Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography IPA Transcription English 
1  փակել pʰɑˈgɛl  closed 
2  բակ pʰɑg  courtyard 
3  պակաս bɑˈgɑs  defective 
4  դալար t̪ʰɑˈlɑɹ  fresh 
5  թաց t̪ʰɑt̪s  wet 
6  տալ d̪ɑl  to give 
7  քամի kʰɑˈmi  wind 
8  գայլ kʰaɪl  wolf 
9  կապ gɑb  to tie knots 
10  երէք jeɹɛk  three 
11  երէկ jeɹɛg  yesterday 
12  ցախ t̪sɑχ  brushwood 
13  ծախ tsɑχ  left 
14  ծառ dzɑr  tree 
15  ջիղ tʃiʁ  nerve 
16  չար tʃɑɹ  naughty 
17  ճար dʒɑɹ  orator 
18  առատ ɑrɑd  abundant 
19  արատ ɑɹɑd  spot 
20  աղել ɑʁɛl  to grind 
21  խրել χɹɛl  to pull 
22  մայթ mait̪  sidewalk 
23  նայիլ naˈjil  to look at 
24  ինք ɪŋk  he, she, it 
25  անբան ɑmˈpɑn  stupid 
26  հագնիլ hakˈnil  to dress 
27  յագիլ hɑˈkil  satisfied 
28  համ hɑm  taste 
29  յամառ hɑˈmɑɹ  stubborn 
30  ժամ ʒɑm  hour 
31  ժանտ ʒɑnd̥  wicked 
32  ժանգ ʒəŋkʰ  rust 
33  շուն ʃun  dog 
34  շանթ ʃɑnt̪ʰ  thunderbolt 
35  Ֆրանսա fɹɑnsɑ  France 
36  վրան vəˈɹɑn  tent 
37  անցեալ ɑntsˈjɑl  past 
38  ներկայ neɹˈgɑ  present 
39  երէք jeˈɹɛkʰ  three 
40  երկնային jerg̊naˈjin  heavenly 
41  պետ bed  chief 
42  պետական bedɑˈgɑn  governmental 
43  եղբայր jeʁˈpaiɹ  brother 
44  եղեռն jeˈʁeɹn  crisis 
45  ենթադրել jɛntɑˈtɹɛl  to suppose 
46  ենթարկել jɛntɑɹˈgɛl  to submit 
47  իրիկուն iɹiˈgun  evening 
48  իրական iɹɑˈgɑn  real 
49  պիղծ biə̆ʁds  impure 
50  փիղ pʰiə̆ʁ  elephant 
51  ինք ɪŋkʰ  he, she, it 
52  բոպիկ poˈbig̊  barefoot 
53  պապ bɑb  grandfather 
54  պապակիլ bɑbɑˈgil  to be thirsty 
55  ախտ ɑχd̥  disease 
56  բախտ pʰɑχd̥  luck 
57  բոպիկ pʰoˈbig̊  barefoot 
58  փոփոխել pʰopʰoˈχɛl  to alter 
59  փոչոտ pɔˈdʒod̥ʰ  dusty 
60  բոլօր pɔˈloɹ  whole 
61  բօղ poɷ  money 
62  (no orthography) (no transcription)  owl 
63  պուպրիկ buˈbɹig̊  doll 
64  ութ ut̪  eight 
65  արիւն ɑɹyn  blood 
66  բայ pʰai  verb 
67  բայց pʰaits  but 
68  պայման baiˈmɑn  condition 
69  բայլ pʰaɪl  to shine 
70  բոյն pʰuin  nest 
71  բոյս pʰwis  plant 
72  քոյր kwiɹ  sister 
73  ըսել əˈsɛl  to say 
74  ըստ əst̪ʲ  according to 
75  ըմպել əmˈbɛl  to sip 
76  սպիտակ əspiˈdɑg  white 
77  սբառած əspɑˈrɑds  to waste 
78  սգալ səˈka  mourning 
79  զտել zəˈdɛl  to separate 
80  սլաք səˈlakʰ  hands of a watch 
81  զմայլելի əzˈmaɪleˈli  delightful 
82  ձգել tsəˈkʰɛl  to give up