Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Speaker Gã English 
1  J(Y)ː Akpatsɛ ǃ  Crookǃ 
2  Ei ǃ  Eiǃ 
3  Tetɛ̄ɛ̄ ?  How is it? 
4  Charlie, kwɛ, bɔni nibii efee yɛ biɛ ehii kraa ǃ  Charlie, look, things aren't going on well here at allǃ 
5  Nākāi, mini eba ...  Is that so? What's happening? 
6  Charlie, gbɔ̄mɔ̄ naa twemliŋ dzɔlɛ, gbɔ̄mɔ̄ nāā twemliŋ dzɔlɛ kraa .  Charlie, one doesn't get peace of mind, one does not get peace of mind at all. 
7  Nākāi, minimini, mini ewɔɔ ?  Is that so? Why, what's the reason for this? 
8  Dzee nākāi gbekɛ̄ yoo ni nisɛɛ ni wɔ kɛya kpe beni wɔyaa ye nii ?  Isn't it that girl we met last time during the lunch? 
9  Oh beni wɔ yaa ye nii ... Oh, nkai ǃ, nkai ǃ  Oh, when we went to eat... Ohǃ I've remembered. 
10  Yooɛ efee eyi akɛ, biɛnɛ̄ɛ̄ sɔŋ ebaatswa ... etswa mi aahū, Charlie, aɡbenɛ̄ɛ̄ nnāā nɔ̄ni feɔ dɔ̄ŋ .   She's made up her mind to call every day... She's been calling continuously, Charlie, now I just don't know what to do again. 
11  Mini ekɛɛ ? Kɛ etswabo kɛɛfee mini eyuɔ ?   What did she say? When she calls what does she say? 
12  Ekɛɛ akɛshi kɛɛfee wɔ yue nokotamɔ shi hilɛ he kɛ nibii . Nio nkɛɛ lɛ akɛ blanɛtɔ̄ɔ̄nɛ̄ nbe dekā .   She said we should talk about marriage, and I told her that presently I don't have time. 
13  Ele (eni) nɔ ni ewɔɔ wɔbabiɛnɛ̄ɛ̄ ona ...  Does she know why we came here? 
14  Miɛ̄ nfee ŋyi akɛ, na, yoo kɛ shi hilɛ ekā afā dāŋ . Kɛ nɡbe, nɡbe, ni kasemɔ̄ lɛ naa, koni mā ya shia .  I've made up my mind that marriage would have to wait till I have completed my course and gone home. 
15  No ewɔɔɛ, ni okɛɛlɛ mini ekɛɛ ?  So what was her response to this? 
16  Ni nkɛɛlɛ emli bafū, ne emli fū ǃ  She got madǃ 
17  Emli ba fū ǃ  She got madǃ 
18  ɛ̄ɛ̄h ... emli efū .  Yes, she got mad. 
19  ŋnuu shishi, ... ɡbaami .  I don't understand, ...tell me. 
20  Kwɛ, bɔni nibii yaalɛ, no ewɔ nkɛɛ lɛ akɛ, kɛ ele akɛ emliŋ baa fūɛ nolɛ ...  How things are going, I've told her if she knows she's going to get annoyed then... 
21  Etsɔ̄ eko ... bɛ onā, milɛ, daa nɛ miŋ yue akɛ mɛ̄nɛ̄ɛ̄ mɛ̄ɛ̄ , wɔkɛ amɛ̄ teŋ lɛ eyɛ nokokomei, ona, no ewɔ esāni kɛ okɛ moko kpe, sani, miŋtsɔ̄ɔ̄, okwɛ ohe odzoɡbāŋ .   She should find her way... I've always been saying that we are quite different from these people so if you ever meet anybody, you have to be careful. 
22  Ehɛ̄ɛ̄ ǃ Kɛ ole akɛ oosumɔ̄ lɛ, nolɛ obaanyɛ̄ ni owolɛshi, ni esani lɛhū eesumɔ̄ bo .  Yesǃ If you know you love her, you can let her know your intentions, and make sure she really loves you. 
