Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1 ծով d͡zov beach 
2 ծամել d͡zaˈmɛl to chew 
3 ծուր d͡zur^ bent 
4 տեղ dɛχ place 
5 զատ zɑd apart 
6 ծակ d͡zɑg hole 
7 ծեռք t͡sug fish 
8 ծուկ t͡sɛrkʰ hand 
9 հաց hat͡s bread 
10 թերթ tʰɛrt newspaper 
11 դուք tʰuk saliva 
12 գիրք kʰirkʰ book 
13 ենք ɛŋkʰ (we) are 
14 քար kʰɑr^ rock 
15 քաղաք kʰaˈʁakʰ city 
16 լողանք loˈʁaŋkʰ (we) swim 
17 խաղաղ xaˈʁəʁ calm 
18 թաղին tʰaˈʁin of the town 
19 կարք gɑrkʰ turn 
20 մինակ miˈnɑg alone 
21 մազ mɑz hair 
22 զատ zɑd apart 
23 շատ ʃɑd a lot 
24 գիշեր kʰiˈʃər evening 
25 շոռ ʃor̥ diaper 
26 չոր tʃor̥ dry 
27 չկայ tʃɪga there is not 
28 ոչ votʃ no 
29 ինչու inˈtʃu why 
30 շուտ ʃud fast 
31 սա sa this 
32 ճամբոն dʒɑmˈpɑn the road 
33 ժամեր ʒɑˈmər hours 
34 ժամ ʒɑm hour 
35 աժան ɑˈʒɑn cheap 
36 մազ mɑz hair 
37 հոս hos here 
38 հանգիստ hɑŋˈkist rest 
39 որովհետեւ vorovhɛˈdɛv because 
40 կայ gɑ there is 
41 կը gə (verb prefix) 
42 ըրաւ əˈrɑv he did 
43 ինչ intʃ what 
44 հոն hon there 
45 որիկ voˈrig buttocks 
46 չէ tʃə no 
47 չէի tʃɛˈi (I) was not 
48 տուն dun house 
49 ծիւն tsyn snow 
50 (no orthography) jɛˈrəs face 
51 երբ jɛrpʰ when 
52 բայծ pʰait͡s but 
53 այո aiˈo yes 
54 թէյ tʰeɪ tea 
55 մտարիմ mɵdaˈrim very close friend 
56 դիւրին tʰyrin easy 
57 աջ ɑtʃ right