Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Contrast ː Breathy Voice 
1  bal phal b̤al 
2  b̤al phal bal 
3  bil phil b̤il 
4  bul phul b̤ul 
5  bab phab b̤ab 
6  bib phib b̤ib 
7  bub phub b̤ub 
8  bap phap b̤ap 
9  bip phip b̤ip 
10  bup phup b̤up 
11  dal thal d̤al 
12  dil thil d̤il 
13  dul thul d̤ul 
14  dab thab d̤ab 
15  dib thib d̤ib 
16  dub thub d̤ub 
17  dap thap d̤ap 
18  dip thip d̤ip 
19  dup thup d̤up 
20  gal khal g̤al 
21  gil khil g̤il 
22  gul khul g̤ul 
23  gap khap g̤ap 
24  gip khip g̤ip 
25  gup khup g̤up 
26  gab khab g̤ab 
27  gib khib g̤ib 
28  gub khub g̤ub 
29  dʒal tʃal dʒ̤al 
30  dʒil tʃil dʒ̤il 
31  dʒul tʃul dʒ̤ul 
32  dʒab tʃab dʒ̤ab 
33  dʒib tʃib dʒ̤ib 
34  dʒub tʃub dʒ̤ub 
35  dʒap tʃap dʒ̤ap 
36  dʒip tʃip dʒ̤ip 
37  dʒup tʃup dʒ̤up