23  Yeah ǃ, ni kɛ enu eshishi akɛ, miŋtsɔ̄ɔ̄, obaaɡbe oninɛ̄ɛ̄ nāā ...  Yeahǃ If she understands that you have to finish school first... 
24  X, Y (unison)ː Oni kasemɔ̄ lɛ nāā ǃ  Your studiesǃ 
25  ... Noɛlɛ dzee naoko sāne .  ...then it won't be anyone's problem. 
26  Noɛ dzee moko sāne. Eni, ɛ̄ɛ̄ ninɛ̄ɛ̄, bɔni nibii ebalɛ, fiɔ akɛshi, wɔ, wɔ, wɔ hiɛ̄ akpa enɔ̄ dāŋ .  Then it won't be anyone's problem. We can now forget about it now. 
27  Yeah .  Yeah. 
28  Ni wɔ yue noko ...  And let's talk about something else. 
29  Wɔ kwɛ noko ...  Let's take a look at other things. 
30  Nnine shɛ, ninɛ̄ɛ̄, wolo ko ni āŋmā kɛdzɛ shiā ni akɛ bahā mi .  I got a letter from home. 
31  Yeah, nisɛɛ okɛɛ (o hint), okɛɛ noko .  Yeah, last time you mentioned (hinted) me. 
32  Nākāi woloɛ, (Charlie), kwɛ, akɛɛ nibii ehii kraa yɛ Gā e .  It says things aren't going on well in Accra (Ga). 
33  Nibii ehii ona, oo ǃ Mɛ̄ŋ nyue shi miɛ̄ moko ekɛko mi noko .  Things are in bad shape, is that is? People have been talking about it but nobody has really told me anything. 
34  Akɛɛ nibii adzala ewa ...  I hear things aren't going on well. 
35  Tāmɔ̄ ninɛ̄ɛ̄ ...  Like... 
36  Kɔ̄mi .  Kenkey (a food). 
37  Kɔ̄mi kɛ ... ɛ̄ɛ̄ ... duade .  Kenkey and cassava. 
38  .............., kenāŋ, duade, nākāi māādzii nibii bibii fɛ̄ɛ̄ . Kɛ akɛ dzɛ koo (lɛ) mliŋ kɛ ba ... beni ebaaba dzala ... piikɛkɛ .  ..........., fish, cassava, all those small food items when brought down from the rural areas, prices are increased tremendously. 
39  Ni afee noko akɛ abaa tsake ... ona ?  Aren't they doing anything about it? 
40  Ah ǃ bɔni nibii eba, dziakɛshi, to mankraloi, onāniɛ̄, mankraloi, amɛ̄ amɛ̄ fei amɛ̄yi akɛ, ni amɛ̄ na amɛ̄shɛ eni amɛ̄baa shɛ, kɛ amɛ̄ na amɛ̄ shika ni amɛ̄ŋ yeɛ bɛɛ mɛ̄ɛ̄ni wɔ amɛ ni amɛ̄ shɛ eni amɛ̄shɛ, onāniɛɛ, amɛ̄kwɛɛ amɛ̄dōŋ . No ewɔɔ, kɛ amɛ̄nā tsɔ̄ne wudzii, wudzii āmliŋ ni amɛ̄ ta ni amɛ̄kɛ nfoshi yɛ māāmliŋ bɛ mɔfiamɔ̄ atawɔ noko etɛ . Ni efee ; shi bɔni blanɛ̄tɔ̄ɔ̄nɛ̄ bɔni, nibii eba lɛ amɛ̄ kɛɛ amɛ̄ ekɔɔ amɛ̄ e eko .  The way it looks is thisː when the politicians are voted power, when they realized that they have achieved their aims, acquired their posh cars, they neglect the poor folks. 
41  Kɛ afee nākāi bɛ māāmliŋ tɛ edzɔlɛ baa .  When that happens there'll be no peace. 
42  Edzɔlɛ baa ǃ  There won't be any peaceǃ 
43  Edzɔlɛ baa ǃ  There won't be any peaceǃ 
44  Enɛ̄ɛ̄mɛi fɛ̄ɛ̄ fita ewɔɔ no ewɔ mɛ̄ɛ̄ ni yɔɔ biɛ nɛ̄ɛ̄ amɛ̄ fee amɛ̄ yi po akɛ amɛ̄ sumɔ̄ɔ̄ ni amɛ̄ yaa shiā .  These are the very things which discourage people from going back home. 
