Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Phoneme IPA English 
1  a van  forest 
2  a: vaːn  color 
3  i bik  fear 
4  i: biːdʒ  seed 
5  u pudʒə  worship 
6  u: ruːp  beauty 
7  ɛ kʰɛt  farm 
8  eɪ͡ seɪ͡nik  soldier 
9  moːt  death 
10  ɔ dɔdʒak  hell 
11  ɑ sɑŋ  companionship 
12  ãː daːŋ  stick 
13  ɪ nɪŋda  slander 
14  ɪː nɪːnd  sleep 
15  dũŋgar  mountain 
16  ũː ũːnt  camel 
17  ĩŋgla  a part of nostril 
18  ĩː pĩːŋgla  a part of nostril 
19  kutũmb  family 
20  ũː ũːnt  camel 
21  p pag  foot 
22  b baː  mother 
23  bʰaː  brother 
24  karwat̪  saw 
25  darwad̪ʒo  door 
26  t̪ʰ sut̪ʰar  carpenter 
27  d̪ʰ ud̪ʰar  on credit 
28  t bɛto  son 
29  betʰoʊ  sit 
30  d daːru  drink 
31  dodʰ  waterfall 
32  ʈ ʈukro  a piece 
33  ɖ ɖaglo  coat 
34  k kaŋku  red color 
35  g gadʒ  a measure 
36  dukʰ  unhappiness 
37  margʰo  cock 
38  m madʰ  honey 
39  n naːm  name 
40    fɑrədʒ  duty 
41  ɳ paɳdʒoʊ  palm 
42  ŋ raːŋ  color 
43  f fɑr   fruit 
44  w wahaːn  boat 
45  s saːfar  to travel 
46  ʃ hoʃiar  clever 
47  h har  plow 
48  tʃaklɪ  bird 
49      mother 
50  dʒira  cumin seeds 
51  r radʒ  kingdom 
52  l ladʒa  shy 
53  j jam  death 
54  v dʒuvan  a young man