Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated  Orthography IPA Transcription English 
1  u ուր  uɻ  where 
2  i իր  iɻ  object 
3  o օր  oɻ  day 
4  ɛ էր  ɛɻ  was 
5  ɑ արտ  ɑɻtʼ  farm 
6  ju հիւր  hjuɻ  guest 
7  հայր  haɩɻ  father 
8  ui յոյս  huis  hope 
9  ɔɩ խոյ  χɔɩ  ram 
10  թէյ  tʰeɩ  tea 
11  b բակ  bɑkʼ  yard 
12  պակաս  pɑˈkʼɑs  less 
13  փակ  pʰɑkʼ  closed 
14  d դօղ  doʁ  shiver 
15  թող  tʰoʁ  let go 
16  տող  toʁ  line 
17  g գին  gin  value 
18  քիթ  kʰitʰ  nose 
19  կին  kʼin  woman 
20  χ խին  χin  fat in milk 
21  ʁ աղ  ɑʁ  salt 
22  χ ախ  ɑχ  ouch 
23  ʁ փող  pʰoʁ  money 
24  χ փոխ  pʰoχ  second 
25  t͡sʼ ծոր  t͡soɻ  semi-fluid 
26  d͡z ձոր  d͡zoɻ  valley 
27  t͡sʰ ցորեն  t͡sʰoˈɻɛn  wheat 
28  t͡ʃʼ ճար  t͡ʃɑɻ  medicine 
29  t͡ʃʰ չար  t͡ʃʰɑɻ  evil 
30  d͡ʒ ջարդ  d͡ʒɑɻtʰ  massacre 
31  t͡ʃʼ ոճ  vot͡ʃʼ  style 
32  t͡ʃʰ ոչ  vot͡ʃʰ  no 
33  d͡ʒ քաջ  kɑd͡ʒ  brave 
34  b ամբողջ  ɑmˈbotʃʰ  all 
35  ամպոտ  amˈpotʼ  cloudy 
36  ամփոի  ɑmˈpʰopʰ  brief 
37  g ագահ  ɑgɑh  avaricious 
38  սակառ  sɑˈkɑɾ, sɑˈkɑr  basket 
39  ղաքար  ʃɑˈkʰɑɻ  sugar 
40  d սարդ  sɑɹd  spider 
41  զարթ  zɑɻtʰ  jewel 
42  մարտ  mɑɻtʼ  March 
43  l թէլ  tʰɛl  thread 
44  r տէռ  tɛr  fart 
45  ɻ տէր  tɛɻ  owner 
46  v աւիոն  ɑviˈjon  airplane 
47  f աֆիոն  ɑfiˈjon  opium 
48  s ես  jɛs 
49  z եզ  jɛz  ox 
50  m անում  ɑˈnum  do 
51  n անուն  ɑˈnun  name 
52  n ընգնլ  əŋənˈɛl  to fall 
53  ʃ ուղ  uʃ  late 
54  ʒ ուժ  uʒ  power 
55  ամպ   ɑmpʼ  cloud 
56  կապ  kapʼ  bond 
57  սակ  sɑkʼ  fee 
58  ղեկ  ʁɛkʼ  steering wheel 
59  ə սակը  ˈsɑkʼə  the fee 
60  ə տղայ  təˈʁɑ  boy 
61  h հինգ  hiŋg  five