45  To mɛ̄i ŋpiŋ, bɛ ona, mɛ̄i ŋpiŋ, no ewɔɔ kɛ ashɛ ekoɛ esani, ntsɔ̄ɔ̄, akwɛ, akwɛ shishi, mɛ̄ɛ̄ni yɔɔ, shishi, be ona.  It's because people are suffering... things will have to be straightened up. 
46  ɛ̄h ǃ  Yesǃ 
47  Koni atsake nibii, nibii odzoɡbāŋ .  Things have to be changed. 
48  Akɛ mɛ̄ɛ̄ni yɔɔ, ɛ̄h ... ɛ̄ ... Te atsɛɔlɛ tɛ̄ɛ̄, māādziŋ ni bɛŋkɛ wɔ ...  Those in the neighboring countries... 
49  ɛ̄ɛ̄ nnā ...  Yes... 
50  maadziŋ ni bɛŋkɛ wɔ tamɔ̄ Ivory Coast kɛ Togoland lɛ, akɛ, ninɛ̄ɛ̄ wɔ ɡbɛ̄mɛ̄i ni atsɔ̄ɔ̄ amɛ̄ nii yɛ nikasemɔ̄ hei wudzii, wudzii . Tamɔ̄ University of Ghana, oh ǃ Akɛɛ amɛ̄fɛ̄ɛ̄ amɛ̄ dzofoe amɛ̄tee .  ...like Ivory Coast and Togoland, I hear all our graduates from the University of Ghana and similar institutions are all leaving for these countries. 
51  Amɛ̄tee nekɛ̄ maadziŋ bibii nidzi Ivory Coast kɛ Togoland ?  They've gone there? 
52  ɛ̄ɛ̄ atei ayaa tsu nii ni ānā shika (kpa) shi wɔ shika lɛ dzee shikani .   Yes, they've left to work and make some money, because our currency is no currency. 
53  Mini, wi otsɔ̄ɔ̄ akɛ, dzɛmɛ̄ shika yɛ dzɛmɛ̄, ona ?  Are you implying that there's money there? 
54  Ei ǃ dzɛmɛ̄ shika etsii, etsii waa dɛntsɛ .  Yes, their currencies are very strong. 
55  Ona mɛ̄nɛ̄ɛ̄mɛ̄i amɛ̄ba fite māā mliŋ, amɛ̄ ba fite nibii kraa .   Have you seen?... These guys have messed up things in this country. 
56  Nibii eko bɛdzɛmɛ̄ niobaa he . Akɛɛ ni sɛɛ nɛ̄ɛ̄, aŋmɛ̄ mɛ̄ini tsūɔ̄ nii amɛ̄hāā mankralo, bɛ ona .  There are no commodities to buy. Recently too, they've increased the salaries of public servants. 
57  ɛ̄ɛ̄ ... nnā ...  Yes... 
58  āŋmɛ̄ amɛ̄ shika nɔ̄ āhā amɛ̄ shi esani okai akɛ, kɛ aɡmɛ̄ amɛ̄ shika nɔ̄ pɛ akɛ yeii ni yɔɔ dzaanɔ̄ ...  They've had a raise, but you must remember that as soon as such a thing occurs, then the traders... 
59  Ni yɔɔ dzaanɔ̄ ...  In the market... 
60  Akɛ amɛ̄hu amɛ̄nā akɛ shika eba ɡbɛ̄mɛ̄i adeŋ, no ewɔ esani bɛ amɛ̄hū amɛ ŋmɛ̄ amɛ̄hū amɛ̄nibii anɔ̄ .  Then they also realize that these guys have got more money in their hands, so they also increase the prices of their items. 
