Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Romanization  English Translation 
1  Wangui.  Wangui. 
2  yīoo.  Yes. 
3  nīatīa?  How are you doing? 
4  Nīkwega, komuthī arī mweri 27?  I am fine. Is today the 27th? 
5  īī, ūmūthī nī 27.  Yes, today is the 27th. 
6  īhīī, nūguo ūmūthe nī 30.  No. Today is the 30th. 
7  oh, onake nīarihītia, gūtikīrī na thīna.  Oh, you're also confused, but no problem. 
8  īīhīī, ūmūthī nī 30th, mweri 27 gūtiakire monday.  No. Monday was the 27th. 
9  īī, kwarī monday.  Yes, it was Monday. 
10  ini.  Yes. 
11  Kaī ataramenya ruciū nī halloween?  You don't know tomorrow is Halloween? 
12  unoro wa gūkū.  How is America? 
13  aaa, gūku nī kūnogetie riu.  I am tired of this place. 
14  Uraigua kūinūka?  Do you feel like going back home? 
15  īhīī, ndirainūka, ngūikara gūkū ndīethere mūthuri.  No, I'm not going home. I'm going to stay and find a husband. 
16  nūūgwetha mūthuri?  Are you going to find a husband? 
17  īī, nandiuī kūrīa ngīmūruta.  Yes, but I don't know where. 
18  ndūkūai ūke ngwethere.  Why don't you come and let me find you one. 
19  ngunōpe ti mūKenya.  I hope he isn't a Kenyan. 
20  Ūrenda mūthūngū?  Do you want an American? 
21  ndikwe, gūtīrī mūndū itangīoya akowwa ti muKenyan.  No, but I prefer any to a Kenyan. 
22  Riū na ndīkīrī na mwanake mdūke akūhikie?  Now I have a boy, why don't you marry him? 
23  uī, Mbugua. Riū kaMbugua nako rī.  Oh, Mbugua? 
24  īī.  Yes. 
25  Ndūkīuī nī kauni tondīkoire ndīkarere harīa gatigarītie.  He is too young. I can only keep him until he is big. 
26  ndūkūmūrera.  You'll keep him? 
27  Riu ndakimurera mwana wakwa tiwe ūgakīmūhikia.  Now if I keep him and babysit him, he can marry my daughter. 
28  Ndagakihikia mwana wakwa.  Are you going to babysit him as your husband? 
29  īī, ndūkūmūrera arī ūmūthurigwo.  Let me tell you. I am very hungry, my stomach is rolling around. 
30  Nīī reke ngwīre hūtīte? Nda yakwa hūtie, ndīraigua nda yakwa īgīthīī.  People get hungry too much here. 
31  Nīguo gūkū andū mahūtaga.  (note: English translation does not match Gikuyu conversation line for line.) 
32  īīī.  Yes. 
33  Onarīu ndīraigua nda yakwa īgīthīī.  Even now I feel my stomach rolling around. 
34  nīkūnoga na cukuru.  I also feel sleepy. I wish I was home having a nap. 
35  īī.  Now we won't pass through the shopping center? 
36  Nīī onanīī ndiraigua nogete, ndiraria ingūnūke ngakome.  When shall we go? 
37  Rīu ona tūikūgeia tūgīthiaga shopping.  Yes. 
38  Rīu tūgagithīī rī?  Or we go, if I buy whatever, I will refund you. 
39  īīī.  The problem is I have to go and wait for the kids at home. 
40  Kana tūgīthii, ndagūra kīria ndīgaragurarī ūūū ndīhīre.  Is anybody there? 
41  Oh, riu nīuī mahītia tondū riu nindirathiī gwaterera ciana mūcii.  Nobody. 
42  Gūtirī mūndū?  What about the babysitter? 
43  īī, gūtirī mūndū.  I don't have any. This place doesn't have babysitters. 
44  īī, mūirītu wa wera?   
45  Nīndī, gūkū nīgūkoragwa airitu a wira.   
46  oh, riu rīrīa babysitter okaga akoragwo ona Maria.  The time the babysitter comes, she stays with Maria. 
