Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound illustrated Hausa orthography Hausa transcription English 
1  plosives tara  ˈtʰaːɽʌ  adding (numbers) 
2    ƙara  ˈkʼaːɽa  add (more of something) 
3    bara  ˈbaːɽa  begging 
4    ɓare  ˈɓaːɽe  tear open 
5    dara  ˈdaɽa  a game 
6    pashi  ˈpʰʌʃi  rub 
7    fashi  ˈfʌʃi  rub 
8    tashi  ˈtʰaːʃi  getting up 
9    kashi  ˈkʰaːʃi  excrement 
10    ashirin  ʔaʃɨˈɽĩn  twenty 
11    bashi  ˈbaːʃi  debt 
12    ɗanshi  ˈɗãːʃi  damp 
13    gashi  ɡaːˈʃi  here it is, take 
14    mashi  ˈmaːʃi  spear 
15    nashi  ˈnaːʃi  for him, his 
16    taki  ˈtʰaːki  for you (f), fertilizer 
17    bāki  baːˈki  mouth 
18    ɗaki  ˈɗaːki  room 
19    maki  ˈmaːki  for you (f) 
20    naki  ˈnaːki  yours (f) 
21  fricatives, affricates faifai  ɸaiɸai  disc 
22    paipai  pʰaipʰai  disc 
23    tayi  tʰai  to price 
24    sayin  sẽĩn  saying (noun) 
25    tsayi  t͡sʼai  height 
26    shayi  ˈʃaːi  tea 
27    hayi  ˈhaːi  the other side of a river 
28    zai  zɛi  he will 
29    fama  ˈɸãːma  to touch a wound 
30    pama  ˈpʰãːma  to touch a wound 
31    fama  ˈfãːma  to touch a wound 
32    zama  ˈzãma  sitting down 
33    jama’a  d͡ʒaˈmʌʔa  public 
34    samo  ˈsãːmõ  to get 
35    tsamo  ˈt͡sʼãːmõ  extract 
36    zamo  ˈzãːmõ  rabbit, hare 
37    tsatsa  ˈt͡sʼat͡sʼa  rust 
38    chacha  t͡ʃat͡ʃa  gambling 
39  liquids, semivowels laya  ˈlaija  charm 
40    raya  ˈɽaija  survive 
41    waya  ˈwaija  wire 
42    yaya  jajaʔ  older sibling (can be distant cousin) 
43    ‘ya‘ya  ʔjaʔja  children 
44    ara  aˈɽaʔ  to borrow 
45    ara  aˈɾaʔ  to borrow 
46    yar  ʔjar  to throw away 
47    ‘yar  ʔjar  daughter 
48    bara  ˈbʌra  begging 
49    bara  baˈɽa  last year 
50  vowels jīka  ˈd͡ʒiːkʰa  grandchild 
51    jiƙa  ˈd͡ʒikʼa  moisten 
52    fērē  ˈfɛre  peel 
53    fili  ˈfili  field 
54    fāɗi  ˈfaːɗi  wide 
55    faɗi  ˈfʌɗi  saying (verb) 
56    duka  ˈduːkʰa  beating 
57    duka  ˈɗɨkʰa  all 
58    zō  zoː  come 
59    zo  zo  comeǃ 
60  diphthongs soro  soɽo  hut 
61    sauro  saʊɽo  mosquito 
62    fefe  ɸaiɸai  disc 
63    faifai  faifai  disc 
64  nasalization ɗinki  ɗĩŋkʰi  sewing 
65  tones sha  ʃá  drink 
66    sha  ʃâ  drinking 
67    ciki  t͡ʃíkʰí  inside 
68    ciki  t͡ʃíkʰì  stomach 
69    sayar  sáɪjɛ́r  sell 
70    sayar  sàɪjɛ́r  sell itǃ 
71    shaida  ʃâɪdʌ̀  inform 
72    shaida  ʃáɪdʌ̀  testify, witness 
73    fito  fɪ̀tó  come out 
74    fito  fíːtò  ferrying 
75    pito  pʰìtó  guinea-corn beer 
76    jibi  d͡ʒíːbí  day after tomorrow 
77    jibi  d͡ʒíːbì  Holy Communion