Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated  Transcription  English Gloss
1  b bâr  nightclub 
2  c tsȁr  bar 
3  č tʃâr  charm 
4  ć ćâr  profit 
5  d dâr  present 
6  dʒȁk  bag 
7  đ ɟâk  elementary and secondary school pupil 
8  f fâr  headlight 
9  g gâr  soot 
10  h hâm  harness 
11  j jâr  heat 
12  k kâm  stone 
13  l léta  flight (gen. sing.) 
14  lj ʎȅta  summer (gen. sing.) 
15  m mȁk  poppy 
16  n nȅgo  (coordinating conjunction) 
17  nj ɲȅgo  care (loc. sing.) 
18  p pâr  pair 
19  r râm  frame 
20  s sâm  alone 
21  š ʃar  spear 
22  t tâk  billiard cue 
23  v vâr  heat 
24  z zâr  Moslem women's veil 
25  ž ʒâr  embers 
26  i bîk  bull 
27  e bȅk  back (in soccer) 
28  a bak  regional for back 
29  o bȍk  side  
30  u bûk  waterfall 
31  vowel length as phoneme bîlo  pulse 
32    bǐːlo  it was 
33    bêg  buy 
34    bȅːg  flight 
35    pâs  dog 
36    pâːs  belt 
37    hrôm  lame 
38    hrôːm  chrome 
39    lûk  onion 
40    lûːk  arch 
41    gr̂k  Greek 
42    gr̂ːk  bitter 
43  intonation as phoneme pâra  steam 
44    pǎra  money 
45    pûčina  open sea 
46    pǔčina  large crowd 
47    ôrao  eagle  
48    ǒrao  he ploughed 
49    lûːka  personal name 
50    lǔːka  port 
51    râːvan  plain 
52    rǎːvan  even 
53    râːdio  radio 
54    rǎːdio  he worked