47  īī, akoragwo ena Maria, gūkū gwīthīna Muingi mūno.  Yes, she only stays with Maria, there is a great problem here. 
48  ini, īī.  Oh, yeah. 
49  Riu ngūgīthiī njīre mūthuri urīa wonirei ithirwakini kagakimengere Tuesday.  Now, I'm going to tell the man you see, Kim's dad, and I'll refund the money on Tuesday. 
50  Mbeca.  Money? 
51  Tirīu, aaa tirīu.  Not now, not now I mean. 
52  Nandīramenyaī, ndena ceki no thii ngaenjanie.  I know, I've got a check. I can go and cash it. 
53  Oooh, rui nīkūhinge, mahingaga cikici.  It's closed now. They close at six. 
54  Nonihinya muno tondu niurathii gweterera ciana.  I know it's difficult because you have to go and wait for the kids. 
55  Ngwīciria. Onarīu nīmōkite.  I hope they are at home. 
56  Me mūcii.  are they? 
57  īī, ngwīciria. Onarīu nīmokīte.  Yes, I think they have arrived. 
58  Ooh- tūtikīrīkangie ūngūnūke.  Let's finish so we can go home. 
59  Kana baba wao, ūronagūkū kūhana atīa?  How do you find America? 
60  Gūkū gūkwenda mūndū wīna ūūgi wake eamūciarīre.  This place needs someone who is naturally smart. 
61  Nīkīūrathomo?  What are you studying now? 
62  Ndīreka, Sociology, Nutrition, Githūngū na Speech.  I am taking Sociology, Nutrition, English and Speech. 
63  Gūkū mathomo marī hinya.  Education here is difficult. 
64  Mekwenda mūndū wīna ūūgī wake wamūcierire.  Sure, it needs someone who is smart. 
65  Gūkū athūngū matiragūcinda.  I was afraid to study with these Americans. 
66  īī- gūkū onao tiogī.  Why? 
67  Ona kūri angī thomaga nao matoī kwandika ona ritwa.  I thought they were so bright at school. 
68  īī- ndingiuga niogi muno, gukiri aria ogii.  In that case I had to give up or get zero. 
69  īī kūrīogī na angī matarī ogī.  Oh, they also fail and get zeros. 
70  nīī tene ndetigagīra gūthoma nao.  In my class there are some who don't even know how to write their names. 
71  īī.  Oh, sure. 
72  tondū ndonaga to marīogī muno.   
73  Onaniī, nīndetigagīra gūthiī nao cukuru, tondū ndonaga tamarī ogī mūnō. Nyitage noti makīhītūka.   
74  Kihe Maria protieni nyingī agīkūrie meciria.  Yes, give Maria lots of protein. 
75  ūū- Maria, anga niguo ngwīka, ndīrenda angūrīre gūkū nīngūmūinūkia.   
76  Kahe protieni nyingī nīguo gagīkūre.   
77  Ooh.   
78  Nīgethe akīūhīge kuuma arī o munini.   
79  Ona mūciī no ohīge nīkuo kūrī nyingī.   
80  Cia mboco, na minji na indo clothe.   
81  Nīūraigua ūnogete?   
82  īī- ndīraīgua nogīte ngūcūnga na kūrakara.   
83  mmm.   
84  Onanū nīandakaria nīagītūrehe mbeca ingī, rīu tūngīrē ona kūu tūkiīnuka.   
85  mmm.   
86  John ainūkaga thaa cigaana?   
87  Ainūkaga thaa inya no auma na mūcemanio.  Bad news. 
88  Ooh.  What. 
89  īīī- niī ndīraigua nogete biu, niī onandiūi kana ni ngūkora mūndū mūciī.  John's grandma died. 
90  John enakīena tondū cūcū wao niarakuire.  What happened to her? 
91  Ati cūwe nīarakuire? Nīkīī kīramūrīre?  She was too old, it's better for her to go and rest. 
92  Nīgūkūra oūguo buuaaa, Ngai ndūkanjīre.   
93  īī- nīgū kura, ararī wa miaka mirongo īnana na kenda.   