61  ... Nibii anɔ̄ ...  ... Increase pricesǃ 
62  Shi nɔ̄ni yɔɔ ŋmɔ̄lɔ̄ fefɛ̄ɛ̄ dzi akɛ, (ɡbie) ... blanɛ̄tɔ̄ɔ̄nɛ̄ nibii bɛ, no hewɔɔ noko ni atsɛɔlɛ "hoarding" eko bɛ, blanɛtɔ̄ɔ̄nɛ̄ mɛ̄ɛ̄fio pɛ yɛɔ noko ni amɛ̄kɛ to .  The amusing part of it is that presently there are no goods, so "hoarding" as a practice is nonexistent. 
63  Mitsɔ̄ɔ̄ kɛ oyɛ shikapo onaa nibii ni ohe .  I mean, when you have the money even, you can't get items to buy. 
64  ............................ onaa ................. ohe (laughter)  .......................... You can't get to buy... (laughter) 
65  Eyɛ ŋmɔ̄lɔ̄ e .  It's funnyǃ 
66  Mini life ?  What kind of life is this? 
67  Ewahe ǃ  It's difficultǃ 
68  Shi hīlɛ mliŋ ni ayɛɔɔ yɛ dzɛmɛ̄ dzee shihilɛ akpa kraa.  It's not a good life over there. 
69  Charlie, shi amɛ̄ ni wɔ tawɔ sane konkloŋ .   Charlie, leave them alone and let's talk about something else. 
70  Charlie, odzɛ mɛ̄ te nibii yaa nɔ̄ yɛdzɛmɛ̄ tɛ̄ɛ̄ ?  Charlie, what's happening at your end? 
71  Aa a, Charlie, nkɛɛ, ninɛ̄ɛ̄, nisɛɛ ndzekpo ona, ntee eko ni nkɛ tsiɛ yooko ya kpe ...   Charlie, I say, last time I went out and I met a certain girl... 
72  Ei, bo okɛ yee nɛ̄ɛ̄ ... (laughter)  Eiǃ You and those girls... (laughter) 
73  (laughter) Charlie, te obaafee tɛ̄ɛ̄ ?  (laughter) Charlie, what can I do? 
74  Ohe feɔmi nāākpɛi .   You amaze me. 
75  Te obaa fei tɛ̄ɛ̄ ?   What else can man do? 
76  No ewɔɔ yeeɛ oŋmɛ̄ii amɛ̄he ?  So you won't leave these women? 
77  Oh Charlie, dzee akɛ, ona, kɛ dzɛ beni mbabiɛnɛ̄ nkɛ yoo kome pɛ, miŋtsɔ̄ɔ̄, o ... bɛ ... ole . Ni, ... o ..., eyɛ, ninɛ̄ɛ̄, miŋtsɔ̄ɔ̄ suban, hi, miŋtsɔ̄ɔ̄; beefioo ni nkɛlɛ enyiɛ̄ nnāākɛ ...  Oh, Charlie, that's not it. Since I came here I've had only one girl and for the short period I've been with her I've realised that she is... 
78  Gbɔ̄mɔ̄ akpa ǃ  She is a good fellowǃ 
79  Gbɔ̄mɔ̄ akpani, no ewɔ, ... kɛfee, ɛ̄ ... mɛ̄ɛ̄bee ... Ekolɛ hoɡbaa, hoɡbaa wɔbaatsɔ̄ odzɛmɛ̄ koni nkɛlɛ atsɔ̄ɔ̄bo .  A good fellow... So probably on Sunday we'll pay you a short visit for you to see her. 
80  Oh, Charlie ...  Oh, Charlie... 
81  Kɛ onā lɛ, obaanā miŋshɛɛ .  When you see her, you'll be very happy. 
82  Midɛŋtsɛ kwaako kraa aɡbɛ̄na esani ma, ma, gbele nhi ŋmee odzoɡbāŋ koni mākwɛ ni mawo eko .  It's now that I have to be serious about getting a girlfriend. 
83  Oh bɛ nle akɛ oyɛ eko .  Oh, but I know you have one. 
84  ɛ̄ ... blanetɔɔnɛ̄, Charlie, ŋbɛɛko .  Eiǃ Now, Charlie, I don't have any. 
