Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated IPA Transcription English 
1  b baˈʔɑʁ  ignorant 
2  p ˈpaˈʔɑʁ  gap 
3  d dɑˈhɑʁ  to gallop 
4  t tɑˈhɛʁ  to be clean, pure 
5  t tɑˈho  pure 
6  k ˈkəbai  fireman 
7  g ˈgəbai  collector 
8  f fːeɪ  the letter f 
9  v vav  the letter v 
10  ts ˈtsel  shadow 
11  ʃ ʃɛv  sit downǃ 
12  s saʁ  minister (of state) 
13  z zaʁ  foreign 
14  m mɛˈχɑˌbed  honor(s) 
15  n nɪχbɑd  honorable 
16  l liˈmud  study 
17  ʁ ʁɑm  high, loud (voice) 
18  χ χɑm  it is hot, warm 
19  h hɛ̝m  they (masc.) 
20  j jɔm  day 
21  b kɑˈbɛl  acceptǃ receiveǃ getǃ 
22  p tɑˈpɛl  to treat or care for a sick person 
23  d ʔaˈdom  red 
24  t ʔaˈtɛm  you (masc.) 
25  g nɛˈged  against 
26  k ˈʃɛket  quietǃ 
27  f lɛˈfɑˌkɛd  command 
28  v lɛˈvɑˌkɛʃ  ask for, demand, request, beg 
29  ts ˌʔɪtsˈtɑʔɛʁ  was sorry 
30  ʃ ˌʔɪʃˈtɑtɛf  participate in 
31  l ˈjɛlɪd  little boy 
32  ʁ kɑˈʁov  close, related 
33  ħ ʃɑˈħo  black 
34  j ʔaiˈjom  today 
35  d ʔɪˈχɑd  one 
36  t ʔɑˈχɑt  one (irreg. fem.) 
37  g nəˈʔag  driver 
38  k nɛˈʃɛk  weapon, arms 
39  f ħof  shore 
40  v ħov  debt 
41  s sus  horse 
42  z zuz  budge, move 
43  n bɑˈhɛm  in them (masc.) 
44  m bɑˈhɛn  in them (fem.) 
45  l sɛˈfel  drinking cup 
46  p pəˈzɛʁ  disperse, scatter, diffuse 
47  f ˌləˈfɑzɛʁ  to disperse 
48  b bəˈʃɛl  cook (v. tr.) 
49  v ˌleˈv̥ɑʃɛl  to cook 
50  k kaˈbed  honor, respect 
51  χ ˌleˈχɑbed  to honor 
52  i ʃti  Have a drinkǃ (sg. fem.) 
53  e ʃte  Have a drinkǃ (sg. masc.) 
54  ɑ ma  What? 
55  o po  here 
56  u ʃtu  Have a drinkǃ (pl.) 
57  ɑˈχɑreɪ  after 
58  ɑi ɛˈlɑi  to me 
59  siɛˈʁu  they drew 
60  ɔi gɔi  nation 
61  ui ʃaˈfui  sane