Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA Transcription  English Gloss 
1  iˈsah  one 
2  d̪uˈhɑh  two 
3  d̪əˈko͡əʔ  big 
4  məˈlɑbɑʔ  long 
5  ˈd̪ʲi͡ut̪ɑ͡i  small 
6  bəˈbɑ͡ijɛ̝h  woman 
7  ləˈlɑkɛ̝h  man 
8  ˈisd̪ɑʔ  fish 
9  ˈpispɛ̝s  bird 
10  iˈd̪o͡əʔ  dog 
11  ˈkɑhɔ͡i  tree 
12  ˈpɑn̪ɪt̪  skin 
13  uˈn̪ɔ̝d̪͡ʔ  flesh 
14  d̪uˈgo͡ɑʔ  blood 
15  t̪ulˈʔan̪  bone 
16  ɪt̪ˈlɔ̝g͡ʔ  egg 
17  ˈsuŋɑ͡i  horn 
18  ˈikɔ̝g͡ʔ  tail 
19  ˈbulbul  feather 
20  buˈhɔ̝ʔ  hair 
21  ˈulo  head 
22  d̪uˈluŋgɑn̪  ear 
23  mɑˈt̪ɑh  eye 
24  iˈlɔ̝ŋ  nose 
25  ˈbɑʔbɑʔ  mouth 
26  ˈŋipun̪  tooth 
27  ˈd̪ilaʔ  tongue 
28  ˈkɔ̝ko͡ɑ  fingernail 
29  ˈt̪iʔil  foot 
30  ˈt̪uhud̪͡ʔ  knee 
31  kəˈmɔ̝t̪  hand 
32  ˈliʔɔ̝g͡ʔ  neck 
33  kurɑˈsɔ̝n̪  heart 
34  ɑd̪ˈlɑ͡o  sun 
35  ˈbulɑn  moon 
36  biˈt̪uʔun̪  star 
37  ˈt̪ubig͡ʔ  water 
38  uˈlɑn  rain 
39  bɑˈt̪ɔ̝h  stone 
40  bəˈlɑs  sand 
41  ˈd̪ut̪ɑʔ  earth 
42  aˈsɔ̝  smoke 
43  kəˈla͡ijo  fire 
44  ˈbukɪd̪͡ʔ  mountain 
45  ˈgəbʔɛ̝h  night 
46  məˈʔin̪ɪt̪  hot 
47  mɑˈt̪ugn̪ɑ͡o  cold 
48  puˈn̪o͡əʔ  full 
49  məˈʔɑ͡ijo  good 
50  mɑt̪iˈpulun̪  round