85  Nākāi ǃ  Is that so? 
86  Miŋ hashi fe ni -- mihashi fe ... Blanetɔ̄ɔ̄nɛ̄ nbɛɛko ... Charlie, ona, bɔni nibii yaalɛ dzɛntsɛ (sigh) ... Eko tawɔ mɔ̄ baa nhiɛ̄ .  I'm struggling, struggling... Now I don't have any ... Charlie, you see, the way things are going with me I don't really have the urge to look for one. 
87  Ole, yooɛ kɛɛ, nyoo ...  The girl said, I mean my girl... 
88  ɛ̄ɛ̄ .  Yes. 
89  Ekɛɛ eyɛ nyāānyo waako, ona ...  She said she's got a close friend... 
90  Yeah .  Yeah . 
91  Ni, kɛɛfeɛ, ekɛlɛ baaba ndzɛmɛ̄, bɛ onā .  And that one day she'll bring her to my place. 
92  ɛ̄ɛ̄, ni onako yooɛ hiɛ ...?  And you've not seen the girl? 
93  Daabi nnāko lɛ shi, mi ... mi ... miɛ̄ ... kɛ ... eyueɛ nhieɔlɛ nyieɔ, ona .  No, but I do trust her. 
94  ɛ̄ɛ̄ ...  Yes... 
95  No ewɔ kɛ ekɛlɛ ba nkɛ amɛfɛɛ̄ baaba odzɛmɛ̄ koni kɛ oosumɔ̄, Charlie, ni owo ... enɛ̄ dzee ninɛ̄ɛ̄ ni .  When she brings her over to my place, I'll bring both of them so that if you are interested you go ahead. 
96  Ni mɛ̄ɛ̄bee efiɔbo akɛ obaanyɛ̄ okɛ amɛ aba ?  When do you think you can bring them? 
97  Nkɛɛ Hɔɡbaa ǃ  I said Sundayǃ 
98  Hɔɡbaa nɛ̄ɛ̄ ?  This Sunday? 
99  ɛ̄ɛ̄ ǃ  Yesǃ 
100  Sani mākwɛ ni nākāi bee, sani, miŋtswa laa yɛ ntsuɛ̄mliŋ .  I must make sure I have music in my room by then. 
101  Nākāi ?  Is that so? 
102  Onā esani mā, onā, kɛ miŋtswa laa, ... bɛ Hɔɡbaa wɔŋdzekpoi ? Aloo wɔ dzee kpo ?  I have to get music... Are we not going out on Sunday? 
103  Wɔ dzee kpo ... kɛ amɛ̄ baaba lɛ wɔ dzee kpo .  No, we are not... if they are coming we aren't going to. 
104  ɛhɛ̄ɛ̄ shi bɔni wɔbaa fee dzi akɛshi ma bo mhetwe akɛshi, ɛ̄ɛ̄, ɡbɛ̄mɛ̄i ni kɛɛ akɛshi, Tesla Electronics, ni amɛ̄kɛɛ akɛshi mba, mbaloo ninɛ̄ ...  What I can do is to try and collect my tems (speakers) from Tesla Electronics... 
105  Oba woo ... ɛ̄ɛ̄ ...  To come and collect... 
106  Speakers. Kɛ ŋyawo speakers kɛkɛ ninɛ̄ kɛ lala nɡbɛɛ yɛ dzɛmɛ̄e ni wɔyɛ dāā fio yɛ dzɛ mɛ̄, onanii, ni eko nhoo nii ...  The speakers. With some music and some drinks and a meal... 
107  Kwɛmɔ̄, māɡbabo ... kɛ nākāi bee onyɛ̄ɛ̄ okɛ oninɛ̄ɛ̄ aba, Speakers, be ona ...  Look, let me tell something... if by then you still don't have your speakers... 
108  āā ?  Yes? 
109  Ma loo nhɔ̄ kɛ ba ...  I'll bring mine... 
110  āā ...  All right... 
111  ... dāni amɛ̄ba nōŋ kɛkɛ wɔɡba fue kɛ wɔŋshɛ odzɛmɛ̄ nɔ̄ɔ̄ .  ...before they come to my place, then as soon as they arrive we shall be on our way to your place. 
