Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound illustrated Hausa orthography Hausa transcription English 
1  p, b bata  bʰáːtʰáː  bundle of thatching grass 
2    tabo  tʰʌ́bòˑ  scar, stain 
3  t, d tuka  tʰúːkàː  plaited hair, rope, etc. 
4    duka  dúːkàː  to beat 
5    fata  ɸáːtʰàː  skin of animal or person 
6    fada  ɸáːdàː  chief’s residence 
7    fat  ɸɐ́tʰ  interjection, ‘fully’ or ‘completely’ 
8    kud  kúdə  ‘shortest’ of anything 
9  k-g kuda  kúːɗàː  sharpen 
10    guda  ɡúːɗaː  joyful shrilling by women 
11    sarki  sáɾkʲíː  chief 
12    jirgi  d͡ʒíɾɡʲíː  boat 
13    tak  tʌ́kʰ  only (after numerals) 
14  ʔ jama’a  d͡ʒə̀máʔàː  the community 
15    alkur’an  àlkʼùrʔã̂n  the Koran 
16  t͡ʃ, d͡ʒ cika  t͡ʃɪ́kàː  filled 
17    jika  d͡ʒíːkàː  grandchild 
18  ɓ boye  ɓoijeː  hid 
19    zazzabi  zɐ̀zzɐ̀ɓíː  fever 
20  ɗ dora  ɗóːɾaː  place on something 
21    mabudi  màbúːɗi  key 
22  t͡sʼ tsoro  t͡sʼòːɽóː  fear 
23    yatsa  ijáːt͡sʼàː  finger 
24  kibta  kʼɪ́bɪtʰà  blink 
25    bako  bàːkʼóː  guest 
26  m magana  màɡɐ́nàˑ  word 
27    na’am  nʌ́ʔə̀m  yes 
28  n nema  néːmáː  looked for 
29    batun  bàtʰún  concerning 
30  ŋ (u)ngulu  (ũ)ŋ̩̀ɡùlúː  vulture 
31    kadan  kàɗáŋ  a little 
32  r murna  múrnaˑ  joy 
33  ɾ riga  ɾìːɡáː or ɽìːɡáː  gown 
34  ɽ bara  báɾaˑ  servant 
35  l lalace  láːlàːt͡ʃéː  deteriorated 
36  w, j wayo  wàijóː  cleverness 
37    yawa  jauwa  much 
38    kawa  kʼáwáː  girl’s or woman’s female friend 
39    lafiya  láːɸíjàˑ  health 
40    gwada  ɡwɐ́dàˑ  show 
41    gyada  gʲàdáː  ground nuts 
42  h hira  híːɾáː  chatting 
43    mahauci  máː(h)aùt͡ʃíː  butcher 
44  s, z sata  sáːtʰaˑ  stole 
45    zata  záːtʰàˑ  thought 
46    tilas  tíːləs  by force 
47    shawara  ʃáuwáɾà  advice 
48    bashi  báːʃiː  loan 
49  a iyali  ìːjáːlìˑ  family 
50    gari  gàɽíː  town 
51    yanzu  ijã̝̀nzúː  now 
52    amfani  àmɸàːníː  usefulness 
53  e shekara  ʃèːkáɽa  year 
54    dafe  ɗʌ́ɸèː  stuck to 
55  i riba  ɽíːbàː  profit 
56    fita  ɸɪ̀tʰáː  go out 
57  o goshi  ɡò̞ːʃíː  forehead 
58    kuburo  kù̞búɽó̞ː  musical instrument 
59  u bukata  bə̀káːtʰàː  need 
60    kunya  kúnjàː  shame 
61  ai aiki  aíkiː  work 
62    sosai  sʷòseíʲ  straight 
63    akwai  àkwéi  egg 
64  au kyauta  kʲaùtʰáː  present (gift) 
65  assimilation bata  báːtʰàː  disappear 
66    bace  bʌ́t͡ʃèː  disappear (objective form) 
67    gwada  ɡʷáːdàː  measure 
68    gwaje  ɡwʌ́d͡ʒèː  measure (objective form) 
69    Hausa  haúsáː  language 
70    bahaushe  bɐ̀háuʃèˑ  Hausa person 
71    kaza  kàːzáː  chicken 
72    kaji  kɐ̀ːd͡ʒíː  chickens 
73    abin mamaki  àbɪ́n mɐ̀máːkiˑ   
74    abim mamaki  àbɪ́m mɐmáːkìˑ   
75    rigar sarki  ɽìːɡár sáɾkʲíː   
76    rigas sarki  ɽìːɡás sáɾkʲíː   
77    buga  bù̞ɡá  beat 
78    bubbuga  bù̞bbù̞ɡáː  beat repeatedly 
79    kama  káːmàˑ  catch 
80    kakkama  kàkkáːmáˑ  catch repeatedly 
81  ‘ma’ before pronoun ma – ni  mʌ́nìː   
82    mini  mɪ́nìː  to me 
83    ma – ki  mʌ́kìː   
84    miki  mɪ́kìː  to you (fem) 
85    ma – su  mʌ́sùː   
86    musu  mú̞sùː  to them 
87  tone wuya  wíːjàː  neck 
88    kai  káiʲ  you 
89    mace  mɐ̀ˑt͡ʃèː  woman 
90    wuya  wìˑjáː  difficulty 
91    (ya) kamata  kɐ̀ˑmáːtʰàˑ  it is necessary 
92    ungulu  ùŋɡùˑlúː  vulture 
93    (ya) kamata  káːmàˑtʰáˑ  he seized her 
94    kai  káì  head 
95  continuous speech Bayan da aka yi kokarin kashe cinikin bayi sai suk sauran kasashen duniya suka duka saboda tabbatad da kafa mulkin nan na walawa da sakin jiki, watau mulkin Dimokuradiyya sosai da sosai a cikin duniya don masu mulki su rika yin adalci da kuma samin ya kamata ta haka ne za su kyautata wa jama'arsu yadda al'ummar duniya za ta sami jim dadi baki daya.  baíjɪ́n də̀ ʔákà jíː kʼòːkʼáɾŋ̩́ káʃè t͡ʃɪ̀níkɪ́n báijíː séìʲ dúk sáuɽŋ̩́ kʼʌ́ːʃàːʃɪ́n dúːńijàː súːkà dúːkʼàˑ sáˑbòːdàː tábbàtá dàː káɸà mə́lɪkɪ̀n nʌ̂n nə́ wálàˑwáː də̀ sʌ́kɪ̀n d͡ʒɪ̀kíː, wàːtòː mə́lɪkɪ̀n dɪ̀mòkʼræɗíːjà sʷòseí də̀ sʷòseí ʔà t͡ʃɪ́kɪ́n dúːníjà dàn màˑsúˑ məlɪkìʲ súː ɾɪ́kʼà jɪ́n ʔáːdʌ́lt͡ʃìː də̀ kù̞má sʌ́ˑnɪ̃̀n jáː kàˑmáːtʰà, tʰà háˑkàˑ néː záː súː kʲaútʰàtʰá wà d͡ʒə̀máʔàrsùː jɛ̂ddà ʔàlʔámmùr dúːńijàː záː tʰáˑ sàːmí d͡ʒɪ̂n ɗáɗì bàːkíː ɗáijáː