Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry sound illustrated Pulaar English 
1  a ˈkaɾe̞ʔ  a kind of food 
2  e ˈkeni̞ʔ  winds 
3  i ˈkine̞ʔ  nostrils 
4  o ˈkonuʔ  war 
5  u ˈkuɾe̞ʔ  arrows 
6  aa ˈlaamuʔ  kingdom 
7  ee ˈleemuʔ  lemon 
8  ii ˈhiila̟ʔ  magic 
9  oo ˈdoole̞ʔ  force 
10  uu ˈduule̞ʔ  coulds 
11  uu ˈluumoʔ  market 
12  ii ˈkiikiiɗe̞ʔ  evening 
13  i ˈɗiɗiʔ  two 
14  ee ˈdeeɗi̞ʔ  stomachs 
15  e ˈbeɗi̞ʔ  woven pot lids 
16  aa ˈbaaɗe̞ʔ  ant heaps 
17  a ˈpaɗe̞ʔ  shoes 
18  oo ˈkoode̞ʔ  herons 
19  o ˈkoɗi̞ʔ  necklaces 
20  uu ˈt̠ɕuuɗi̞ʔ  huts, rooms 
21  u ˈkuɗi̞ʔ  stalks of grass 
22  p ˈpaali̞ʔ  pots 
23  b ˈbaali̞ʔ  sheep (pl.) 
24  ɓ ˈɓaawoʔ  back 
25  b ˈbaali̞ʔ  sheep (pl.) 
26  mb ˈmbaaluʔ  sheep (sg.) 
27  ɓ o ˈɓantii  he lifted 
28  b ˈkoobi̞ʔ  roan antelope (pl.) 
29  mb ˈdoombi̞ʔ  rats 
30  t (o) taˈwii  find 
31  d (o) daˈwii  start out early 
32  d ˈdaande̞ʔ  neck 
33  ɗ o ˈɗaanii  he slept 
34  ɗ ˈɗo̟mdude̞ʔ  to be thirsty 
35  ɗj ˈɗjoɗiʔ  to be clever 
36  d̠ʑ ˈd̠ʑo̟m  owner of, head of 
37  d ˈmai̯̞deʔ  death 
38  nd ˈwaanduʔ  red monkey 
39  d o daˈɾii  he stood 
40  nd ɓeⁿdaˈɾii  they stood 
41  ɗ o ˈɗaanike̞  he slept 
42  k ˈɡoɾahiʔ  type of tree 
43  ɡ ˈkuɾahiʔ  kola nut tree 
44  ɡ ˈɡadaʔ  across 
45  ŋɡ ˈŋɡaaɾi̞ʔ  bull 
46  t̠ɕ ˈt̠ɕaaŋɡolʔ  brook 
47  d̠ʑ ˈd̠ʑaaŋɡolʔ  cold 
48  d̠ʑ ˈd̠ʑaaɾude̞ʔ  to thank 
49  n̠d̠ʑ ˈn̠d̠ʑaatiɡi̞ʔ  host 
50  f ˈfewi̞ʔ  lied 
51  s ˈsei̯̞  only 
52  f (o) ˈfaali̞ʔ  desired 
53  h ˈhaalaʔ  palaver 
54  h ˈhaalaʔ  palaver 
55  w oˈwaali̞ʔ  laid (down) 
56  w o ˈwaaɾataʔ  to do in a certain way 
57  l o ˈlaaɾataʔ  see 
58  l ˈlaaɾaʔ  see 
59  j ˈjaaɾaʔ  lead, take 
60  l ˈlammi̞(ʔ)  was salty 
61  r ˈɾammi̞(ʔ)  was short 
62  j ˈjaɾaʔ  drink 
63  w ˈwaɾaʔ  come 
64  w ˈwaɾdaʔ (waɾdi̞ʔ)  come with 
65  h ˈhi̞ɾaʔ  snore 
66  j ˈjaɾaʔ  drink 
67  ʔ ˈʔi̞nde̞ʔ  name 
68  h ˈhi̞nde̞ʔ  steamer 
69  h o ˈhaarii  he is full 
70  j o jaˈrii  he drank 
71  ɗj o ɗjaˈkkii  he chewed 
72  j ˈjaasi̞ʔ  outside 
73  ɲ ˈɲaakuʔ  bee 
74  ɲ o ˈɲaaˈmii  ate 
75  n ˈnani̞(ʔ)  heard 
76  m ˈmani̞(ʔ)  praised 
77  n o ˈnaaˈtii  he entered 
78  ɲ o ˈɲaaˈmii  he ate 
79  ŋ o ˈŋaˈtii  he bit 
80  ŋɡ ˈŋɡaaɾi̞ʔ  bull 
81  n ˈmbi̞ŋ  sound of a drum beat 
82  pp ˈsappo  ten 
83  bb ˈlabboʔ  spear 
84  ɓɓ ˈɓiɓɓe̞ʔ  children 
85  mmb bammbaaɗoʔ  earned 
86  mmb ɾe̝mmi̞ɾaawoʔ  in-law 
87  tt ˈwattude̞ʔ  to put 
88  dd ˈladde̞ʔ  bush 
89  ɗɗ ˈle̞ɗɗe̞ʔ  trees 
90  ɗɗj ˈmaɗɗje̞ɾe̞ʔ  lightening 
91  nnd ˈhannde̞  today 
92  nn bonneɾe̞ʔ  damage 
93  rr ˈloraʔ  trouble, suffering 
94  ll ˈpulloʔ  a Fulani 
95  t̠ɕt̠ɕ ˈmat̠ɕt̠ɕudoʔ  slave 
96  d̠ʑd̠ʑ ˈbad̠ʑd̠ʑoʔ  only child 
97  ɲɲ ˈmuɲɲade̞ʔ  to be meek 
98  kk ˈlekki̞ʔ  tree 
99  ɡɡ ˈnaɡɡe̞ʔ  cow 
100  ŋŋɡ ˈmaŋŋɡuʔ  greatness, size, honor 
101    ˈat̠ɕt̠ɕudeʔ  to leave 
102    kʼeɓɗen  we got 
103    ˈɗajnudeʔ  to make believe 
104    ˈmaajoʔ  river 
105    ˈndijamʔ  water 
106    ˈnaŋɡoʔ  to hear 
107    ˈwaɾtiʔ  come back 
108    ˈtakkoʔ  stick to 
109    daˈɲii  give birth to 
110    ˈwonɗoʔ  one present 
111    o looˈtii  he washed 
112    ˈho̠mbo  which