112  Yeah... shi bɔni, bɔni oninɛ̄, o, speakers yɔɔ esane maba makwɛ lɛ odzoɡbāŋ .  Yeah... but I have to check a few things about your speakers. 
113  Nākāi ?  Is that so? 
114  Ona, edzeakɛ, esane, makwɛ, akɛshi ebaa ... abaanyɛ̄ akɛwo nnii sɛɛ nɔ̄ŋ ... ɛ̄ɛ̄ ... I amplify sɛɛ odzoɡbāŋ lo ... onanii .  Because I must check whether it will fit my amplifier. 
115  Feɔmi akɛ nisɛɛ ni mbanā nkwɛ odzoɡbāŋ -- efeɔmi akɛ ebaa hi ...  I think last time I had a close look at it--last time... 
116  Ehiɛ̄ round plugs ?  Does it have round plugs? 
117  ɛ̄ɛ̄, ehiɛ̄ round plugs.  Yes, it has round plugs. 
118  Kɛ ehiɛ̄ round plugs, kɛ ehiɛ̄ round plugs noelɛ, bɛ ebɛ ɡbeyee ... edzeakɛ .  If it has round plugs then there is nothing to fear. 
119  Koni wɔkwɛ ni, wɔkwɛ ni mɔ ..... bɛonɔ .... Eeyue enyāānyo he waa, ona, ni efeomi akɛ lɛ hū ɡbɔ̄mɔ̄ akpa .  Because... because my girl talks a lot about her friend, so I think she might be a good fellow. 
120  Kɛ ole yee abɔ ni kɛ ntsɔ̄ biɛ menɛ̄ kɛɛ, o, Charlie, ɛyɛ nāānyo yoo nɛ̄ nekɛ̄ sani obanā lɛ nekɛ̄ . Kɛ ntsɔ̄ biɛ menɛ̄ kɛɛ nekɛ̄ ... aɡbenɛ̄ ... (laughter)  If you know the number of girls who have made such offers to me you'll be surprised... (laughter) 
121  Māābaa, okɛɛ amɛ̄ akɛ ootawɔ yoo ?  Why, have you told them you want a girl? 
122  Dabi ... akɛɛ .... akɛshi ... akɛɛ anakomi nkɛ tsiɛyoo moko meɛ kpa, akɛɛ anako mi ni, ntsɔ̄ɔ̄, nkɛ yoo nyiɛ̄ ɡidiɡidi dɔŋ . To, lɛ dzi mɔ̄ni pɛ, klenkleŋ miŋ lɛ, anaa ni nkɛlɛ nyiɔ̄ yɛ campus. No ewɔ ni anāāmīi kɛlɛ dɔ̄ŋ ni 'okro' ya (flow) (laughter) ... Ni anaami mkɛlɛ dɔ̄ŋ ...  No... they claim they have not seen me, after my breakup with my girlfriend, with another woman. She was the only girl they saw me with on campus, so since they couldn't find me again with her, they began to draw conclusions... 
123  Enaa wa .  It's difficult. 
124  Akɛɛ oh bɛ bekɛ̄ .... nibii eba, no ɡbɛ̄mɛi ya nu e akɛ mɛ̄ɛ̄ anabu ya shane ni nibii efite kɛ nibii, onanii, hmmmu -- aɡbɛ̄ nɛ̄ yee enāākɛshi mɛ̄nɛ̄ blanetɔɔnɛ̄ ebɛmoko...  That probably our relationshop was on the rocks... that I don't have anybody. 
125  Ebɛmoko .  You don't have anybody. 
126  Kɛ okɛ nɔ̄fianɔ̄ hālɛ ebaaye .  Whatever you offer me I'll take. 
127  Ebaaye .  He'll take. 
128  No ewɔɔ ni, nkɛɛ, Charlie, miŋ, miŋ, ekomɛ̄i lɛkɛ akɛɛmi, ni alɔɔ̄ɔ̄ mi yoo nidzi nɔ̄ŋ nlaadze . Edzeakɛ, yeɛ, ekomei, nle amɛ̄ yɛ biɛnɛ̄ɛ̄ ...  That's why, Charlie, when I'm shown some of the women, I simply vanish because I know some of them... 
