Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription  English Gloss 
1  ˈiːɾoː  writer 
2  ˈid̪øː  time 
3  ˈeːl̪ø  living 
4  ˈɛløː  forth 
5  ˈaːɟ  bed 
6  ɔɟ  mental brain 
7  ˈoːɾɔ  watch (n.) 
8  orː  nose 
9  uːt̪ɔn  on the road 
10  ˈut̪ɔʃ  traveller 
11  ˈyːz̪ni  chase 
12  ˈyt̪ni  he hits 
13  ˈøːt̪  him, her 
14  ˈøt̪  five 
15  ˈpor̪  dust (n.) 
16  ˈbor̪  wine 
17  ˈt̪eːl  winter 
18  ˈd̪eːl  midday 
19  ˈkøːr̪bɛ  in a circle 
20  ˈgøːr̪bɛ  bent, curved 
21  ˈfɔɟj  frost 
22  ˈvɔɟj  either, or 
23  ˈt̪sim  address 
24  ˈɛdzɛn̪i  to harden 
25  saːm  number 
26  ˈzaːɾni  to close 
27  ˈcçuːk  hen 
28  ˈɟomor  stomach 
29  ˈtʃuːtʃ  summit 
30  ˈdʒidɔ  lance 
31  ˈʃaːr  mud 
32  ʒɛb  pocket 
33  ˈmeːrn̪i  to measure 
34  ˈn̪ɔɟ  big 
35  ˈɲɔk  neck 
36  ˈtʃɛŋgɛt̪n̪i  to ring 
37  ˈɛmleːk  memory 
38  ˈbeːnɔ  crippled 
39  ˈtʃuɲɔ  ugly 
40  ˈhɔŋg  sound 
41  ˈʃɛm  neither, nor 
42  ˈbyːn̪  sin, crime 
43  ˈguɲ  irony 
44  ˈmin̪kɛt  us 
45  ˈleːl̪ɛk  soul 
46  ˈr̪ɛt̪ɛk  radish 
47  ˈjaːt̪eːk  game 
48  ˈhɔjoː  ship 
49  aːl̪om  a dream 
50  haːɾom  three 
51  mɔjom  monkey 
52  t̪ɛhɛr  burden 
53  ihɛl̪ɛt̪  inspiration 
54  ˈt̪eːl̪  winter 
55  ˈt̪eːr̪  place, room 
56  ˈt̪ej  milk 
57  ˈbɔj  trouble 
58  ˈbaːj  charm, grace 
59  ˈhɔjo   ship 
60  ˈjoː  good (adj.) 
61  ˈɛd̪it̪  Edith (name) 
62  ˈɛd̪ːig  up to now 
63  ˈfɛd̪  cover, hide 
64  ˈfɛd̪ː  reprimand 
65  ˈkeːp  picture 
66  ˈkeːpː  manner 
67  ˈkuːçɔ  dog 
68  ˈkuːcːɔ  his well 
69  ˈɔɟɔ  his brain 
70  ˈɔɟːjo  he gives (subj.) 
71  ˈɔɲɔ  mother 
72  ˈɔɲːɔ  his mother 
73  ˈhaːɲ  how many 
74  ˈhaːɲi  to vomit (imp.) 
75  ˈɛr̪ɛ  his vein 
76  ˈɛr̪ːɛ  in this direction 
77  ˈhaːz̪  house 
78  ˈhaːz̪ɔk  houses 
79  ˈhaːz̪n̪ɔk  to the house 
80  ˈhaːz̪t̪ol  from the house 
81  ˈt̪ømɛg  crowd 
82  ˈt̪ømɛgɛk  crowd (pl.) 
83  ˈt̪ømɛgnɛk  to the crowd 
84  ˈt̪omɛgt̪øːl  from the crowd 
85  ˈhizl̪ɔlt̪  fattened 
86  ˈhizl̪ɔlt̪ɔk  fattened (pl.) 
87  ˈkeːpz̪ɛlt  imagined 
88  ˈkɛpz̪ɛlt̪ɛk  imagined (pl.)