Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1 գիր kʰiɾ writing 
2 գէր kʰɛɹ fat 
3 ըստ əst according 
4 կուտ gud seed 
5 կոր goɹ bent 
6 քար kʰaɹ stone 
7 տապ dab heat 
8 տափ dap flat 
9 տրամ dram drama 
10 դրամ tram money 
11 զառ zar gold 
12 սառ sar ice 
13 ծանծ dzandz wheat 
14 ցանց tsants network 
15 ուժ uʒ strength 
16 ուշ uʃ late 
17 ժէն ʒɛn tooth 
18 շէն ʃɛn happy 
19 աճ adʒ growth 
20 աչ atʃ right 
21 ճար dʒaɹ means 
22 չար tʃaɹ bad 
23 կար gaɹ sewing 
24 քար kʰaɹ stone 
25 աղտ aɣd dirt 
26 ախտ axd disease 
27 կաղ gaʁ lame 
28 կախ gax sad 
29 տար daɹ far 
30 տառ dar letter 
31 հետոհ heˈdoh then 
32 տղահ dɣah boy 
33 բահ pʰaɩ verb 
34 անուն aˈnun name 
35 մարմին marˈmin body 
36 լեզու leˈzu tongue 
37 տալ daɫ to give 
38 ոստոստել vostoˈstɛl to jump 
39 կոստոստեմ gostoˈstɛm I jump 
40 երգել jɛɹkʰˈɛl to sing 
41 կերգեմ gɛɹkʰˈɛm I sing 
42 սկսիլ əsgəˈsil to begin 
43 զգալ əzkʰˈaɫ to feel 
44 զննել zn̩nɛl to examine 
45 (no orthography) (no transcription) friend 
46 նկարագրել nəgaɹaˈkɹɛl to describe 
47 աստղ astχ star 
48 (no orthography) (no transcription) to be amazed 
49 (no orthography) (no transcription) to consume