94  īī- ūcio onakaba agīkue.   
95  Mirongo onana na kenda.   
96  Ūcio onareke agīkue.   
97  īī- ararī mūkūrū.   
98  aaa-hīī, rīu nīnjaririe githūngū natikīo kīrendekana.   
99  Niūndū twīhūthīra ya gīthūngū.   
100  Ūgwīarīa ūkainūka rī.   
101  Githi ndirakwīra ngūikara gūkū ndiethere mūthūri.   
102  Nīūgūgīikara nīndaigua.   
103  Kwīciria nīngūikara.   
104  Nīūgūgīikara nīndaigua.   
105  Kwīciria nīngūikara.   
106  Nīūgūikara.   
107  Gūkū nanīguo arūme marīhinyarī.   
108  Īhī wee, ningi ūgīkamenya ūrīa marīnda rī, no ūrīa matarenda rī kana marenda rī, niī ndiendaga ūhoro ūcio we kwīrīngīrīria.   
109  Niī, gūkū arūme marī hinya.   
110  Mūno, mūno.   
111  Alice no arathoma?   
112  īī-nokararuta wīra na nokarathoma.   
113  Kaī ene thīna mūingī ūcio mwana witū ī.   
114  Mmm, tūgwīka ūguo tumūhoere tu.   
115  No mūndū arī ona thīna wake gūkū.   
116  No ūngīrorania mathīna ma mūndū ūria ūngī rīmathina maku no kūingina marīingagira.   
117  Nīuī niī nyonaga mūndū arī na thina, kinya ngariganirwo nīmathīna mqkwa.   
118  Ūkona mene.   
119  īī-mūno, mūno, kwanja mūndū atoī mūndū.   
120  īīī   
121  Niī anga ndikīuī tondū ndiagīthīnīkire rīrīa ndokire, rīu nīhindī ndīrona thina.   
122  īī   
123  ndirakīmenya.   
124  Newe ūkūona thina ohanini, no warīkia cukuru.  Guess what. I feel like I am going to stop school. 
125  Rīu nī thukuru īrīkū na nīndīreciria kūmītiga.  Why? 
126  Nīguo, kitangirie, nīngūmītīga.  Njoki is going to school and I am too. Who will be called grandma? 
127  Kai itagūtugira Njoki mathome.  American women are married when they are too young. 
128  Njoki ari gīthoma, naithuī tūgīthome.  Yes. 
129  Ndītagwo cūcū na nondīrathīI cukuru.  How is Alice? 
130  Njoki ndakūhika orīu, na nīguo Amerika mahikaga marī a nini.  She is doing fine. 
131  īī-kana agīciare e mūnini.  Going to school and working. 
132  Haiaǃ Rīu ūngīka atīa?  She's got problems. 
133  Tiga ngītwo cūcū ikīngīrora nakū.   
134  Ngaai, noūmūhūre.   
135  Īīhīī, ndīngīmūhūra, onaniī itakīhūrirwo.   
136  Bora aikare okūu gwaku.   
137  īī-tiga ngikene ngītwo cūcū.   
138  Ūūi. Niī ndingīigua ngīkena ngītwo cūcū. Tirīu no anga nakinyia mīaka īngī.   
139  Gūkū mūndū etagwo cūcū arī mūnini mūmo.   
140  ini.   
141  īīī.   
142  Reke ngwīre nīnguoya karamu haha.   
143  Gakī ningī?   
144  Mbairū.   
145  Kūrenda kūiya? Ndūkae ngūiya.   
146  Karamu ndingīiya.   
147  Nīkī.   
148  Niī no ingīya no thendi karamu ndingīiya.   
149  Kūiya tūramu.   
150  Īīhī.   
151  Nīnjiaga tūramu gūkīra indo iria ingī ciothe.    
152  Gītigwo na wega.  Now we have finished. 
153  Ok, bye.  Ok, bye.