Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography EnglishAfrikaans
1  ǀub  urinate  urineer 
2  ǀkhâub  maned lion  maan haar 
3  ǀaeyosa  aardvark  erdvark 
4  ǀkháe̋b  gift  geskenk 
5  ǀkhűnűb  finger  vinger 
6  hare  come  kom 
7  ǂkhon  sweet  soet 
8  ǂkhűrűb  ear  aar 
9  sobu  weak  swak w. 
10  ǂkháí  shine, sparkle  glinster 
11  ǂôiba  rocky ledge, reef  klipbank 
12  ǃkhoe  run, hurry  hardloop 
13  ǃkhō̋  catch, capture  vang 
14  ǃkhàrìb  sherbet  suikerbier 
15  ǃkhárú  snore, snort  snork 
16  ǃkhőn̋  full  vol 
17  ǁkhámi̋  pound (a pounding block)  stamp (in stampblok) 
18  ǁkhára̋  punishment  straf 
19  ǁkhőa̋b  taste, enjoy  smaak 
20  ǁoaba  foreleg  voorbeen 
21  ǁkhâb  moon  maan  
22  ǀham  hit with a stick  slaan met lat 
23  ǀhawis  wound  wond 
24  ǀnanub  sky  hemel 
25  ǀhȍȅ  gossip  skinder 
26  ǀhuru  play  speel 
27  ǂhanub  law; sharpen  wet 
28  ǂhā  push  stoot 
29  ǂhuwib  noise  geraas 
30  ǂhómi̋  prepared, ready (to travel)  gereed maak (om te reis) 
31  ǂhani  hinder, impede  hinder 
32  ǂhanu  right; same, equal  gelyk, reg 
33  ǀhomas  mountain  berg 
34  ǃhū̏b  land, ground  land, grond 
35  ǃhaese  swift  vinnig 
36  ǃhȕí  gun  geweer 
37  ǃhȕnȉ  yellow  geel 
38  sinku  dream  droom 
39  ǁhōs  pocket (trouser)  sak (broek) 
40  ǁhū  bark (dog)  blaf 
41  ǁhā̏  gun-stock  geweer laai 
42  ǁhấi̋  pitch, throw  (spies) gooi 
43  ǀuis  rock  klip  
44  ǀárűb  mist; dung  mis 
45  ǀa̋e̋s  illness  siekte 
46  ǀőrő  old and worn (clothes)  oud en verslete (klere) 
47  ǀáób  blood  bloed 
48  ǂareb  tail, rear  stert 
49  ǂō-e  salt  sout 
50  ǂùnìb  worm, grub  wurm 
51  ǂā  blow, strike; slaughter  slag 
52  ǂówő  lukewarm  louwarm 
53  ǃōs  axe  byl 
54  ǃūs  forehead  voorkop 
55  ǃaeb  river  rivier 
56  ǃuwub  egg  eier 
57  ǃû̋i̋  tend, take care of  oppas 
58  ǁō̋  die  sterf 
59  ǁa̋e̋b  time  tyd 
60  ǁa̋re̋  left side  links 
61  ǀob  smell n. (rotten/pleasant)  reuk (vrot / aangename) 
62  (no transcription)    (not on wordlist) 
63  ǁôá  kiss n.  soen 
64  ǀgóm̋  suck (candy)  suig (lekkergoed) 
65  ǂhûinab  leopard  luiperd 
66  ǀgora  portion  deel 
67  ǀgȁȉ  strong  sterk w. 
68  ǀgáwás  hat  hoed 
69  ǂgàmà  brown   bruin 
70  ǂgâ  go down (sun)  ondergaan (son) 
71  ǂgáé  to smoke (pipe)  rook (pyp) 
72  ǂgȕís  nose  neus 
73  ǂgai  shout, call  roep 
74  ǃgám̋  kill  doodmaak 
75  ǃgawas  water bag  watersak 
76  ǃgowu  beat (heart)  klop (hart) 
77  ǃgȁȅ  moan from pain  kreun van pyn 
78  ǃobu  round  rond 
79  ǁgûba̋  angry   kwaad w. 
80  ǁami  springbok  springbok 
81  ǁgőás  knee/elbow  knie 
82  ǁgáé  cage  kou 
83  ǁgốa̋  take leave  afgaan 
84  ɡe kore ǂkhamb khoeba  slippery place  (not on wordlist) 
85  ge kore ǂhanub ǃkhaiba  young male  (not on wordlist) 
86  haiǁumb  name of language (lit. 'Tree Sleeper')  (not on wordlist) 
87  (no transcription of Haiǀǀom speech)