Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Native Orthography IPA Transcription Phonemic Transcription English  Sound Illustrated
1  ուր uɻ  uɻ  where 
2  իր iɻ  iɻ  object 
3  օր oɻ  oɻ  day 
4  էր ɛɻ  ɛɻ  was  ɛ 
5  արտ ɑɻtʼ  ɑɻtʼ  farm  ɑ 
6  ըրջուհի əɻt͡ʃʰui  əɻt͡ʃui  posterity  ə 
7  միուսը ˈmjusə  mjusə  the other  ju 
8  մայր mɑɩɻ  mɑɩɻ  mother  ɑɩ 
9  մուիս muis  muis  other  ui 
10  խոյ χɔɩ  χɔɩ  ram  ɔɩ 
11  թեյ tʰeɩ  teɩ  tea  eɩ 
12  թույն tʰujn  tujn  poison  uj 
13  բիբլոս ˈbiblɔs  bilos  papyrus 
14  պիստակ piˈstɑg  pʼistɑg  pistachio  pʼ 
15  փիսիկ ˈpʰisikʰ  pisik  kitten  pʰ 
16  դուք dukʰ, tukʰ  duk  you 
17  թույն tʰujn  tujn  poison  tʰ 
18  տուն tʼũn  tʼun  house  tʼ 
19  ցույն kujn  gujn  color 
20  քույր ˈkʰujiɻ  kujiɻ  sister  kʰ 
21  կույր ˈkujiɻ  kʼujiɻ  blind  kʼ 
22  ծույն ˈd͡zujn  d͡zujn  snow  d͡z 
23  ցույց ˈt͡sʰujt͡sʰ  t͡sujt͡s  strike  t͡sʰ 
24  ցույլ ˈtsujɫ  t͡sʼujl  lazy  tsʼ 
25  ջուր t͡ʃuɻ  d͡ʒuɻ  water  d͡ʒ 
26  չունենալ ˈt͡ʃʰunə̃nɑɫ  t͡ʃunənɑl  not to have  t͡ʃʰ 
27  ճուտիկ ˈt͡ʃʼudikʼ  t͡ʃʼudik  chick  t͡ʃʼ 
28  ֆառուիք ˈfɑrujkʰ  fɑrujk  campfire 
29  վառարան ˈvaraɻɑ̃n  vɑrɑɻɑn  fireplace 
30  սեղան ˈseʁɑ̃n  seʁɑn  table 
31  զերո ˈzeɻo  zeɻo  zero 
32  շենք ʃɛ̃ŋkʰ  ʃɛnk  building  ʃ 
33  ուժեղ uˈʒɛʁ  uʒɛʁ  strong  ʒ 
34  ուզենք uˈzɛ̃ŋkʰ  uzɛnk  shall we ask? 
35  ուշե uˈʃɛ  uʃɛ  it's late  ʃ 
36  միուսը ˈmjusə  mjusə  the other 
37  նույն nujn  nujn  same 
38  եղանակ jɛʁɑˈnɑkʼ  jɛʁɑnɑkʼ  music 
39  հեքիաթներ kɛkʰiɑtʰˈnɛɻ  hɛkiɑthnɛɻ  children's stories 
40  խելք χɛlkʰ  χɛlk  brain  χ 
41  ղեկ ʁɛkʼ  ʁɛkʼ  steering wheel  ʁ 
42  րեթեմ ɻɛˈtʰə̃m  ɻɛtɛm  to drive a coach  ɻ 
43  ռետին ˈrɛtʼĩn  rɛtʼin  eraser 
44  լեզու lɛˈzu  lɛzu  langauge