'agulu fa o̱fuma.  Edozie and his wife are doing well. 
87  N : O̱ yanu. Ife agabalugo fa o̱fuma, onwero̱zi onye cho̱lu... Kama ihe m n'ekwu bu na oge ihe daputakwalu anyi ncha emebekwa nwanne.  That's it. Things are going well for them and no one wants to.. All I am saying is that when something happens we will all be one large family again. 
88  J : O̱ di egwu.  That is something. 
89  N : Mgbe ihe di kwa nma, onye o̱buna a galu onwe ya. Amadimu one anyi tosili ikwu, o̱ gwaro̱ kwanum mgbe anyi ga-akwusi. O̱ dika o̱ ga-abia kwuo oge anyi ga-akwusi. O̱ dikwa k'anyi aga ekwuju ifeg anyi ka bidolu ebido.  When things are fine, everyone goes his/her own way. I do not know how much we are supposed to say, he did not tell me when we are to stop. He looks like he will come and tell us when to stop. It looks like we might have to fill the tape, we only just started. 
90  J : Eziokwu. O̱ biakwa anyi agwa na ya. Mu nwa, amaro̱mu. M kwutu obele mtinye oyibo, "but" oyib mtinyelu, oluro̱ nu ito̱. Olugo ito̱?  Really. When he comes we'll tell him, I do not know, but I keep adding English words from time to time, but I haven't put in more than three English words. Is it up to three? 
91  N : Itinye gokwa o̱zo̱ kita ika na-ekwu ya ekwu.  You've just added one more now that you are talking about it. 
92  J : Eziokwuǃ  Really! 
93  N : Eheǃ  Yes… 
94  J : Imana o̱ malugo mu arunu.  You know that I am used to it. 
95  N : E, o̱ ihe malu nmadu aru. Kama, ihe melu bu na-aga ejisike na-ene anya ka aghalu itinye oyibo ri-nne. Ike kwa mgbe ha nwa ga-emeghali ya, ha ewepu ebe oyibo di.  Yes, it is a habit, but one has to be careful not to add too many English words. Maybe when they will re-tape it, they will erase areas that contain English words. 
96  J : Eziokwu. Fa ama ka-esi ewepu ya?  Really. Do they know how to do that? 
97  N : Amaro̱munu, amaro̱m ka ha si eme. Ajuro̱ mu ya. O̱ bianu anyi agwa ya malu ihe o̱ ga-ekwu.  I do not know, I do not know how they operate. I did not ask him. We will tell him when he comes and see what he will say. 
98  J : O̱ di nma.  That's good. 
99  N : Kedu kwanu ihe o̱zo̱ anyi ga akpa maka ya kita.  What else can we talk about? 
100  J : Kam lokenu nno̱. Eheǃ O̱yi Humphrey...  Let me think. Yes! Humphrey's friend… 
101  N : Kedu nko̱?  Which one? 
102  J : Nke anyi kpo̱nyelu o̱yi gi nwanyii mgbe anwa. Onwelu ofu nwatakiri nwanyi m cho̱lu ikpo̱nye ya nno̱.  The one who we introduced your girlfriend to. There is a young girl that I want to introduce to him. 
103  N : Onye ebe, onye obodoa?  Where is she from? Is she from here? 
104  J : Onye obodoa. Nwatakili anwa ekwero̱ mu zu ike.  She is from this country. She does not let me rest. 
105  N : Ee, amago mu nke ing-ekwu, nke si na o̱cho̱lu onye Nigeria.  Yes, I know the one you are talking about, the one that said she wants a Nigerian. 
106  J : "So" O̱putalu nno̱ nya anwa, si mu kedu maka onye nwa msi na m ga-akpo̱nye ya... na eri oge m gwa silu ya maka ya nno̱, obi ya no̱zi n'ebe ni. Nke nwoke kpo̱kwa my nya, o̱ kpo̱lu my nya nu.  So, she came to me yesterday and asked me for the person I said that I will introduce her to… that since I told her about the whole thing, her mind has been on it. The guy also called me yesterday, yes he called me yesterday. 
107  N : Si gi gini?  What did he say? 
108  J : M si ya ya lie nsi. O̱ maka na o̱yi ya nwoke ako̱ golu ya na acho̱lum ikpo̱nye ya nwanyi, nya kpata oji we....  I told him to eat trash, is it because his friend told him that I want to introduce a girl to him that he… 
109  N : O̱ ife na-eme ya. Mgbenu nke izizi galu aga, onwero̱zi onye o̱no̱ gi delu kpo̱. Kita obidogo kwa kpo̱ba kwa gi.  That's what is wrong with him. The other time after everything, he never called anyone. Now he has started calling you again. 
110  J : M we si ya...na-agam agba mbo̱ fu etu nya na ya nwatakiri nwanyi ga-esi... agam eme ka fa fu onwe fa. M si ya na mu mana o̱ ma nfu ya n'anya ka osi fu o̱yi gi nwanyi anwa. Maka nke anwa o̱ maro̱ nma ka o̱yi gi nwanyi..."So"...o̱ si mu.  I told him… that I will try to figure out how he and the girl will… I will try and make them meet one another. I told him that I know he will not like her as much as he liked your girlfriend because she is not as pretty as your girlfriend. So… he told me... 
111  N : Oge anyi ezugo kwa o...ngwa kwue o̱siso̱.  Our time is up- well, hurry up. 
112  J : O̱ sim na o̱ dinma, na o̱ ga a "like" ifi ya. Nke nwanyi enye gom ifena ya... "So" aga m akpo̱ ya tata; agam akpo̱ nke nwoke gwa ya.  He told me that it is okay, that he will like to see her. The girl has given me her number… so I will call him today, I will call the guy today and tell him. 
113  N : Okay.  Okay. 
114  J : Kafa malu ka fa g'esi we fi...me ifene...ka fa malu ka fa g'esi fu.  Let them figure out how to meet… how to do whatever, let them decide how to meet.  
115  N : O̱ di nma, anyi ga na akpu zi kwa  That is fine, I will be talking to you. 
116  J : O̱ di nma.  That is fine. 
117  N : Okay.  Okay.