129  Kɛ onā omɛ̄ ...  When you see them... 
130  Oh ǃ  Ohǃ 
131  Enoko komei ...  Some elements... 
132  Kwɛ, ni eeluɡū kɛ nyiɛ̄ yɛ dzɛmɛ̄, obaa ŋmɔ̄ aahu . (laughter)  Look, some wriggling along the roads, it's very amusing. (laughter) 
133  Ooo...  Ooo... 
134  Yiee, dzīmimɔ̄ adzimi nekɛ̄ oo Charlie ?  Is this how people are foolish? 
135  No ewɔ mɛ̄ɛ̄bee oyaa school ?  So when are you going to school? 
136  Akɛɛ wɔ sɛɛ otsi .  Next week. 
137  Wo sɛɛ otsi ?  Next week? 
138  Nidzi, gbi, ɛ̄ɛ̄, fɛ̄ŋbee amli, onanii, ɡbidzii nyuŋmai enyɔ̄ kɛ nɛ̄ɛ̄hū, ɛ̄ɛ̄, akɛ wɔ dze shishi, nidzi 29th .  On September the 29th. 
139  Bɛ nkɛɛ bo miɛ̄ nyɛ̄ nɔŋmbɔiŋ school.  I told you that it was yesterday that I started school. 
140  No hā latsaa tsa bo nākāi.  That's why you sweated like that. 
141  O... nkɛɛ ǃ  Oh... I sayǃ 
142  Bohū, be ni wɔ dɔ̄mɔ̄ biɛ ni wɔŋ mɛ̄, wɔŋ mɛ Joe ...  You too, the time we were standing here waiting for Joe... 
143  Kwɛmɔ̄, dzee shwɛmɔ̄.  Look, I'm not joking. 
144  Wɔ mɛ̄ bo aahū, nke ...   We waited for a long time... 
145  Kwɛmɔ dzee shwɛmɔ̄.  Look, it's no joke. 
146  Ni nkɛɛ ni gbɔ̄mɔ̄ nɛ̄ɛ̄ bako, aɡoo ni matsɔ̄ ihe; ni etsɔ̄ ihe asamoa bohu ooba ni oba fo ohe yɛ dzɛmɛ̄.  After waiting for a long time, I decided to leave; not knowing you were also on your way. 
147  Shi efeɔmi akɛ, nibii oyanɔ̄ (fine) yɛ (school) ... ebaa hi ...  I think things are fine at school... 
148  Ni kasemɔ̄ nɔ̄ɔ̄ ... ei. Sani nyɛ̄ (school) dɛ̄ntsɛ kɛɛfee māba mākwɛ dzɛmɛ̄ odzoɡbāŋ .  It's the studies... I have to visit your school and have a good look at it. 
149  āā -- ole dzɛmɛ̄ ona ?  Oh -- haven't you been there before? 
150  Ntee dzɛmɛ̄ shikome, dzɛ mɛ̄ dzi eni ntee ni nākāi blɔto yookoɛ kɛɛ, dza ...  I have been there oncel that was where that white lady said... 
151  Oo, okɛɛ mi .  Yes, you told me. 
152  Dza emɔ̄ mi kɛ tee ɛ ...  Unless she takes me home... 
153  ɛ̄ɛ̄ .  Yes. 
154  Feɔmi akɛ nyɛ̄ school yee bibii fɛɛfe dzii yɛ dzɛ mɛ̄ waa ...  I think you have very beautiful, small girls in your school... 
155  Oo -- nkɛ mɛ̄nɛ̄ɛ̄ mɛ̄i, mɔdiŋ kɛ, minimini amɛ̄fɛ̄ɛ̄ amɛ̄ yɛ dzemɛ̄ ...  Oo-- I say, these peopleǃ All sorts of people... 
156  Mɔ̄diŋ, mɔ̄tsulu, mɔ̄yɛŋ ...  Blacks, reds, whites...