Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription  English
1  ˈye·ɾ̥ə nˈdɔŋ / ˈyɛ·ɾ̥ə nˈdɔŋ  (my) body 
2  ˈtʲembʉr  head 
3  ˈzɑ·kɑl  head 
4  ɛr̥tʉɑ·l / rtʉˈɑlɣ  grey hair 
5  ʉrtɔlɣ / ˈe·tʲn̩ˈdɔŋ rˈtɔl  (black) hair  
6  ˈlʊmʊk / ˈlʊmok  forehead 
7  ˈo·wˈle·ðə  face 
8  ˈe·lə  eye 
9  ˈo·w  nose 
10  ˈwe·βɾ̥ənʉm  snot 
11  ˈɾɪŋgɑr  ear 
12  ˈɣəlʉrʉm  jaw 
13  ˈɑ·ɣ  lips (mouth) 
14  r̥e·mə˞rɔnk  "sweet one" 
15  yəɑk  tooth 
16  ɲˈde·ɾ̥  tongue 
17  ˈɣt  saliva, spit 
18  ˈmɑ·nmɔk  neck 
19  ˈrɑ·kɣl / rɑɑkʉl  shoulder 
20  ˈmɔkmʉr  back 
21  ˈrɑ·kʊn  upper back (shoulder blade) 
22  ˈmɔr̥ɣ  skin 
23  ŋɔˈɔn  (open) sore 
24  ɛlβɑ·n  healed sore 
25  mʉrŋg  swelling; lump 
26  ɣɑ·nː  blood 
27  ˈmɑ·ɾɣ  armpit 
28  ˈmɑ·lwʉɾ̥ə  arm (upper and lower) 
29  ˈmɑ·ɾ̥ə  hand 
30  ˈŋɑyˈɑrkːənəm  I touched it. 
31  ˈŋɑy ˈmɑlwʉɾˈgʉr rkən  I touched it with my arm. 
32  ˈo·w…rkən  I touched it with my nose. 
33  ɸɔ·tʉŋk ˈrkən  I touched it with my foot. 
34  ŋˈgwɪyl / gʊwɪyəl  knee 
35  ŋˈgwɪyl…ˈrkən  I touched it with my knee. 
36  ˈmɑ·ɾ̥ə  thumb, fingers (hand) 
37  ˈne·rʉm  fingernail 
38  ˈmɔ·k  bone 
39  zɑ·mp  fat 
40  rntʉrɣ  chest 
41  ˈyɔ·ŋ  nipple 
42  e·l  heart 
43  ˈyeeβʉ  liver 
44  rwɑ·ntʲ  rib 
45  ˈyɔ·ŋ  nipple; woman's breast 
46  ˈe·tʲ  body hair