Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription English 
1  t̪ʰag  insignia 
2  d̪ag  fish 
3  xag  circle 
4  pʰag  melt 
5  ʁaˈga  relax 
6  ʃaˈga  be mistaken 
7  haˈga  civil defense 
8  naˈgad  oppose 
9  s̪aˈgad  bow (v.) 
10  jad  hand 
11  t̪sad̪  hunt, catch 
12  kʰad̪  bow (n.) 
13  la  to her 
14  ma  what 
15  ba  come 
16  ˈaba  father 
17  aˈha  alas 
18  aˈja  kite 
19  aˈma  maid 
20  aˈna  where 
21  aˈfa  bake 
22  aˈt̪ʰa  you (masc. sg.) 
23  haˈga  express 
24  haˈz̪a  daydream 
25  haˈd̪af  push away 
26  xaˈla  challah 
27  xaˈlva  halvah 
28  xuˈpa  canopy 
29  xut̪sˈpʰa  insolence 
30  ˈxaʃa  be silent 
31  xas̪ˈʁa  accumulation 
32  xaˈkʰak  engrave 
33  xiˈpʰus̪  search 
34  xisˈpʰus̪  roughness 
35  as̪  ace 
36  av  cloud 
37  ag  circle 
38  ad̪  up to 
39  az̪  strong 
40  am  nation 
41  al  on 
42  at̪ʰ  you (fem. sg.) 
43  ax  brother 
44  iʃ  man 
45  aˈt̪ʰaf  wrap 
46  mot̪s  chaff 
47  mak  rot 
48  hãŋgaˈna  intonation 
49  bãŋk  bank 
50  ba  come 
51  ləˈvo  to come 
52  aba  father 
53  av  Dad 
54  fəd̪əˈrat̪sja  federation 
55  foˈnɪtɪka  phonetics 
56  pʰo  here 
57  ˈɛfo  where 
58  alɛf  thousand 
59  alpʰaim  thousands 
60  ba  come 
61  bo  arrival 
62  lu  if 
63  li  to me 
64  boˈd̪ɛk  tester 
65  boˈhɛk  glittering 
66  baˈd̪ak  examine 
67  boˈd̪ɛk  repair 
68  aɪn  nothing 
69  ˈlaɪla  night 
70  uˈlaɪ  maybe 
71  ɛɪd̪  trouble 
72  lɛɪt̪saˈnut  mockery 
73  bɛd̪ɛɪ  for the sake of 
74  ʃiˈnuɪ  change 
75  goɪ  Gentile 
76  gʁaˈnit̪  granite 
77  gʁaˈfit̪  graphite 
78  mɛxaˈkot̪  wait (fem. Pl.) 
79  lɛxaˈkot̪  to wait 
80  bɛs̪aˈʁi  believe 
81  mɛs̪iˈba  party 
82  xt̪iv  spelling 
83  pʰt̪il  thread 
84  s̪viˈva  environment 
85  t̪svi  gazelle 
86  s̪xiˈkʰa  crushing 
87  ʁəxiˈs̪a  buttoning 
88  mɛt̪aˈpɛl  therapist (masc.) 
89  mɛt̪aˈpɛlɛt̪  therapist (fem.) 
90  ˈjɛlɛd̪  boy 
91  jɛlaˈd̪im  children 
92  jaˈkaʁ  expensive (masc.) 
93  jəkaˈʁa  expensive (fem.) 
94  kʰoˈtʰɛv  write (masc. sg.) 
95  kʰat̪ʰafˈt̪ɛm  wrote (masc.) 
96  mɛˈʔil  coat 
97  mɛhaˈmɛʁ  gambler 
98  ˈain  nothing 
99  ˈain  eye 
100  iˈjɛn  consider 
101  oˈjɛn  hostile 
102  iˈjud̪  mission 
103  jaˈʔud̪  ste apart 
104  mɛˈʔal  fraud 
105  moˈʔɛl  raising